Ktl-icon-tai-lieu

Ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

Được đăng lên bởi Nhím Còi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập học kỳ

Môn Luật Môi trường

LỜI MỞ ĐẦU
Môi trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi con
người và mỗi quốc gia. Vấn đề quản lý môi trường đang ngày càng được chú trọng, trong đó
vấn đề chất thải, chất thải nguy hại là mối quan tâm của mỗi quốc gia. Vậy pháp luật Việt
Nam quy định như thế nào về vấn đề quản lý chất thải nguy hại. Sau đây em xin trình bày về
ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
NỘI DUNG
I. Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
1. Khái niệm chất thải nguy hại.
Theo Luật bảo vệ môi trường 2005: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc
hại, phúng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại
khác”.
Trong khi đó theo Quy chế quản lý chất thải nguy hại năm 1999: “Chất thải nguy hại
là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp
(dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác),
hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người”.
Như vậy, Luật bảo vệ môi trường năm 2005 nêu định nghĩa ngắn gọn hơn, rõ ràng hơn
và gần như là sự khái quát của định nghĩa trong Quy chế quản lý CTNH. Tuy có sự khác
nhau về từ ngữ nhưng cả hai định nghĩa đều có nội dung tương tự nhau, giống với định nghĩa
của các nước và các tổ chức trên thế giới, đó là nêu lên đặc tính gây huy hại cho môi trường
và sức khỏe cộng đồng của chất thải nguy hại.

2. Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
Pháp luật về quản lý CTNH đã quy định về quy trình để triển khai và thực hiện một cách
lần lượt từ việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến việc xử lý và tiêu CTNH. Đồng thời cũng
quy định trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến CTNH, từ các cơ quan quản lý nhà nước
đến các tổ chức, cá nhân. Cụ thể là:
+ Việc quản lý CTNH phải được lập hồ sơ và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về
bảo vệ môi trường (Điều 70 Luật bảo vệ môi trường 2005).
+ Việc phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời CTNH phải được tiến hành theo hai cách:
Tổ chức, cá nhân có hoạt động làm phát sinh CTNH phải tổ chức phân loại, thu gom hoặc
Sinh viên Phạm Thị Ánh

Mssv: 352358

1

Bài tập học kỳ

Môn Luật Môi trường

hợp đồng chuyển giao cho bên tiếp nhận quản lý chất thải thu gom CTNH (Điều 71 Luật bảo
vệ môi trường 2005).
+ Việc vận CTNH phải bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp, đi theo tuyến
đường và thời gian do cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông quy định. Tổ chức,
cá nh...
Bài tập học kỳ Môn Luật Môi trường
LỜI MỞ ĐẦU
Môi trường một trong những yếu tố cùng quan trọng cần thiết với mỗi con
người và mỗi quốc gia. Vấn đề quản lý môi trường đang ngày càng được chú trọng, trong đó
vấn đề chất thải, chất thải nguy hại là mối quan tâm của mỗi quốc gia. Vậy pháp luật Việt
Nam quy định như thế nào về vấn đề quản lý chất thải nguy hại. Sau đây em xin trình bày về
ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
NỘI DUNG
I. Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
1. Khái niệm chất thải nguy hại.
Theo Luật bảo vệ môi trường 2005: Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc
hại, phúng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại
khác”.
Trong khi đó theo Quy chế quản chất thải nguy hại năm 1999: Chất thải nguy hại
là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp
(dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm các đặc tính gây nguy hại khác),
hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người”.
Như vậy, Luật bảo vệ môi trường năm 2005 nêu định nghĩa ngắn gọn hơn, ràng hơn
gần như sự khái quát của định nghĩa trong Quy chế quản CTNH. Tuy sự khác
nhau về từ ngữ nhưng cả hai định nghĩa đều có nội dung tương tự nhau, giống với định nghĩa
của các nước các tổ chức trên thế giới, đó nêu lên đặc tính gây huy hại cho môi trường
và sức khỏe cộng đồng của chất thải nguy hại.
2. Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
Pháp luật về quản lý CTNH đã quy định về quy trình để triển khai và thực hiện một cách
lần lượt từ việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến việc xử lý và tiêu CTNH. Đồng thời cũng
quy định trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến CTNH, từ các cơ quan quản lý nhà nước
đến các tổ chức, cá nhân. Cụ thể là:
+ Việc quản lý CTNH phải được lập hồ sơ đăng với quan quản nhà nước về
bảo vệ môi trường (Điều 70 Luật bảo vệ môi trường 2005).
+ Việc phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời CTNH phải được tiến hành theo hai cách:
Tổ chức, cá nhân hoạt động làm phát sinh CTNH phải t chức phân loại, thu gom hoặc
Sinh viên Phạm Thị Ánh Mssv: 352358
1
Ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. - Người đăng: Nhím Còi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ưu điểm và hạn chế của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 9 10 603