Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi nguyenhuunama1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

A. PHẦN MỞ BÀI
Trong mối quan hệ với công tác quản lý nhà nước và với văn bản quy phạm pháp
luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật giữ vai trò nền tảng và quan trọng. Để ra đời
một văn bản quy phạm pháp luật thì hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật đóng một vai trò to lớn và hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây
xin nêu một số ý kiến cá nhân về vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật.
B. PHẦN THÂN BÀI
I. Khái niệm hoạt động thẩm định, thẩm tra:
Hiện nay, thuật ngữ “thẩm định”, “thẩm tra” có nhiều cách hiểu khác nhau trên
nhiều phương diện.
Dưới góc độ pháp lí, Viện khoa học Pháp lí Bộ Tư pháp đã đưa ra cách hiểu:
“thẩm định có nghĩa là việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lí
bằng văn bản về một vấn đề nào đó”. Còn Qui chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản
QPPL ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ định nghĩa hoạt động thẩm định dự thảo văn bản QPPL là hoạt động
“xem xét đánh giá về nội dung, hình thức của dự án, dự thảo nhằm đảm bảo tính hợp
hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án, dự thảo trong hệ thống pháp
luật”.
Trên thực tế, xét một cách cụ thể, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
được hiểu là hoạt động nghiên cứu, xem xét, đánh giá về nội dung và hinh thức, kỹ
thuật soạn thảo đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung,
trình tự, thủ tục do luật định nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất
và đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật và những yêu
cầu khác về chất lượng dự án, dự thảo theo quy định của pháp luật và những yêu cầu
khác về chất lượng dự án, dự thảo theo quy định của pháp luật.
Theo cách hiểu thông thường, thẩm tra là việc “điều tra, tìm hiểu để xem xét lại điều đã
kết luận trước đó đúng hay sai, có chính xác không”. Còn về mặt pháp lí, thẩm tra được
hiểu là “việc xem xét lại kỹ lưỡng dự án luật, pháp lệnh do Hội đồng dân tộc,

Vũ Thị Hồng Nhung – HC33A004

1

Uỷ ban pháp luật hoặc một Uỷ ban hữu quan của Quốc hội hay một Uỷ ban lâm thời
được Quốc hội chỉ định tiến hành trước khi trình UBTVQH. Cơ quan thẩm tra xem xét
sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, đối tượng,
nội dung, phạm vi và tính khả thi của dự án”. Như vậy, có thể hiểu thẩm tra dự thảo
văn bản QPPL là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền nhằm kiểm tra...
A. PHẦN MỞ BÀI
Trong mối quan hệ với công tác quản nhà ớc với văn bản quy phạm pháp
luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật giữ vai trò nền tảng quan trọng. Để ra đời
một văn bản quy phạm pháp luật thì hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật đóng một vai tto lớn hết sức quan trọng. i viết dưới đây
xin nêu một sý kiến nhân vvai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật.
B. PHẦN THÂN BÀI
I. Khái niệm hoạt động thẩm định, thẩm tra:
Hiện nay, thuật ngữ “thẩm định”, “thẩm tra nhiều ch hiểu khác nhau trên
nhiều phương diện.
Dưới góc độ pháp lí, Viện khoa học Pháp lí BTư pháp đã đưa ra cách hiểu:
“thẩm định nghĩa là việc xem xét, đánh giá đưa ra kết luận mang tính pháp
bằng văn bản về một vấn đề nào đó”. Còn Qui chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản
QPPL ban hành kèm theo Quyết định s05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ định nghĩa hoạt động thẩm định dự thảo văn bản QPPL hoạt động
“xem xét đánh giá về nội dung, hình thức của dự án, dự thảo nhằm đảm bảo tính hợp
hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án, dự thảo trong hệ thống pháp
luật”.
Trên thực tế, xét một ch cụ thể, thẩm định dự thảo n bản quy phạm pháp luật
được hiểu hoạt động nghiên cứu, xem xét, đánh giá về nội dung hinh thức, k
thuật soạn thảo đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung,
trình tự, thủ tục do luật định nhằm đảm bảo nh hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất
đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật những yêu
cầu khác về chất lượng dự án, dự thảo theo quy định của pháp luật những yêu cầu
khác về chất lượng dự án, dự thảo theo quy định của pháp luật.
Theo cách hiểu thông thường, thẩm tra là việc “điều tra, tìm hiểu để xem xét lại điều đã
kết luận trước đó đúng hay sai, có chính xác không”. Còn về mặt pháp lí, thẩm tra được
hiểu việc xem xét lại kỹ lưỡng dự án luật, pháp lệnh do Hội đồng dân tộc,
Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Vũ Thị Hồng Nhung – HC33A004
1
Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Người đăng: nguyenhuunama1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 9 10 932