Ktl-icon-tai-lieu

vai trò luật hình sự quốc tế

Được đăng lên bởi Lê Xuân Hương
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Tòa án nhân dân, các số 8, 9 và 10 (tháng 4-5)/2009
VAI TRÒ CỦA LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ
TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
TS. Trịnh Tiến Việt
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhắc đến việc bảo vệ quyền con người, dù dưới góc độ nào, có nghĩa cũng đề cập
đến việc bảo vệ nhân thân, các quyền và lợi ích hợp pháp của con người. Tại Lời nói đầu
Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 (được Đại Hội đồng Liên Hợp quốc
thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948) đã khẳng định: “Việc
thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên
trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới... Điều cốt
yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi
dậy như là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức... Các quốc gia
thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ
chung các quyền và tự do cơ bản của con người”. Như vậy, việc tôn trọng và bảo vệ quyền
con người là nhiệm vụ chung của tất cả các quốc gia và mọi dân tộc trên thế giới, trước hết là
trên phương diện chính trị - pháp lý, sau là thực tiễn xã hội. Từ đó đến nay, trải qua hơn 50
năm nhưng nghiên cứu về nhân quyền và bảo vệ quyền con người đã và luôn luôn là vấn đề
nóng hổi và có ý nghĩa chính trị thời đại quan trọng của hành tinh chúng ta, đặc biệt là trước
yêu cầu của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, khi việc bảo vệ an ninh quốc gia, an
ninh quốc tế và quyền con người bằng Luật quốc tế (đặc biệt là Luật hình sự quốc tế) trước
nguy cơ đe dọa của chiến tranh xâm lược, của xung đột vũ trang và bạo lực, sự hủy hoại và
suy thoái môi trường sống, trước tội ác diệt chủng và chống loài người là đòi hỏi có tính cấp
bách hơn bao giờ hết1.
II. KHÁT QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

1. Khái niệm Luật hình sự quốc tế. Hiện nay, dưới góc độ khoa học - thực tiễn
quốc tế còn nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm này.
Luật hình sự quốc tế có thể được hiểu “là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm
pháp lý quốc tế để điều chỉnh các vấn đề pháp lý trong hoạt động hợp tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm của cộng đồng quốc tế” 2 hay tương tự được hiểu là “tổng hợp các nguyên tắc
Xem: Antonio Cassese, International Criminal Law, Published in the United States by Oxford University
Press Inc., New York, 2003, p.5.
2 Xem: Nguyễn Thị Thuận (chủ biên), Luật hình sự quốc tế, Nxb Công an nhân...
Tạp chí Tòa án nhân dân, các số 8, 9 và 10 (tháng 4-5)/2009
VAI TRÒ CỦA LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ
TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
TS. Trịnh Tiến Việt
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhắc đến việc bảo vệ quyền con người, dưới góc độ nào, nghĩa cũng đề cập
đến việc bảo vệ nhân thân, c quyền lợi ích hợp pháp của con người. Tại Lời nói đầu
Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 ược Đại Hội đồng Liên Hợp quốc
thông qua công bố theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948) đã khẳng định: Việc
thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng không thể tách rời của mọi thành viên
trong gia đình nhân loại sở cho tự do, công bằng hòa bình trên thế giới... Điều cốt
yếu quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi
dậy như một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài áp bức... Các quốc gia
thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng tuân thủ
chung các quyền tự do bản của con người”. Như vậy, việc tôn trọng bảo vệ quyền
con người nhiệm vụ chung của tất cả các quốc gia và mọi dân tộc trên thế giới, trước hết là
trên phương diện chính trị - pháp lý, sau thực tiễn hội. Từ đó đến nay, trải qua hơn 50
năm nhưng nghiên cứu về nhân quyền bảo vệ quyền con người đã luôn luôn là vấn đề
nóng hổi ý nghĩa chính trị thời đại quan trọng của hành tinh chúng ta, đặc biệt trước
yêu cầu của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, khi việc bảo vệ an ninh quốc gia, an
ninh quốc tế quyền con người bằng Luật quốc tế (đặc biệt Luật hình sự quốc tế) trước
nguy đe dọa của chiến tranh xâm lược, của xung đột trang bạo lực, sự hủy hoại
suy thoái môi trường sống, trước tội ác diệt chủngchống loài người là đòi hỏi tính cấp
bách hơn bao giờ hết
1
.
II. KHÁT QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SQUỐC TVÀ QUYỀN CON NGƯỜI
1. Khái niệm Luật hình sự quốc tế. Hiện nay, dưới góc độ khoa học - thực tiễn
quốc tế còn nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm này.
Luật hình sự quốc tế thể được hiểu “là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm
pháp lý quốc tế để điều chỉnh các vấn đề pháp trong hoạt động hợp tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm của cộng đồng quốc tế”
2
hay tương tự được hiểu là “tổng hợp các nguyên tắc
1
Xem: Antonio Cassese, International Criminal Law, Published in the United States by Oxford University
Press Inc., New York, 2003, p.5.
2
Xem: Nguyễn Thị Thuận (chủ biên), Luật hình sự quốc tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007, tr.6.
1
vai trò luật hình sự quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò luật hình sự quốc tế - Người đăng: Lê Xuân Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
vai trò luật hình sự quốc tế 9 10 606