Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản nhà đất

Được đăng lên bởi Lapo Xa Xỉ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20

CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 15-01-2013
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/2012/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư
phần xây dựng công trình trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và
tái ñịnh cư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ
về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 69/2005/Qð-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước
về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9642/TTr-SXD-QLKTXD ngày 10
tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây
dựng công trình trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Sở Tư pháp tại
Công văn số 4741/STP-VB ngày 27 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư
phần xây dựng công trình ñể sử dụng vào mục ñích:

CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 15-01-2013

21

1. Tính lệ phí trước bạ;
2. Bồi thường hỗ trợ thiệt hại nhà, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi
ñất;
3. ðịnh giá nhà, công trình, vật kiến trúc trong công tác bán, thanh lý nhà,
xưởng thuộc sở hữu Nhà nước;
4. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
5. Phục vụ công tác xét xử, thi hành án.
ðiều 2. Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần
xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ñược thực hiện như sau:
1. ðối với các tài sản nhà, công trình, vật kiến trúc ñã hoàn tất việc ñịnh giá theo
Biểu giá ban hành tại các Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm
2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư
phần xây dựng công trình trên ñịa bàn thành phố; Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND
ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung
một số nội dung tại Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND...
20 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 15-01-2013
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 66/2012/Qð-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ðỊNH
Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư
phần xây dựng công trình trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và
tái ñịnh cư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ
về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông s124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ i
chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết ñịnh s69/2005/Qð-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về phân ng, phân cấp quản Nhà nước
về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9642/TTr-SXD-QLKTXD ngày 10
tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây
dựng công trình trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Sở pháp tại
Công văn số 4741/STP-VB ngày 27 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành m theo Quyết ñịnh này Biểu giá chuẩn vsuất vốn ñầu
phần xây dựng công trình ñể sử dụng vào mục ñích:
Văn bản nhà đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản nhà đất - Người đăng: Lapo Xa Xỉ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Văn bản nhà đất 9 10 261