Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi ngayuam1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
C Ủ A C H Í N H P H Ủ S Ố 1 1 0 / 2 0 0 4/ N Đ - C P N G À Y 0 8 T H Á N G 4 N Ă M 2 0 0 4
VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn
thư; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau
đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).
2. Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn
thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt
động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Bản thảo văn bản” là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình
soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức;
2. “Bản gốc văn bản” là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt;
3. “Bản chính văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ
quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau;

4.

“Bản sao y bản chính” là bản sao đầy đủ, chính
xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể
thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện
từ bản chính;
5. “Bản trích sao” là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể
thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính;
6. “Bản sao lục” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện
từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định;
7. “Hồ sơ” là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự
việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn
bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành
trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của
một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân;

“Lập hồ sơ” là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài
liệu hình thành trong quá trình the...
NGH ĐNH
CA CHÍNH PH S 110 / 200 4/NĐ-CP NG À Y 08 THÁNG 4 NĂM 2004
V CÔNG T ÁC VĂN THƯ
CHÍNH PH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và
Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
NGH ĐNH:
CHƯ ƠNG I
QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghđnh này quy đnh vcông tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn
thư; được áp dụng đi với các cơ quan nớc, tổ chức chính trị, tchức chính trị - xã hi,
tổ chức xã hội, t chức xã hi - nghề nghip, tchức kinh tế và đơn v vũ trang nhân dân (sau
đây gọi chung là quan, tchức).
2. Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn
thảo, ban nh văn bản; quảnn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt
động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.
Điu 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Bản thảo văn bản” bản được viết hoặc đánh máy, nh thành trong quá trình
soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức;
2. Bn gc văn bản là bn thảo cui cùng được người có thẩm quyn duyt;
3. “Bản chính văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ
quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau;
Văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản pháp luật - Người đăng: ngayuam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Văn bản pháp luật 9 10 708