Ktl-icon-tai-lieu

VĂN BẢN VỀ LUẬT CÁN BỘ , CÔNG CHỨC

Được đăng lên bởi nguyenkhacduy302
Số trang: 340 trang   |   Lượt xem: 4081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
29/2012/NĐ-CP

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012

Nghị định

08/2011/TT-BNV

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức
Bộ nội vụ ban hành ngày 2-6-2011

57/2011/NĐ-CP

Về chế độ phụ cấp công vụ
Chính phủ ban hành ngày 7-7-2011

Nghị định

46/2010/NĐ-CP

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Chính phủ ban hành ngày 27-4-2010

Nghị định

24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Chính phủ ban hành ngày 15-3-2010

Nghị định

18/2010/NĐ-CP

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Chính phủ ban hành ngày 5-3-2010

Nghị định

06/2010/NĐ-CP

Quy định những người là công chức
Chính phủ ban hành ngày 25-1-2010

Nghị định

58/2010/QH12

LUẬT VIÊN CHỨC
Quốc hội ban hành ngày 29-11-2010

Bộ luật, luật

22/2008/QH12

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Quốc hội ban hành ngày 28-11-2008

Bộ luật, luật

34/2012/NĐ-CP

Về chế độ phụ cấp công vụ
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012

Nghị định

Thông tư, thông tư liên
tịch

2

LUẬT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
QUỐC HỘI
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Luật số: 22/2008/QH12

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

LUẬT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công
chức.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công
chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán
bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.
Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.
Điều 4. ...
29/2012/NĐ-CP
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định
29/2012/NĐ-CP
Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định
08/2011/TT-BNV
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức
Bộ nội vụ ban hành ngày 2-6-2011
Thông tư, thông tư liên
tịch
57/2011/NĐ-CP
Về chế độ phụ cấp công vụ
Chính phủ ban hành ngày 7-7-2011
Nghị định
46/2010/NĐ-CP
Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Chính phủ ban hành ngày 27-4-2010
Nghị định
24/2010/NĐ-CP
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Chính phủ ban hành ngày 15-3-2010
Nghị định
18/2010/NĐ-CP
Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Chính phủ ban hành ngày 5-3-2010
Nghị định
06/2010/NĐ-CP
Quy định những người là công chức
Chính phủ ban hành ngày 25-1-2010
Nghị định
58/2010/QH12
LUẬT VIÊN CHỨC
Quốc hội ban hành ngày 29-11-2010
Bộ luật, luật
22/2008/QH12
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Quốc hội ban hành ngày 28-11-2008
Bộ luật, luật
34/2012/NĐ-CP
Về chế độ phụ cấp công vụ
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định
29/2012/NĐ-CP
Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định
VĂN BẢN VỀ LUẬT CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VĂN BẢN VỀ LUẬT CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - Người đăng: nguyenkhacduy302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
340 Vietnamese
VĂN BẢN VỀ LUẬT CÁN BỘ , CÔNG CHỨC 9 10 301