Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề cơ bản luật hiến pháp

Được đăng lên bởi hoangtutrongmo-130030-25251325
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
Thời gian giảng: 4 tiết
Nội dung chính:
I. Ngành luật hiến pháp (tr. 9 - 23)
1. Khái niệm
2. Đối tượng điều chỉnh
II. Hiến pháp - Luật cơ bản của nhà nước XHCN (tr. 23 - 27)
1. Nguồn gốc và bản chất của Hiến pháp
2. Nội dung và giá trị pháp lý của Hiến pháp XHCN
NỘI DUNG
I. NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP
1. Khái niệm
Ngành luật Hiến pháp còn được gọi là luật Nhà nước, được hiểu với tư
cách là 1 ngành luật (không phải là đạo luật Hiến pháp). Nhắc lại kiến thức ở
phần trước, phân biệt ngành luật với đạo luật...
* KN: Là tổng hợp các QPPL đ/c các quan hệ XH cơ bản nhất trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống XH phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước, việc xác định những nguyên tắc cơ bản của đời sống chính
trị, kinh tế, văn hoá xã hội, ANQP, đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc, các quyền và
nghĩa vụ cơ bản của công dân.
* Nguồn của luật Hiến pháp bao gồm rất nhiều VBPL như: Hiến pháp,
các luật tổ chức nhà nước, luật quốc tịch... Trong đó Hiến pháp là văn bản chủ
yếu, có giá trị pháp lý cao nhất, là đạo luật cơ bản, là cơ sở pháp lý cơ bản cho
mọi hoạt động của NN và XH, đồng thời là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hệ thống
pháp luật nước ta.
2. Đối tượng điều chỉnh
Luật Hiến pháp điều chỉnh các QHXH cơ bản nhất trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống XH. Các quan hệ này được phân chia thành các nhóm lớn sau:
a) Nhóm quan hệ cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - XH,
quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN.
Nội dung gồm những vấn đề cơ bản sau:
1- Xác định bản chất của NN ta, bản chất và nguồn gốc của quyền lực
NN:
Bản chất NN ta thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
+ Mang bản chất của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng
CSVN: giải thích rõ điểm này trên cơ sở các điều khoản của Hiến pháp (điều 2,
điều 4 Hiến pháp)
+ Là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân:
Nhà nước pháp quyền.....
Tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân... Cơ chế để nhân dân thực hiện
quyền lực của mình là thông qua các cơ quan quyền lực NN (Quốc hội và
HĐND), các tổ chức chính trị XH...

2
+ Tính dân tộc: Là NN thống nhất của tất cả các dân tộc cùng sinh sống
trên đất nước VN... thể hiện tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc...
Tóm lại: Bản chất của NN ta là sự thống nhất giữa tính giai cấp, tính
nhân dân, tính dân tộc, là chế độ nhà nước dân chủ XHCN.
Nguồn gốc của quyền lực NN là thuộc về nhân dân...
2- Xác định cơ chế làm chủ của nhân dân trên cơ sở thể chế hoá mối quan
hệ giữa Đản...
BÀI 1
NH NG V N Đ C B N V LU T HI N PHÁP Ơ
Th i gian gi ng: 4 ti t ế
N i dung chính:
I. Ngành lu t hi n pháp (tr. 9 - 23) ế
1. Khái ni m
2. Đ i t ng đi u ch nh ư
II. Hi n pháp - Lu t c b n c a nhà n c XHCN (tr. 23 - 27)ế ơ ướ
1. Ngu n g c và b n ch t c a Hi n pháp ế
2. N i dung và giá tr pháp lý c a Hi n pháp XHCN ế
N I DUNG
I. NGÀNH LU T HI N PHÁP
1. Khái ni m
Ngành lu t Hi n pháp còn đ c g i lu t Nhà n c, đ c hi u v i t ế ượ ướ ượ ư
cách 1 ngành lu t (không ph i đ o lu t Hi n pháp). Nh c l i ki n th c ế ế
ph n tr c, phân bi t ngành lu t v i đ o lu t... ướ
* KN: t ng h p các QPPL đ/c các quan h XH c b n nh t trên t t c ơ
các lĩnh v c c a đ i s ng XH phát sinh trong quá trình t ch c và ho t đ ng c a
b máy nhà n c, vi c xác đ nh nh ng nguyên t c c b n c a đ i s ng chính ướ ơ
tr , kinh t , văn hoá h i, ANQP, đ i ngo i, b o v T qu c, các quy n ế
nghĩa v c b n c a công dân. ơ
* Ngu n c a lu t Hi n pháp bao g m r t nhi u VBPL nh : Hi n pháp, ế ư ế
các lu t t ch c nhà n c, lu t qu c t ch... Trong đó Hi n pháp văn b n ch ư ế
y u, giá tr pháp cao nh t, đ o lu t c b n, là c s pháp c b n choế ơ ơ ơ
m i ho t đ ng c a NN XH, đ ng th i c s pháp lý cho toàn b h th ng ơ
pháp lu t n c ta. ướ
2. Đ i t ng đi u ch nh ượ
Lu t Hi n pháp đi u ch nh các QHXH c b n nh t trên t t c các lĩnh ế ơ
v c c a đ i s ng XH. Các quan h này đ c phân chia thành các nhóm l n sau: ượ
a) Nhóm quan h c b n trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá - XH, ơ ế
qu c phòng, an ninh, đ i ngo i và b o v T qu c VN XHCN.
N i dung g m nh ng v n đ c b n sau: ơ
1- Xác đ nh b n ch t c a NN ta, b n ch t ngu n g c c a quy n l c
NN:
B n ch t NN ta th hi n nh ng đi m c b n sau: ơ
+ Mang b n ch t c a giai c p công nhân, d i s lãnh đ o c a Đ ng ướ
CSVN: gi i thích đi m này trên c s các đi u kho n c a Hi n pháp (đi u 2, ơ ế
đi u 4 Hi n pháp) ế
+ Nhà n c pháp quy n XHCN c a nhân dân, do nhân dân nhânướ
dân:
Nhà n c pháp quy n.....ướ
T t c quy n l c NN thu c v nhân dân... C ch đ nhân dân th c hi n ơ ế
quy n l c c a mình thông qua các c quan quy n l c NN (Qu c h i ơ
HĐND), các t ch c chính tr XH...
Vấn đề cơ bản luật hiến pháp - Trang 2
Vấn đề cơ bản luật hiến pháp - Người đăng: hoangtutrongmo-130030-25251325
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vấn đề cơ bản luật hiến pháp 9 10 277