Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề đình chỉ vụ án dân sự ở Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.

Được đăng lên bởi haiyen0107vp
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Quy định về đình chỉ giải quyết VADS là một trong những quy định có ý nghĩa
quan trọng trong việc giải quyết VADS.Việc Tòa án xác định đúng căn cứ để đình
chỉ việc giải quyết vụ án sẽ tránh được sai sót khi giải quyết vụ án và nếu có sai sót
thì sẽ kịp thời được sửa chữa.Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này,em xin chọn đề
tài cho bài tập học kì của mình như sau: “ Vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
ở Tòa án cấp sơ thẩm,phúc thẩm và thực tiễn thực hiện”.

B.NỘI DUNG.
I.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,Ý NGHĨA CỦA ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VADS.
1.Khái niệm.
“Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Tòa án quyết định ngừng hẳn việc giải
quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định”.
2.Đặc điểm của đình chỉ giải quyết VADS.
- Đình chỉ giải quyết VADS là một hình thức kết thúc việc giải quyết vụ án.
- Đình chỉ giải quyết VADS phải dựa trên những căn cứ mà pháp luật đã quy
định.Để đảm bảo giải quyết vụ án một cách khách quan,đúng đắn và đảm bảo
quyền,lợi ích của đương sự,Tòa án không thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ
án một cách tùy tiện hay chỉ dựa trên những lý do cá nhân.
- Chỉ Tòa án mới có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết VADS.Việc đình
chỉ giải quyết VADS có thể được tiến hành ở cấp sơ thẩm,phúc thẩm,giám đốc
thẩm,tái thẩm.

1

- Hậu quả của đình chỉ giải quyết VADS là mọi hoạt động tố tụng đều phải chấm
dứt.Khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì Tòa án không tiến hành thêm
bất cứ hoạt động nào để giải quyết VADS.
3.Ý nghĩa của việc đình chỉ giải quyết VADS.
- Việc đình chỉ giải quyết VADS có ý nghĩa nhằm khắc phục những sai lầm có thể
xảy ra trong qúa trình giải quyết vụ án,đảm bảo vụ án được xử lý khách quan,chính
xác.Trong nhiều trường hợp sau khi đã thụ lý vụ án Tòa án mới phát hiện vụ án
không thỏa mãn các điều kiện thụ lý theo quy định của pháp luật.Việc Tòa án chấm
dứt ngay việc giải quyết vụ án sẽ khắc phục được những sai lầm từ việc thụ lý vụ
án không đúng.
- Đình chỉ giải quyết VADS còn có ý nghĩa đảm bảo quyền tự định đoạt của các
đương sự,nhanh chóng quyết định về vụ án khi đối tượng cần giải quyết trong vụ
án không còn hoặc quyền lợi của đương sự đã chấm dứt mà không thể kế thừa.Việc
tiếp tục giải quyết vụ án không thực sự cần thiết nữa bởi nguyên đơn đã rút đơn
khởi kiện,các đương sự đã tự hòa giải hay đương sự chết mà quyền và nghĩa vụ của
họ không được thừa kế.
II.CĂN CỨ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VADS.
Luật sửa đổi bổ sung BLTTDS năm 2011 về cơ bản vẫn giữ nguyên các căn cứ
đình chỉ giải quyết VADS.Tuy...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Quy định về đình chỉ giải quyết VADS là một trong những quy định có ý nghĩa
quan trọng trong việc giải quyết VADS.Việc Tòa án xác định đúng căn cứ để đình
chỉ việc giải quyết vụ án sẽ tránh được sai sót khi giải quyết vụ án và nếu có sai sót
thì sẽ kịp thời được sửa chữa.Và để tìm hiểu hơn về vấn đềy,em xin chọn đề
tài cho bài tập học của mình như sau: Vấn đđình chỉ giải quyết vụ án dân sự
ở Tòa án cấp sơ thẩm,phúc thẩm và thực tiễn thực hiện”.
B.NỘI DUNG.
I.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,Ý NGHĨA CỦA ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VADS.
1.Khái niệm.
Đình chỉ giải quyết vụ án dân sựviệc Tòa án quyết định ngừng hẳn việc giải
quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định”.
2.Đặc điểm của đình chỉ giải quyết VADS.
- Đình chỉ giải quyết VADS là một hình thức kết thúc việc giải quyết vụ án.
- Đình chỉ giải quyết VADS phải dựa trên những căn cứ pháp luật đã quy
định.Để đảm bảo giải quyết vụ án một cách khách quan,đúng đắn đảm bảo
quyền,lợi ích của đương sự,Tòa án không thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ
án một cách tùy tiện hay chỉ dựa trên những lý do cá nhân.
- Chỉ Tòa án mới có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết VADS.Việc đình
chỉ giải quyết VADS có thể được tiến hành cấp thẩm,phúc thẩm,giám đốc
thẩm,tái thẩm.
1
Vấn đề đình chỉ vụ án dân sự ở Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn thực hiện. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề đình chỉ vụ án dân sự ở Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn thực hiện. - Người đăng: haiyen0107vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vấn đề đình chỉ vụ án dân sự ở Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn thực hiện. 9 10 426