Ktl-icon-tai-lieu

vật quyền

Được đăng lên bởi Little Pea
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Khái quát về Quyền tài sản (Tài sản vô hình)
Tài sản vô hình là những tài sản không có hình dáng v ật ch ất, không
nhìn thấy được, không sờ mó được. Thực chất tài sản vô hình chính là
các quyền tài sản, bao gồm quyền tài sản trên một tài s ản h ữu hình
hay còn gọi là Vật quyền hoặc có thể trên một tài s ản vô hình khác và
các trái quyền trị giá được bằng tiền.
Thông thường, trong khoa học pháp lí người ta chia quyền tài s ản
thành ba loại: quyền đối vật (vật quyền), quyền đối nhân (trái quyền),
quyền sở hữu trí tuệ.

II.

Vật quyền
1. Khái quát về Vật quyền
1.1. Theo hệ thống pháp luật La Mã
a) Khái niệm Vật quyền
Vật quyền là quyền của 1 chủ thể bằng hành vi của mình tác
động lên tài sản theo ý chí của mình mà không phụ thuộc vào
người khác nhằm thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình.

b) Phân loại Vật quyền
Luật La Mã phân chia Vật quyền thành 3 nhóm: Quyền chiếm
hữu, quyền sở hữu và quyền trên tài sản của người khác
(1)
Quyền chiếm hữu: Chiếm hữu là nắm giữ, chi phối
tài sản theo ý chí của mình mà không phụ thuộc vào ý chí
của người khác, coi tài sản đó như là của mình
(2)
Quyền sở hữu: Các luật gia La Mã không đưa ra
được khái niệm chính thức về quyền sở hữu mà chỉ nêu
lên những quyền năng của một chủ sở hữu:
+ Jus Utendi (Quyền sử dụng)
+ Jus Fruendi (Quyền thu nhận thành quả từ tài sản)
+ Jus Possidendi (Quyền chiếm hữu tài sản)
+ Jus Abutendi (Quyền định đoạt tài sản)
+ Jus Videcandi (Quyền kiện đòi tài sản)
(3)
Quyền trên tài sản
của người khác : Là quyền của chủ thể mà không phải là
chủ sở hữu của tài sản nhưng có quyền sử dụng và hưởng
những lợi ích mà tài sản đó mang lại. Quyền đối với tài
sản của người khác có 2 loại : Quyền địa dịch và Quyền
hưởng hoa lợi, lợi tức

1.2.

Theo pháp luật Việt Nam
a) Khái niệm

1

Quyền đối vật hay còn gọi là vật quyền là quyền cho phép
một người được hưởng các quyền năng trực tiếp và ngay lập
tức đối với một vật mà không cần vai trò của một người khác.
Ví dụ : Chủ một chiếc xe máy có thể dùng nó làm phương tiện
đi lại hoặc cho thuê, cho mượn…
Nói cách khác, quyền đối vật là quyền trực tiếp lên vật (jus in
re)

b) Phân loại
Trong khoa học pháp lí, người ta chia Vật quyền thành hai
loại là vật quyền chính và vật quyền phụ. Quyền sở hữu tài
sản và các quyền năng của quyền sở hữu được coi là những
vật quyền chính. Các vật quyền phụ là các quyền đối với một
tài sản là đối tượng nhằm đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ
nào đó (vật quyền bảo đảm).
Chúng ta có sơ đồ khái quát như sau :

 Quyền sở hữu: là vật quyền chính yếu...
 Khái quát v Quy n tài s n (Tài s n vô hình)
     
         
        
! "       
      
  ##     
 $   %  &  '% &
   
 V t quy n
( Khái quát v V t quy n
(( Theo h th ng pháp lu t La Mã
& Khái ni m V t quy n
Vật quyền quyền của 1 chủ thể bằng hành vi của mình tác
động lên tài sản theo ý chí của mình mà không phụ thuộc vào
người khác nhằm thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình.
& Phân loại Vật quyền
Luật La Mã phân chia Vật quyền thành 3 nhóm: Quyền chiếm
hữu, quyền sở hữu và quyền trên tài sản của người khác
%(& Quyền chiếm hữu: Chiếm hữu là nắm giữ, chi phối
tài sản theo ý chí của mình mà không phụ thuộc vào ý chí
của người khác, coi tài sản đó như là của mình
%)& Quyền sở hữu: Các luật gia La không đưa ra
được khái niệm chính thức về quyền sở hữu chỉ nêu
lên những quyền năng của một chủ sở hữu:
+ Jus Utendi (Quyền sử dụng)
+ Jus Fruendi (Quyền thu nhận thành quả từ tài sản)
+ Jus Possidendi (Quyền chiếm hữu tài sản)
+ Jus Abutendi (Quyền định đoạt tài sản)
+ Jus Videcandi (Quyền kiện đòi tài sản)
%*& Quyền trên tài sản
của người khác : quyền của chủ thể không phải
chủ sở hữu của tài sản nhưng có quyền sử dụng và hưởng
những lợi ích tài sản đó mang lại. Quyền đối với tài
sản của người khác 2 loại : Quyền địa dịch Quyền
hưởng hoa lợi, lợi tức
() Theo pháp luật Việt Nam
& Khái niệm
(
vật quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật quyền - Người đăng: Little Pea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
vật quyền 9 10 863