Ktl-icon-tai-lieu

Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Được đăng lên bởi phamtuanan181
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN PHÚ VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:189/GDĐT-TCCB

Phú Vang, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng
trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trục thuộc.
Căn cứ Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02 tháng 6 năm 2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17 tháng 5 năm 2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai hướng dẫn công tác tổ chức đánh
giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học và THCS theo năm học đến các
đơn vị, cụ thể như sau:
I./ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:
Hiệu trưởng từng bậc học tự đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn và lập báo cáo
theo mẫu phụ lục 1 ban hành kèm theo các Thông tư quy định về đánh giá chuẩn
Hiệu trưởng của từng bậc học. Cụ thể:
Bậc Mầm non: Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
Cấp Tiểu học: Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.
Cấp THCS: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia góp ý, đánh giá Hiệu
trưởng theo chuẩn:
Đại diện của cấp ủy Đảng hoặc BCH Công đoàn nhà trường làm công tác tổ
chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng
theo mẫu phụ lục 2 (ban hành kèm theo các Thông tư quy định về đánh giá chuẩn
Hiệu trưởng của từng bậc học)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5 đến 25/5/2014.
3. Liên tịch nhà trường tổ chức góp ý, đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn:
- Trên cơ sở tổng kết các ý kiến đóng góp và kết quả ...
UBND HUYỆN PHÚ VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:189/GDĐT-TCCB Phú Vang, ngày 25 tháng 4 năm 2014
Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng
trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trục thuộc.
Căn cứ Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02 tháng 6 năm 2011
của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ Thông số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của B
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
Căn cứ Thông số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của B
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17 tháng 5 năm 2011
của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ Thông số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của B
Giáo dục Đào tạo Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010
của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai hướng dẫn công tác tổ chức đánh
giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng Mầm non, Tiểu họcTHCS theo năm học đến các
đơn vị, cụ thể như sau:
I./ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:
Hiệu trưởng từng bậc học tự đánh giá, xếp loại theo hướng dẫnlập báo cáo
theo mẫu phụ lục 1 ban hành kèm theo các Thông quy đnh về đánh giá chuẩn
Hiệu trưởng của từng bậc học. Cụ thể:
Bậc Mầm non: Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
Cấp Tiểu học: Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.
Cấp THCS: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia góp ý, đánh giá Hiệu
trưởng theo chuẩn:
Đại diện của cấp ủy Đảng hoặc BCH Công đoàn nhà trường làm công tác tổ
chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng
theo mẫu phụ lục 2 (ban hành kèm theo các Thông quy định về đánh giá chuẩn
Hiệu trưởng của từng bậc học)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5 đến 25/5/2014.
3. Liên tịch nhà trường tổ chức góp ý, đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn:
- Trên sở tổng kết các ý kiến đóng góp kết quả tham gia đánh giá hiệu
trưởng của hội đồng phạm n trường, các Phó Hiệu trưởng cấp ủy Đảng cùng
1
Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở - Trang 2
Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở - Người đăng: phamtuanan181
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 9 10 304