Ktl-icon-tai-lieu

Ý ngĩa của bản Hiến pháp đầu tiên

Được đăng lên bởi chuyenvienchinhk8sla
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa của bản Hiến pháp đầu tiên (*)
Vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào một tình thế
“ngàn cân treo sợi tóc”. Vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập của dân tộc vừa
mới giành được đang đứng trước nguy cơ mất còn. Vì vậy, ngày 3-9-1945, trong
phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã xác định, một trong những
nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ là phải xây dựng cho được một bản Hiến
pháp. Người chỉ rõ: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị,
rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến
pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có
một hiến pháp dân chủ"1
Tháng 11-1945, bản Dự án Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa đã được Chính phủ soạn thảo và được công bố để lấy ý kiến các chính giới.
Uỷ ban kiến quốc của Chính phủ cũng đã tự nghiên cứu và đưa ra một Dự thảo
Hiến pháp.
Ngày 2-3-1946, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, Quốc hội đã bầu
Ban Dự thảo Hiến pháp gồm 11 người: Trần Duy Hưng, Tôn Quang Phiệt, Đỗ
Đức Dục, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Huỳnh Bá Nhung, Trần Tấn Thọ,
Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm Gia Đỗ, Nguyễn Thị Thục Viên.
Nhiệm vụ của Ban là tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Hiến pháp để phiên họp
sau đem trình trước Ban Thường trực để Ban Thường trực trình Quốc hội. Căn
cứ vào bản Dự án của Chính phủ và đối chiếu với bản Dự thảo của Uỷ ban kiến
quốc, tập hợp những kiến nghị phong phú của toàn dân và tham khảo kinh
nghiệm soạn Hiến pháp của các nước ở châu á, châu Âu, Ban Dự thảo Hiến
pháp của Quốc hội đã soạn thảo một Dự án Hiến pháp để trình Quốc hội.
Trong phiên họp ngày 29-10-1946, Ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội
được mở rộng thêm 10 vị đại biểu cho các nhóm, đại biểu trung lập, đại biểu
Nam Bộ, đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số để tham gia tu bổ thêm bản Dự án.
Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, từ ngày 28-10 đến ngày 9-11-1946,
lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam thực hiện quyền lập hiến. Từ ngày 2-11-1946,
Quốc hội bắt đầu thảo luận về Dự án Hiến pháp. Các đại biểu của các nhóm
đảng trong Quốc hội đã lần lượt phát biểu ý kiến. Các vị đại biểu của các nhóm
đều đã nêu ra những ưu điểm của Dự án Hiến pháp, đóng góp thêm một số khía
cạnh cụ thể và đi đến thống nhất nội dung của Dự án. Sau nhiều buổi thảo luận
và tranh luận sôi nổi, sửa đổi, bổ sung cho từng điều cụ thể, ngày 9-11-1946,
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, Hiến pháp 1946 với sự nhất trí của 240/242 đại biểu dự họp.

Tuy bản Hiến ph...
Ý nghĩa của bản Hiến pháp đầu tiên (*)
Vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào một nh thế
“ngàn cân treo sợi tóc”. Vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập của dân tộc vừa
mới giành được đang đứng trước nguy cơ mất còn. Vì vậy, ngày 3-9-1945, trong
phiên họp đầu tiên của Chính phủ, H Chủ tịch đã xác định, một trong những
nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ phải xây dựng cho được một bản Hiến
pháp. Người chỉ rõ: Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị,
rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến
pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải
một hiến pháp dân chủ"1
Tháng 11-1945, bản Dự án Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa đã được Chính phủ soạn thảo và được công bố để lấy ý kiến các chính giới.
Uỷ ban kiến quốc của Chính phủ cũng đã tự nghiên cứu đưa ra một Dự thảo
Hiến pháp.
Ngày 2-3-1946, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, Quốc hội đã bầu
Ban Dự thảo Hiến pháp gồm 11 người: Trần Duy ng, Tôn Quang Phiệt, Đỗ
Đức Dục, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Huỳnh Nhung, Trần Tấn Thọ,
Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm Gia Đỗ, Nguyễn Thị Thục Viên.
Nhiệm vụ của Ban là tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Hiến pháp để phiên họp
sau đem trình trước Ban Thường trực để Ban Thường trực trình Quốc hội. Căn
cứ vào bản Dự án của Chính phủ và đối chiếu với bản Dự thảo của Uỷ ban kiến
quốc, tập hợp những kiến nghị phong phú của toàn dân tham khảo kinh
nghiệm soạn Hiến pháp của các nước châu á, châu Âu, Ban D thảo Hiến
pháp của Quốc hội đã soạn thảo một Dự án Hiến pháp để trình Quốc hội.
Trong phiên họp ngày 29-10-1946, Ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội
được mở rộng thêm 10 v đại biểu cho các nhóm, đại biểu trung lập, đại biểu
Nam Bộ, đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số để tham gia tu bổ thêm bản Dự án.
Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, t ngày 28-10 đến ngày 9-11-1946,
lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam thực hiện quyền lập hiến. Từ ngày 2-11-1946,
Quốc hội bắt đầu thảo luận v D án Hiến pháp. Các đại biểu của các nhóm
đảng trong Quốc hội đã lần lượt phát biểu ý kiến. Các v đại biểu của các nhóm
đều đã nêu ra những ưu điểm của Dự án Hiến pháp, đóng góp thêm một số khía
cạnh cụ thể đi đến thống nhất nội dung của Dự án. Sau nhiều buổi thảo luận
tranh luận sôi nổi, sửa đổi, bổ sung cho từng điều cụ thể, ngày 9-11-1946,
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, Hiến pháp 1946 với sự nhất trí của 240/242 đại biểu dự họp.
Ý ngĩa của bản Hiến pháp đầu tiên - Trang 2
Ý ngĩa của bản Hiến pháp đầu tiên - Người đăng: chuyenvienchinhk8sla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý ngĩa của bản Hiến pháp đầu tiên 9 10 224