Ktl-icon-tai-lieu

10 đặc điểm của người Việt

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Tổng thống của một nước cựu thù cũng phải công khai thừa nhận: "Việt Nam là một nước có
lịch sử lâu đời, bền vững. Dân tộc Việt Nam chứng tỏ cho tất cả thế giới biết là người Việt
Nam có toàn quyền tự quyết, định đoạt được tương lai của họ". Ðể tiếp tục truyền thống đó
thanh niên nhận rõ mình hơn và cần khắc phục những hạn chế nhỏ mà không nhỏ trên con
đường hội nhập.
Người nước ngoài nhìn ta:
1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản
phẩm).
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức
không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người
Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí,
đam mê)
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích
hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh,
trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này
rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt
vặt, đánh mất đại cục.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người
làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)

--------------------------------------------------------------------------------

Ta tự nhìn ta
1. "Giờ cao su": Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém. Nhiều bạn đi du
học ở các nước phát triển lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn nhưng dần dần họ
cũng khắc phục được. Ðến khi về nước họ lại khó chịu với "giờ cao su" của chúng ta.
2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm của văn hoá phương Ðông có lối
sống khép kín. Nhiều bạn sinh viên năm thứ ba, thứ tư Ðại học mà vẫn ngại phát biểu ý kiến
hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết

"chép chính tả". Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch
với óc phê phán (critical thinking) của thanh niên.
3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm việc đang chẳng đâu...
Tng thng ca mt nước cu t cũng phi công khai tha nhn: "Vit Nam là mt nước
lch s lâu đời, bn vng. Dân tc Vit Nam chng t cho tt c thế gii biết là người Vit
Nam toàn quyn t quyết, định đot được tương lai ca h". Ð tiếp tc truyn thng đó
thanh niên nhn mình hơn cn khc phc nhng hn chế nh không nh trên con
đường hi nhp.
Người nước ngi nhìn ta:
1. Cn lao động song d tha mãn nên tâm lý hưng th còn nng.
2. Thông minh, sáng to, song ch có tính cht đối phó, thiếu tm tư duy dài hn, ch động.
3. Ko léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến s hoàn thin cui cùng ca sn
phm).
4. Va thc tế, va mơ mng, song li không có ý thc nâng lên thành lun.
5. Ham hc hi, có kh năng tiếp thu nhanh, song ít khi hc "đến đầu đến đuôi" nên kiến thc
không h thng, mt cơ bn. Ngoài ra, hc tp không phi mc tiêu t thân ca mi người
Vit Nam (nh hc vì gia đình, ln lên hc vì sĩ din, kiếm công ăn vic làm, ít vì chí k,
đam )
6. Xi li, chiu kch, song không bn.
7. Tiết kim, song nhiu khi hoang phí vì nhng mc tiêu vô b (sĩ din, khoe khoang, thích
hơn đời).
8. Có tinh thn đoàn kết, tương thân, tương ái, song hu như ch trong nhng hoàn cnh,
trường hp khó khăn, bn hàn. Còn trong điu kin sng tt hơn, giàu có hơn thì tinh thn này
rt ít xut hin.
9. Yêu hòa bình, nhn nhn, song nhiu khi li hiếu chiến, hiếu thng vì nhng lý do t ái, lt
vt, đánh mt đại cc.
10. Tch t tp, nhưng li thiếu tính liên kết để to ra sc mnh (Cùng mt vic, mt người
làm t tt, ba người làm thì kém, by người làm thì hng)
--------------------------------------------------------------------------------
Ta t nhìn ta
1. "Gi cao su": Nhìn chung, ý thc gi gic ca người Vit Nam rt m. Nhiu bn đi du
hc các nước pt trin lúc đầu rt hay b b ng. H d b tr tàu, li hn nhưng dn dn h
cũng khc phc được. Ðến khi v nước h li khó chu vi "gi cao su" ca chúng ta.
2. Thiếu t tin óc phê phán: Ðây cũng nhược đim ca văn hoá phương Ðông có li
sng khép kín. Nhiu bn sinh viên năm th ba, th tư Ði hc vn ngi pt biu ý kiến
hoc trình bày vn đề trước đám đông vì thiếu t tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi hc ch biết
10 đặc điểm của người Việt - Trang 2
10 đặc điểm của người Việt - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 đặc điểm của người Việt 9 10 897