Ktl-icon-tai-lieu

100 điều nên biết về phong tục Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 9478 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
Tác giả : Tân Việt (NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 2001)
Lời nói đầu
"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, ''Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung
phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội....
Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có
sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, có nhiều
thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội.
Một cuộc cách mạng có thể thay đổi chính thể nhanh chóng, tiếp theo sau hàng
loạt hệ thống pháp luật được thay đổi. Phong tục cũng không ngừng biến đổi theo trào
lưu biến đổi văn hoá xã hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của nó, không dễ gì
một sớm một chiều đã được mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp tuân theo. Vì tục hay thì
nhiều người bắt chước nhau làm, tục dở nhiều người cũng sẽ bắt chước nhau bỏ dần.
Bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc đấu tranh xã hội đã, đang và sẽ tiếp
diễn mãi giữa cái cũ và cái mới. Ngay như quan niệm về thẩm mỹ cũng luôn biến đổi. Ví
dụ, cái búi tóc của nam giới rõ ràng là lạc hậu song cũng phải qua quá trình đấu tranh lâu
dài mới mất đi, nhưng bộ răng đen của nữ giới ngày xưa được ca tụng là đẹp, là duyên
dáng, mấy năm sau Cách mạng Tháng Tám chẳng ai bắt buộc gò ép mà tự nhiên biến mất
nhường chỗ cho hàm răng trắng.
Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới hiện nay, không phải chỉ đơn thuần
dựa vào ý nghĩ chủ quan mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp sống, nếp
suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử thế, hợp với trào lưu tiến hoá. Có những phong
tục cổ truyền xuất xứ từ kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống thời xưa, đến nay không
hợp thời nữa, trở thành đồi phong bại tục, ta cũng cần nghiên cứu để biết nguyên do, từ
đó mới vận dụng cho thích hợp với hiện tại và tương lai, hoặc tìmnhững phong tục hay để
bổ kết mà loại trừ dần những cái dở.
Tất nhiên, bản chất mỗi cá nhân cũng phải sống, giao tiếp, hoà nhập với cộng
đồng xã hội, những kiểu cách rởm, trái với phong tục, bản sắc dân tộc, trái với con mắt
của đông đảo quần chúng sẽ tự đào thải và bị loại trừ dần. Suy rộng ra phong tục cũng
vậy, phục hồi và phát huy thuần phong mỹ tục, chắc chắn sẽ được mọi tầng lớp nhân dân
ủng hộ, hoan nghênh; phục hồi làm sống lại những đồi phong bại tục sẽ bị xã hội lên án.

Những nội dung trình bày dưới dạng hỏi đáp trong cuốn sách này chỉ nhằm giải
đáp phần nào xuất xứ của các phong tục đã tồn tại ở nước ta, để các bạn tham khảo, tự
phân tích, cái nào hay ...
Mt trăm điu nên biết v phong tc Vit Nam
Tác gi : Tân Vit (NXB Văn hoá dân tc, Hà Ni 2001)
Li nói đầu
"Phong" là nn nếp đã lan truyn rng rãi, ''Tc" là thói quen lâu đời. Ni dung
phong tc bao hàm mi mt sinh hot xã hi....
Phong tc có th tr thành lut tc, ăn sâu, bén r trong nhân dân rt bn cht, có
sc mnh hơn c nhng đạo lut. Trong truyn thng văn hoá ca dân tc ta, có nhiu
thun phong m tc cn cho đạo lý làm người, k cương xã hi.
Mt cuc cách mng có th thay đổi chính th nhanh chóng, tiếp theo sau hàng
lot h thng pháp lut được thay đổi. Phong tc cũng không ngng biến đổi theo trào
lưu biến đổi văn hoá xã hi, nhưng dai dng hơn và có quy lut riêng ca nó, không d
mt sm mt chiu đã được mi người, mi nhà, mi tng lp tuân theo. Vì tc hay thì
nhiu người bt chước nhau làm, tc d nhi
u người cũng s bt chước nhau b dn.
Bn thân các phong tc cũng nm trong cuc đấu tranh xã hi đã, đang và s tiếp
din mãi gia cái cũ và cái mi. Ngay như quan nim v thm m cũng luôn biến đổi. Ví
d, cái búi tóc ca nam gii rõ ràng là lc hu song cũng phi qua quá trình đấu tranh lâu
dài mi mt đi, nhưng b răng đen ca n gi
i ngày xưa được ca tng là đẹp, là duyên
dáng, my năm sau Cách mng Tháng Tám chng ai bt buc gò ép mà t nhiên biến mt
nhường ch cho hàm răng trng.
Phong trào xây dng nếp sng văn hoá mi hin nay, không phi ch đơn thun
da vào ý nghĩ ch quan mà phi biết vn dng thun phong m tc vào nếp sng, nếp
suy nghĩ, hành động, cách đối nhân x thế, hp vi trào lư
u tiến hoá. Có nhng phong
tc c truyn xut x t kinh nghim thc tin trong cuc sng thi xưa, đến nay không
hp thi na, tr thành đồi phong bi tc, ta cũng cn nghiên cu để biết nguyên do, t
đó mi vn dng cho thích hp vi hin ti và tương lai, hoc tìmnhng phong tc hay để
b kết mà loi tr dn nhng cái d
.
Tt nhiên, bn cht mi cá nhân cũng phi sng, giao tiếp, hoà nhp vi cng
đồng xã hi, nhng kiu cách rm, trái vi phong tc, bn sc dân tc, trái vi con mt
ca đông đảo qun chúng s t đào thi và b loi tr dn. Suy rng ra phong tc cũng
vy, phc hi và phát huy thun phong m tc, chc chn s được m
i tng lp nhân dân
ng h, hoan nghênh; phc hi làm sng li nhng đồi phong bi tc s b xã hi lên án.
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam 9 10 702