Ktl-icon-tai-lieu

15 loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử

Được đăng lên bởi Quốc Phong Từ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những ai trong đời nầy, nhất tâm trì tụng Đại bi tâm chú thì sẽ được toại nguyện về 15
loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử.
a. Mười lăm loại thiện sanh:
1.

Nơi được sanh ra thường gặp năm điều lành.

2.

Thường được sanh ở nước lành (thiện quốc).

3.

Thường gặp thời hay, vận tốt.

4.

Thường gặp được thầy sáng, bạn lành.

5. Thân các căn đều trọn vẹn, đầy đủ (lục căn hoàn cụ)
6.

Đạo tâm luôn được thuần hậu, chơn chánh.

7.

Không phạm cấm giới.

8.

Tình anh em cốt nhục đều được thuận hòa, an lạc.

9.

Trọn đời cơm áo đầy đủ, nhàn nhã.

10. Luôn luôn được mọi người kính mến, thương giúp.
11. Tài sản, của cải không bao giờ bị cướp đoạt.
12. Cầu gì đều được toại ý. (Sở cầu như ý)
13. Luôn được thiện thần, hộ pháp bảo vệ.
13. Luôn được thiện thần, hộ pháp bảo vệ.
14. Nơi được sinh ra thường được nghe Phật thuyết pháp.
15. Khi nghe được Chánh pháp là hiểu ngay được thâm ý mà trực ngộ lời Phật dạy.
b. Mười lăm loại về ác tử:
1.

Không bị chết khốn khổ về đói khát, loạn lạc.

2.

Không bị chết vì giam cầm, đánh đập.

3.

Không bị chết vì thù oán.

4.

Không bị chết nơi trận địa.

5.

Không bị chết vì thú dữ cắn xé.

6.

Không bị chết vì rắn, rết cắn.

7.

Không bị chết cháy hay chết đuối.

8.

Không bị trúng độc khi ăn uống mà chết.

9.

Không bị các loại trùng độc sát hại.

10. Không bị cuồng loạn hay thất vọng mà chết.
11. Không bị cây cối rơi trúng hoặc sa xuống hầm hố mà chết.
12. Không bị người khác trấn ếm, trù ẻo mà chết.
13. Không bị tà thần, ác quỷ làm hại để chết.
14. Không bị chết vì ác bệnh.
15. Không bị chết oan (tự tử, bất đắc kỳ tử, …).
Vì những điều nêu trên, Chú Đại Bi có thể trừ được tất cả những tai nạn, những khổ nạn
và thành tựu được những toại nguyện. Những ai chí thành trì niệm thì được những điều
lợi ích như trên và sẽ được xa lánh mọi ưu bi, khổ não cho chính mình và có thể cứu giúp
được tha nhân như Đại bi tâm của Bồ tát Quán Thế Âm.

...
Những ai trong đời nầy, nhất tâm trì tụng Đại bi tâm chú thì sẽ được toại nguyện về 15
loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử.
a. Mười lăm loại thiện sanh:
1. Nơi được sanh ra thường gặp năm điều lành.
2. Thường được sanh ở nước lành (thiện quốc).
3. Thường gặp thời hay, vận tốt.
4. Thường gặp được thầy sáng, bạn lành.
5. Thân các căn đều trọn vẹn, đầy đủ (lục căn hoàn cụ)
6. Đạo tâm luôn được thuần hậu, chơn chánh.
7. Không phạm cấm giới.
8. Tình anh em cốt nhục đều được thuận hòa, an lạc.
9. Trọn đời cơm áo đầy đủ, nhàn nhã.
10. Luôn luôn được mọi người kính mến, thương giúp.
11. Tài sản, của cải không bao giờ bị cướp đoạt.
12. Cầu gì đều được toại ý. (Sở cầu như ý)
13. Luôn được thiện thần, hộ pháp bảo vệ.
13. Luôn được thiện thần, hộ pháp bảo vệ.
14. Nơi được sinh ra thường được nghe Phật thuyết pháp.
15. Khi nghe được Chánh pháp là hiểu ngay được thâm ý mà trực ngộ lời Phật dạy.
b. Mười lăm loại về ác tử:
1. Không bị chết khốn khổ về đói khát, loạn lạc.
2. Không bị chết vì giam cầm, đánh đập.
3. Không bị chết vì thù oán.
4. Không bị chết nơi trận địa.
15 loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử - Trang 2
15 loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử - Người đăng: Quốc Phong Từ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
15 loại thiện sanh và trừ được 15 loại ác tử 9 10 754