Ktl-icon-tai-lieu

30 ngày thiền quán

Được đăng lên bởi hoanggiang_88
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Joseph Goldstein
5
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Q
uyeån saùch naøy khoâng ñaët naëng veà lyù
thuyeát maø chuù troïng nhieàu ñeán söï thöïc
haønh. Taùc giaû - Joseph Goldstein - laø moät thieàn
sö Hoa Kyø. OÂng ñaõ soáng nhieàu naêm ôû Thaùi Lan vaø
AÁn Ñoä ñeå hoïc thieàn Vipassana, moät phaùp thieàn
quaùn thuoäc truyeàn thoáng Phaät giaùo Nguyeân thuûy,
döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc vò thieàn sö noåi tieáng
ñöông thôøi nhö Munindra, Goenka, Sayadaw...
Sau moät thôøi gian, oâng trôû veà Hoa Kyø ñeå môû moät
thieàn vieän vaø höôùng daãn nhöõng khoùa tu thieàn
nhieàu ngaøy taïi Barre, Massachusetts. Hieän nay,
thieàn vieän naøy coù soá thieàn sinh ñeán tham döï
moãi naêm raát ñoâng, trong ñoù coù caû nhöõng baäc
xuaát gia.
Joseph Goldstein laø moät vò thaày raát ñaëc bieät.
OÂng coù loái daïy giaûn dò vaø tröïc tieáp, ñi thaúng vaøo
vaán ñeà. Lôøi oâng noùi raát roõ raøng vaø deã hieåu, vì
noù ñöôïc xuaát phaùt töø kinh nghieäm thöïc haønh.
NGUYEÃN DUY NHIEÂN
dòch
30 NGAØY
THIEÀN QUAÙN
Nguyeân taùc The Experience of Insight
cuûa Joseph Goldstein
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
30 ngày thiền quán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 ngày thiền quán - Người đăng: hoanggiang_88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
30 ngày thiền quán 9 10 870