Ktl-icon-tai-lieu

6 yếu căn bản trong bố cục

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
6 yếu tố căn bản trong bố cục ảnh
Nếu như vẽ tranh là hoạ sỹ đưa dần vào khung toan trắng những nét cọ để tạo ra
nội dung và bố cục của nó thì trong nhiếp ảnh, người ta làm công việc ngược lại.
Trong bố cục ảnh, có 6 chuẩn mực để bạn dựa vào, nhưng để các tấm ảnh có hồn, thu
hút và tránh nhàm chán rất cần tới sự vận dụng linh hoạt.
Cả hội hoạ và nhiếp ảnh đều là nghệ thuật truyền tải thông tin thị giác và chịu
sự chi phối của những nguyên lý căn bản về cảm nhận thực thể bằng ánh sáng. Nhưng
nếu hội hoạ là nghệ thuật tổng hợp thì nhiếp ảnh là kỹ thuật phân tích. Khi vẽ tranh,
hoạ sỹ đưa dần vào khung toan trắng những nét cọ để tạo ra nội dung và bố cục của nó.
Nhưng trong nhiếp ảnh, người ta làm công việc ngược lại…
Với bối cảnh thực có sẵn nội dung và bố cục, tay máy phải thay đổi góc nhìn,
sử dụng ống kính wide hay tele, xoay trở khuôn hình để chọn lọc những yếu tố xây
dựng lên bức ảnh. Tuy nhiên, dù là thêm vào hay bớt đi các mảng khối trong khuôn
hình, cả hội hoạ và nhiếp ảnh đều hướng tới cách xếp đặt hiệu quả nhất để thể hiện nội
dung các tác phẩm. Trong kết quả cuối cùng, ở mức độ nào đó, cả tranh vẽ và ảnh
chụp đều được đánh giá bởi một chuẩn mực về bố cục.
Khi đánh giá một bức ảnh, người ta xem xét nó trên những yếu tố căn bản về
nội dung, màu sắc, trạng thái và hiệu ứng quang học. Nếu bố cục được nhấn mạnh
trong khi các yếu tố khác bị khoả mờ, bản thân nó có thể là chủ đề của nhiếp ảnh.
Hầu hết các yếu tố căn bản này giúp truyền tải thông tin thị giác như điểm và
đường nét, hình dạng, màu sắc, chất liệu bề mặt và độ tương phản đều liên quan đến

bố cục bức ảnh. Người chụp ảnh dựa trên những nguyên tắc này để phát triển kỹ năng
sắp xếp các đối tượng trong khuôn hình.

Tìm ra tiết tấu hay mô thức xếp đặt trong bối cảnh
Đó là kỹ thuật rút ra logic về vị trí, sự xếp đặt các vật thể trong khuôn hình,
chọn được góc đặt máy tốt nhất phản ánh tiết tất và mô thức trên các vật thể. Kỹ thuật
này rất phổ dụng đối với ảnh kiến trúc, giao thông, dây chuyền sản xuất… Việc phát
hiện logic xếp đặt trong một bối cảnh lớn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quan sát và
xâu chuỗi của tay máy. Tuy nhiên, việc lạm dụng tiết tấu, thiếu suy ngẫm và phân tích
sẽ dẫn đến những bức ảnh dập khuôn nhàm chán. Việc áp dụng hiệu quả bố cục này
phải đi liền với các hiệu ứng ánh sáng, tạo bóng và góc đặt máy khác thường.
Ví dụ, một hàng cột tròn đều tăm tắp và sáng rõ trong nắng trưa sẽ không thể
đẹp bằng bức ảnh chúng đứng trong ánh sáng xiên thấp hơi lệch phương ống kính.
Nhờ nắng...
6 yếu t căn bn trong b cc nh
Nếu như v tranh là ho s đưa dn vào khung toan trng nhng nét c để to ra
ni dung và b cc ca nó thì trong nhiếp nh, người ta làm công vic ngược li.
Trong b cc nh, có 6 chun mc để bn da vào, nhưng để các tm nh có hn, thu
hút và tránh nhàm chán rt cn ti s vn dng linh hot.
C hi ho và nhiếp nh đều là ngh thut truyn ti thông tin th giác và chu
s chi phi ca nhng nguyên lý căn bn v cm nhn thc th bng ánh sáng. Nhưng
nếu hi ho là ngh thut tng hp thì nhiếp nh là k thut phân tích. Khi v tranh,
ho s đưa dn vào khung toan trng nhng nét c để to ra ni dung và b cc ca nó.
Nhưng trong nhiếp nh, người ta làm công vic ngược li…
Vi bi cnh thc có sn ni dung và b cc, tay máy phi thay đổi góc nhìn,
s dng ng kính wide hay tele, xoay tr khuôn hình để chn lc nhng yếu t xây
dng lên bc nh. Tuy nhiên, dù là thêm vào hay bt đi các mng khi trong khuôn
hình, c hi ho và nhiếp nh đều hướng ti cách xếp đặt hiu qu nht để th hin ni
dung các tác phm. Trong kết qu cui cùng, mc độo đó, c tranh vnh
chp đều được đánh giá bi mt chun mc v b cc.
Khi đánh giá mt bc nh, người ta xem xét nó trên nhng yếu t căn bn v
ni dung, màu sc, trng thái và hiu ng quang hc. Nếu b cc được nhn mnh
trong khi các yếu t khác b kho m, bn thân nó có th là ch đề ca nhiếp nh.
Hu hết các yếu t căn bn này giúp truyn ti thông tin th giác như đim và
đường nét, hình dng, màu sc, cht liu b mt và độ tương phn đều liên quan đến
6 yếu căn bản trong bố cục - Trang 2
6 yếu căn bản trong bố cục - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
6 yếu căn bản trong bố cục 9 10 204