Ktl-icon-tai-lieu

7 kì quan thế giới cổ đại

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
khuyÕt ®iÓm cña ®µn «ng
trong con m¾t cña ®µn bµ
lo¹i ®µn «ng Suèt ngµy chØ ®µm luËn cao siªu,
ch¼ng quan t©m g× ®Õn vî con.
Quan t©m ®Õn quèc gia ®¹i sù, viÖc nhµ còng ph¶i lo toan. mét
®µn «ng chØ thÝch tô tËp víi nhau, bµn luËn nh÷ng chuyÖn trªn trêi díi biÓn,
bµn lªn th× chuyÖn triÒu ®¹i nä, thêi ®¹i kia, bµn xuèng th× chuyÖn chÝnh trÞ
nµy kh¸c, råi chuyÖn qu©n thÕ giíi, hµng ngµy chØ toµn xem nh÷ng tin
tøc quèc tÕ, b¶n tin tham kh¶o, h×nh nh mäi chuyÖn lín trªn ®êi ®Òu ph¶i
tham gia cña anh ta, rêi nh÷ng cuéc ®µm luËn nµy ra, h×nh nh cuéc sèng
ch¼ng cßn ý nghÜa c¶, chuyÖn con ®Òu c«ng viÖc cña x·. Lo
chuyÖn con h×nh nh tæn h¹i ®Ðn phong ®é cña ®µn «ng. KÕt qu¶ nh÷ng
ngêi ®µn «ng ®ã thêng ViÖc lín th× lµm kh«ng ®îc, viÖc nhá th× kh«ng
biÕt lµm ”, chØ c¸i siªu h×nh hy sinh c¸i thùc tÕ, trong cuéc sèng
ch¼ng cã thµnh tÝch g× c¶ , ®Õn con c¸i còng ch¼ng muèn gÇn.
lo¹i ®µn «ng kh«ng hiÕu kÝnh ngêi giµ,
coi ngêi giµ lµ g¸nh nÆng
Nh÷ng ng¬× ®µn «ng hiÕu kÝnh ngêi giµ nh÷ng ngêi ®µn «ng tèt,
®¸ng ®îc t«n kÝnh. mét thanh niªn khi ®· gia ®×nh, c«ng t¸c h¬i
bËn mét chót ngay cha ë ®»ng sau lng. Muèn anh ta tiÒn ra ,
kh«ng ®îc, mong anh ta ch¨m nom , cµng khã kh¨n. Anh ta c¶m thÊy ngêi
giµ kh«ng cßn gióp cho anh ta ®îc n÷a, nªn coi cha nh mét g¸nh
nÆng, chØ g©y phiÒn hµ, cho nªn anh em ®ïn ®Èy cho nhau, tranh c·i nhau
tõng ®ång ra ®Ó nu«i cha mÑ, hoÆc chØ ra mÊy ®ång tiÒn, cßn
kh«ng biÕt ®Õn th¨m hái, ch¨m nom t×nh c¶m. ThËt nh÷ng l¹nh
lïng tµn khèc võa kh«ng l¬ng t©m, võa thiÕu ®¹o ®øc. ThËt uæng c«ng
nu«i dìng cña cha mÑ ®Ó hä sinh thµnh.
lo¹i ®µn «ng vî èm
kh«ng kiªn t©m ch¨m sãc
Cã mét sè ®µn «ng, khi èm ®au th× ®îc vî ch¨m sãc hÕt lßng, nhng khi
èm th× l¹i cho phiÒn phøc, sói quÈy. LÊy th× muèn hëng thô mäi
®iÒu tèt lµnh ë ngêi vî, giê ®©y ®Õn lóc anh ta ph¶i ®Òn ®¸p th× l¹i tÝnh to¸n
thiÖt h¬n, trong lßng lu«n lu«n suy nghÜ “kh«ng c«ng b»ng”. NÕuèm
1 11 12
7 kì quan thế giới cổ đại - Trang 2
7 kì quan thế giới cổ đại - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
7 kì quan thế giới cổ đại 9 10 517