Ktl-icon-tai-lieu

âm nhạc

Được đăng lên bởi leanh88
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
no qr
p s

Open Em Tuning
=E
=E
=B
=B
=G
=E

Moderate

h = 93

1

D4

: 4

h = 100

BBB
H
BA B
B
B L

B
B

let ring
(
)

c

!

h = 100

!

(
)
!

B
BBA

&
(

&
(

let ring
&
(

!

!

!

!

&

) ) )

&

) ) )

$
&

?

BBB
H B
BA B
B
B L
B

let ring

(
&
!
!
!
!

(
)

(
)
!

!

B BB B

B L
#
%
!

$
&

!

!

!

let ring
!

!

& & &

!

) ) )

&

( ( (

#
%

(

& & &

!

( ( (

)

( ( (

?

BB
BB
B
)
&
&
&
&
&

BB BB

&

( ( (

&

( ( (

& & &

B
B

B
BBA

!

&
(

&
(

&
(

!

!

#
%

$
&

!

!

h = 130

BB
B B B B B B
B
B
!
!
!

!

!

!

#

D==

?

let ring

!

!

=
==

B B B
DB B
B B B
B
B

let ring

(
)

!

&

& & &

& & &

&

&
&

)
&

&

&

let ring
$
%

&

( ( (

&

h = 100

==
==
=

DB

$
&

BBBBBBB BBBBBBBB
B
B

let ring

h = 105

14

B
BBA

let ring

&

?

B
B

B B B BB B B B B B B B B BB B B B B B B B B BB B B B B B B BB B B B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
) ) )

8

B
B

h = 80

==
==
=

5

(
)

B
B

h = 80

!

$
&
!

$
&
!

#
%

!

$
&

B B B B B B
B
B

!
!

!

!

!

#

!

!

!

B BB BB BB BB BB
B
B

DB

?

&
%
#
#
!

&
%

&
%

&
%

!

?

$
%

$
%

$
%

!

>B
B B B B B B B
>
B>
!
!

!

!

!

"

!

!

!

Page 1/4

18

B B B B >B B >B B B
BBBBBB
B
B>
>B

let ring
!

!

!

!

!

22

B
B>

B BB

#

>B

!

!

!

!

B

>B

B

let ring
(
!

!

!

)
!

$

!

(

!

!

!

!

#

!

!

!
!

B B BBB
B
B> B B
#
!

#

#

#

!

"

#

>B >B
BBBB B B
B
B
B
B
B
BB B
>B

#

>B >B B B
DB
BB B
BBBBBB
B
B
B>
>B

26

!

!

!

#

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

$

!

>
B
B
B
B
BB
BB
BB>BBB
B
B
B
>B
!

#

#

#

!

"

#

#

!
!

#

#

#

"

#

!

#

>B >B
>B
DB B B
B B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

let ring
%
!

30

#

#

#

%

#

!

!

!

>B
>B >B
B B B DB
B
B

let ring
"!
(

(

(

)
(

(

#

(

)

#

#

#

!

"

#

#

B
BBBBBB
B
>B
!
!

!

!

!

#

!

!

!

#

#

#

!

"

#

(
#

)

(

(

)
(

)

(
(

h = 130

>B
B B B B B B B B B B B B> B
B
B
>B

!
!

!

!

!

#

!

!

!

!
!

!

!

!

"

!

!

!

Page 2/4

34

h = 130

B B B B >B B >B B B
BBBBBB
B
B>
>B

BBB
BBBBBB
B
B
>B

let ring
!

!

!

#

!

!

!

$

!

!

38

B
B>

!

B B

>B

>B

BB

!

!

(

!

&

!

#

!

!

!

>B >B B
B B B
B
B>

let ring
%

#

!

46

#

%

#

!

#

!

let ring

(

)

(

)

)

)

#

(

(

#

#

!

>B >B
>B
B DB B B B B
B
(
(

!

!

#

!

!

!

#

!

"

#

!

#

#

!

#

#

"

!

#

B
BBBBBB
B
>B
!
!

!

!

!

#

!

!

!

!

#

!

(

!

!

!

!

!

D>B
'

B
!

>B

B

(

!

!

>
B
B
BBB BB BBBB>BBB
B
B
>B
#

B B B B B
B
B> B B

DB

42

!

B BBBBBBBB
>B

let ring
)

!

B

#

#

!

"

#

!

#

#

!

#

#

!

#

#

#

"

#
...
Open Em Tuning
n
= E
o
= B
p
= G
q
= E
r
= B
s
= E
Moderate h = 100
:
D
4
4
c
1
(
)
!
h
= 93
B
B
B
(
)
!
B
B
B
(
)
!
B
B
B
!
let ring
A B
L
H
&
(
!
B
B
B
&
(
!
B
B
B
&
(
!
B
B
B
!
let ring
B A
$
&
!
B
B
B
$
&
!
B
B
B
$
&
!
B
B
B
!
let ring
B A
!
h
= 80
B
&
B
&
B
&
B
(
B
&
B
&
B
&
B
!
B
(
B
(
B
(
B
)
B
(
B
(
B
(
BB
)
&
&
&
&
&
?
let ring
B
B
B
B
B
B
5
h
= 100
=
=
=
=
=
=
&
h
= 80
B
)
B
)
B
)
B
&
B
)
B
)
B
)
B
&
B
)
B
)
B
)
B
&
B
)
B
)
B
)
B
&
B
(
B
(
B
(
B
&
B
(
B
(
B
(
B
&
B
(
B
(
B
(
B
&
B
(
B
(
B
(
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
&
B
)
&
let ring
B
B
&
&
B
B
8
(
&
!
!
!
!
?
h
= 105
=
=
=
=
=
=
(
)
!
h
= 100
B
B
B
(
)
!
B
B
B
(
)
!
B
B
B
!
let ring
A B
L
H
&
(
!
B
B
B
&
(
!
B
B
B
&
(
!
B
B
B
!
let ring
B A
$
&
!
B
B
B
$
&
!
B
B
B
$
&
!
B
B
B
!
let ring
B B
#
%
BD
B
$
&
B
B
&
%
#
#
!
?
=
=
=
=D
=
&
%
!
?
B
BD
B
&
%
B
B
&
%
B
B
$
%
!
?
B
B
B
$
%
B
B
$
%
B
B
Page 1/4
14
#
%
!
?
B
BD
B
#
%
B
B
$
%
B
B
#
%
B
B
L
!
!
!
h
= 130
B
B
B
!
B
!
B
!
B
#
B
!
B
!
B
!
B
!
B
!
B
!
B
!
B
#
B
!
B
!
B
!
B
>
!
!
B
B
!
B
!
B
!
B
>
"
B
!
B
>
!
B
!
let ring
B
âm nhạc - Trang 2
âm nhạc - Người đăng: leanh88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
âm nhạc 9 10 376