Ktl-icon-tai-lieu

An sinh xã hội

Được đăng lên bởi Cỏgai Mùa Đông
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bố cục toàn bài

A. Tổng quan về xóa đói giảm nghèo
I. Xóa đói giảm nghèo với an sinh xã hội
1. Đói nghèo và nguyên nhân của đói nghèo
2. Xóa đói giảm nghèo
3. Xóa đói giảm nghèo với an sinh xã hội
II. Nội dung chương trình xóa đói giảm nghèo
1. Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập
2. Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
3. Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội đến với người nghèo
III. Nguồn tài chính xóa đói giảm nghèo
B. Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam hiện nay
1.Các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay.
 Chương trình 133_ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai
đoạn 1998-2000.
 Quyết đinh 135/1998/QĐ-TTg.Nghị định được biết đến rộng rãi với cái tên gọi “Chương
trình 135_chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
thiểu số và miền núi”.
 Chương trình 134 là tên thông dụng của Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và
nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn mà Chính phủ
Việt Nam áp dụng từ năm 2004 .
 Chương trình hỗ trợ người nghèo theo Nghi quyết 30a/2008/NQ-CP với tên gọi “Chương
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”.
2.Các nội dung xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam
 Vế Kinh tế
 Về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 Về mạng lưới an sinh xã hội đến với người nghèo
3.Kết quả, thành tựu
C. Những hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt nam và hướng giải pháp khắc
phục.
1.Trong chính sách, đường lối
2.Trong công tác thực hiện

1

Phần nội dung
A. Tổng quan về xóa đói giảm nghèo
I. Xóa đói giảm nghèo với an sinh xã hội
1. Đói nghèo và nguyên nhân của đói nghèo:
a. Khái niệm
Theo nghĩa chung, đói nghèo là tình trạng thiếu hụt những điều kiện cần thiết để đảm bảo
mức sống tối thiểu của một cá nhân hay cộng đồng dân cư.
Theo đó, đói nghèo là tình trạng thiếu hụt:


Điều kiện vật chất như : thức ăn, nước uống, quần áo…



Điều kiện về xã hội: chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin, quan hệ cộng
đồng….hay tự do tín ngưỡng, tôn giáo( trong xã hội phát triển)

Trên quan điểm quản lý vĩ mô khái niệm đói nghèo đuọc sử dụng với 2 cấp độ: nghèo tuyệt
đối và nghèo tương đối.
Nghèo tuyệt đối gắn liền với tình trạng thiếu hụt các điều kiện cần thiết để đảm bảo nhu cầu
về dinh dưỡng (gọi là đói), tiếp cận với các nhu cầu khác : chữa bệnh, học tập , đi lại(gọi là
nghèo). Mỗi quốc gia hay các tổ chức quốc tế thường xây dựng ch mình những tiêu chuẩn...
Bố cục toàn bài
A. Tổng quan về xóa đói giảm nghèo
I. Xóa đói giảm nghèo với an sinh xã hội
1. Đói nghèo và nguyên nhân của đói nghèo
2. Xóa đói giảm nghèo
3. Xóa đói giảm nghèo với an sinh xã hội
II. Nội dung chương trình xóa đói giảm nghèo
1. Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập
2. Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
3. Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội đến với người nghèo
III. Nguồn tài chính xóa đói giảm nghèo
B. Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam hiện nay
1.Các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay.
Chương trình 133_ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai
đoạn 1998-2000.
Quyết đinh 135/1998/QĐ-TTg.Nghị định được biết đến rộng rãi với cái tên gọi “Chương
trình 135_chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
thiểu số và miền núi”.
Chương trình 134 là tên thông dụng của Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và
nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn mà Chính phủ
Việt Nam áp dụng từ năm 2004 .
Chương trình hỗ trợ người nghèo theo Nghi quyết 30a/2008/NQ-CP với tên gọi “Chương
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”.
2.Các nội dung xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam
Vế Kinh tế
Về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Về mạng lưới an sinh xã hội đến với người nghèo
3.Kết quả, thành tựu
C. Những hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt nam và hướng giải pháp khắc
phục.
1.Trong chính sách, đường lối
2.Trong công tác thực hiện
1
An sinh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An sinh xã hội - Người đăng: Cỏgai Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
An sinh xã hội 9 10 337