Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của Giáo lý nhân quả

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO LÝ NHÂN QUẢ
TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC
Thích Nhuận Ân
A. DẪN NHẬP
Đạo Phật xuất hiện cách đây hơn 20 thế kỷ, trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch
sử, Đạo Phật vẫn mãi mãi là ánh sáng, vẫn mãi mãi là tiếng nói trong trẻo, tƣơi mát, trẻ trung,
khả ái của tình thƣơng và độ lƣợng. Qua mọi xứ sở và thời đại, Đạo Phật đã khéo léo dùng mọi
phƣơng tiện để có thể tùy nghi thích ứng với từng nền văn hóa khác nhau trong từng dân tộc.
Càng tiến hóa bao nhiêu, nhân loại càng nhận ra đƣợc giá trị long lanh mầu nhiệm trong từng lời
dạy của Đức Phật. Bởi lẽ, giáo lý của Đạo Phật đã mang đến cho con ngƣời niềm vui và hạnh
phúc. Nó không vì mục đích giải thoát tự thân mà vì an vui hạnh phúc cho tha nhân và mọi loài.
Giáo lý của Đạo Phật không còn hạn hẹp, thu mình trong một đất nƣớc Ấn Độ cổ đại, mà đã vƣợt
qua muôn trùng không gian và thời gian để đến với con ngƣời. Do vậy, để ngọn đèn chánh Pháp
đƣợc mãi thắp sáng và lƣu truyền trong nhân loại, ta hãy lắng nghe lời Phật dạy :“Này các tỳ
kheo, hãy lên đƣờng thuyết Pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thƣơng tƣởng
cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chƣ thiên và loài ngƣời”
Cùng trong trào lƣu ấy, Đạo Phật đã đến với Việt nam vào những ngày đầu của thế kỷ thứ 2 Tây
lịch. Trãi qua hơn 20 thế kỷ, Đạo Phật đã hoà quyện cùng dân tộc Việt nam và đã đem lại cho
con ngƣời Việt nam, cho đất nƣớc Việt nam suối nguồn an lạc và giải thoát. Đạo Phật đã giúp
cho con ngƣời Việt nam sống hòa bình và hạnh phúc, giữ gìn đất nƣớc thịnh vƣợng, giàu bản sắc
văn hóa dân tộc. Trên tiến trình đó, ngọn gió từ bi đã mang tinh thần hòa hợp, nhẫn nại, bình
đẳng, vị tha… thổi vào đời sống văn hóa sinh hoạt, phong tục, tập quán của dân tộc Việt nam.
Hơn bao giờ hết, giáo lý của Đạo Phật đã đƣợc dân tộc Việt nam tiếp nhận một cách dễ dàng bởi
tính thiết thực và gần gũi trong đời sống sinh hoạt thƣờng nhật. Tƣ tƣởng triết lý của Đạo Phật đã
thấm nhuần tinh thần dân tộc Việt nam. Một trong những giáo lý rất gần gũi với ngƣời Việt Nam
chính là giáo lý nhân quả. Một giáo lý đã ăn sâu vào hệ tƣ tƣởng của mọi tầng lớp, mọi ngƣời
dân Việt Nam. Nó không chỉ ảnh hƣởng trên lý thuyết thông qua những bài giảng, qua kinh sách
mà đã đƣợc thể hiện rõ nét qua cách sống, qua ý thức thực hành một cách tự nhiên, trở thành một
bản năng vốn có của con ngƣời. Thấy đƣợc giá trị ấy, với đam mê sở thích tìm hiểu nghiên cứu
về những vấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam, ngƣời viết đã mạnh dạn chọn cho mình đề tài “Ảnh
Hƣởng Của Giá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của Giáo lý nhân quả - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Ảnh hưởng của Giáo lý nhân quả 9 10 430