Ktl-icon-tai-lieu

bác ơi tố hữu

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Sang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 2 – 9 -1969 , Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc
kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt , gay go.Cả dân tộc
và nhân dân thế giới đã biểu lộ niềm đau xót vô hạn trước sự
qua đời của Bác …..

Toá Höõu

• a)Tieåu daãn :
• - Toá Höõu coù nhöõng baøi thô ñaëc saéc vaø caûm ñoäng veà
Baùc Hoà. Ñoù cuõng chính laø taám loøng cuûa caû daân toäc
ta höôùng veà vò laõnh tuï kính yeâu.
• - Baùc Hoà töø traàn vaøo ngaøy 2.9.1969 giöõa luùc cuoäc
khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc trong thôøi kyø gay
go aùc lieät nhaát. Caû daân toäc ta vaø theá giôùi ñeàu ñau
xoùt tieác thöông voâ haïn ngöôøi anh huøng giaûi phoùng
daân toäc, vò laõnh tuï caùch maïng vó ñaïi cuûa VN. Baøi
thô naøy ra ñôøi trong khí nhöõng ngaøy tang leã aáy, laø
tieáng khoùc, laø ñieáu vaên bi huøng baèng thô.

1.Tìm hieåu chung

• b) Chuû ñeà
• Baøi thô theå hieän saâu saéc nieàm ñau ñôùn ,
tieác thöông cuûa Toá Höõu , cuûa nhaân daân ta
ñoái vôùi Baùc Hoà, qua ñoù ca ngôïi coâng ôn trôøi
bieån, taám göông saùng ngôøi cuûa Baùc, khaúng
ñònh quyeát taâm ñi theo con ñöôøng caùch maïng
maø Baùc ñaõ vaïch ra.

1. Tìm hieåu chung

1/ 4 khoå ñaàu : Noãi ñau xoùt lôùn lao tröôùc söï kieän Baùc Hoà qua
ñôøi.:
-“ Trôøi tuoân möa”=> nöôùc maét
-“ Ñôøi tuoân nöôùc maét” => nhö möa
Thieân nhieân nhö hoøa ñieäu vôùi taâm traïng con ngöôøi, noãi ñau nhö
thaám vaøo caûnh vaät.
-Nhaø thô “ laàn” töøng böôùc vì ñau ñôùn, baøng hoaøng ñeán thaãn thôø
ngô ngaùc, khoâng theå tin laø Baùc ñaõ maát. Caûnh vaät laïnh leõo nhö maát
linh hoàn: “ vöôøn rau öôùt laïnh, phoøng yeân laëng, chuoâng khoâng
reo,, reøm khoâng cuoán, ñeøn khoâng saùng . Thieáu Baùc neân thang
gaùc, caên phoøng, maët hoà trôû neân coâ ñôn coâi cuùt…
-Tang toùc quaù lôùn, trong khi ñoù, ôû ngoaøi kia trôøi ñang thu, ñang
chieán thaéng vaø hi voïng => ñôøi caøng ñeïp thì söï ra ñi caøng ñau xoùt.

2. .Ñoï c hieåu Vaê n
baû n

2/ 6 khoå giöõa :Taäp trung theå hieän hình töông Baùc Hoà.
-“Noãi thöông ñôøi” laø traùi tim meânh moâng “oâm caû non
soâng, moïi kieáp ngöôøi”. Ñoù laø loøng yeâu nöôùc, thöông
daân, chaêm soùc töøng con ngöôøi cuï theå:”cho moãi ñôøi noâ leä,
em thô, cuï giaø”, Baùc luoân höôùng veà phöông Nam ñau
thöông maø anh duõng nôi “tieàn tuyeán, tieáng suùng xa”
-Baùc vó ñaïi maø bình dò gaàn guõi, khoâng phoâ tröông khoâng
maøng danh lôïi,=> Baùc ôû giöõa chuùng ta, chan hoøa vôùi
cuoäc ñôøi => Baùc laø ngöôøi hieàn.

2. .Ñoï c hieåu Vaê n
baû n

3/ 3 khoå cuoái : Caûm nghó cuûa moïi ngöôøi
VN tröôùc söï ra ñi cu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bác ơi tố hữu - Người đăng: Nguyễn Tấn Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bác ơi tố hữu 9 10 530