Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Bánh Mì Thịt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập KTCT
Câu 1 : hãy cho ví dụ chứng minh sự khác nhau giữa Tích Tụ TB và Tập
TrungTB
Giải
- khái niệm tích tụ tb:
tích tụ tb là việc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư
của 1 xí nghiệp nào đó nó là kết qủ trực tiếp của tích luỹ tb
- khái niệm tập trung tb:
tâp trung tb la viêc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tập trung, hợp nhất các tb
cá biệt có sẵn trong xh thành 1 tb cá biệt lớn hơn
A, VD tích Tụ
cho 1 quy mô sản xuất A : 400C+200V+200m
khi chưa tích tụ là : 800 dv
qua trinh tích tụ đuợc thực hiện:200m của nhà tb đuợc sdụng 150m chuyển hoá
thành tb ứng truớc( TB hoá)
C/V = 2/1 vậy sẽ có thêm 100C+50v (vì m’= 100%)
Như vậy sau khi tích tụ tb quy mô của tb cá biệt sẽ là 1000
B, VD Tập Trung
Giả sử có 2 quy mô sx sau
A: 400c+200v+200m
B: 600c+200v+200m
Vây ta có : + tổng TB cá biệt của quy mô A là 800
+ Tổng TB cá biệt của quy mô B là 1000
vậy tông TB cá biệt sau khi hợp nhất là 1800 hay ta có quy mô hợp nhất là:
1000C+400v+400m
• nhân xét :
Tập trung tb làm tăng quy mô tb cá biệt nhưng không làm tăng thêm quy mô tbxh
còn Tích tụ tb vừa làm tăng quy mô tb cá biệt vưa làm tăng quy mô của tbxh
Câu 2: cho 2 quy mô sx sau
A: 400C+200V+200m
B: 600C+400V+400m
Hãy chỉ rõ cấu tạo hữu cơ của TB, tỉ suất gía trị thặng dư, tỉ suất lọi nhuận và
chỉ rõ mối quan hệ giữa m’ và p’
Giải
* cấu tạo hữu cơ của 2 nhà tư bản là
Nhà TB A : c/v = 2/1
Nhà TB B : c/v = 3/1
* tỉ suất giá trị thặng dư là
Nhà TB A: m’= (m/v)100% = 100%
Nhà TB B: m’= (m/v)100% = 100%
*tỉ suất lợi nhuận là
Nhà TB A: p’= m / (C+V)= 33,3%
Nhà TB B: p’= m / (C+V)= 25%
* mối quan hệ giưa m’ và p’

Trong cùng 1 giá thị thăng dư nếu cấu tạo hữu cơ càng cao thì tỉ suất lợi nhuận
càn giảm và nguợc lại
Câu 3 : làm rõ sự khác nhau giữa p’ va m’
Giải
* tỉ suất giá trị thặng dư là tỉ lệ % giữa số luợng giá trị thặng dư với tư bản khả biến
CT : m’= (m / v)100%
* tỉ suất lợi nhuận p’ là tỉ lệ phần trăm giữa tổng số giá trị thặng dư và toàn bộ tb ứng
truớc
CT : p’ = m/ (c+v)100%
* Vdụ : có 2 quy mô sản xuất sau:
A : 400c+200v+200m
B : 400c+200v+400m
m’A = (m/v)100% = 100%
m’B = (m/v)100% = 200%
p’A = m / (c+v) *100% = 33,3%
p’B = m / (c+v) *100% = 66,6%
=> ta thấy :
- m’ chỉ phản ánh trình độ bóc lột của nhà tb đối với công nhân. Trong vdu nhà tb B có
trình dô bóc lột cao hơn nha TB A
-p’ phản ánh mức doanh lợi cua nhà sản xuất TB nó giúp nhà tb tìm đuợc lĩnh vực đầu
tư có lợi nhất cho mình
Câu 4: Với khối luợng giá trị thặng dư nhất định quy mô tích luỹ tư bản phụ
thuộc vào tỉ lệ phân c...
Bài t p KTCT
Câu 1 : hãy cho ví d ch ng minh s khác nhau gi a Tích T TB và T p
TrungTB
Gi i
- khái ni m tích t tb:
tích t tb vi c tăng quy tb bi t b ng cách t b n hoá giá tr th ng d ư ư
c a 1 xí nghi p nào đó nó là k t q tr c ti p c a tích lu tb ế ế
- khái ni m t p trung tb:
tâp trung tb la viêc tăng quy mô tb cá bi t b ng cách t p trung, h p nh t các tb
cá bi t có s n trong xh thành 1 tb cá bi t l n h n ơ
A, VD tích T
cho 1 quy mô s n xu t A : 400C+200V+200m
khi ch a tích t là : 800 dvư
qua trinh tích t đu c th c hi n:200m c a nhà tb đu c sd ng 150m chuy n hoá
thành tb ng tru c( TB hoá)
C/V = 2/1 v y s có thêm 100C+50v (vì m’= 100%)
Nh v y sau khi tích t tb quy mô c a tb cá bi t s là 1000ư
B, VD T p Trung
Gi s có 2 quy mô sx sau
A: 400c+200v+200m
B: 600c+200v+200m
Vây ta có : + t ng TB cá bi t c a quy mô A là 800
+ T ng TB cá bi t c a quy mô B là 1000
v y tông TB cá bi t sau khi h p nh t là 1800 hay ta có quy mô h p nh t là:
1000C+400v+400m
nhân xét :
T p trung tb làm tăng quy tb bi t nh ng không làm tăng thêm quy tbxh ư
còn Tích t tb v a làm tăng quy mô tb cá bi t v a làm tăng quy mô c a tbxh ư
Câu 2: cho 2 quy mô sx sau
A: 400C+200V+200m
B: 600C+400V+400m
Hãy ch c u t o h u c c a TB, t su t gía tr th ng d , t su t l i nhu n ơ ư
ch m i quan h gi a m’ và p’
Gi i
* c u t o h u c c a 2 nhà t b n là ơ ư
Nhà TB A : c/v = 2/1
Nhà TB B : c/v = 3/1
* t su t giá tr th ng d ư
Nhà TB A: m’= (m/v)100% = 100%
Nhà TB B: m’= (m/v)100% = 100%
*t su t l i nhu n
Nhà TB A: p’= m / (C+V)= 33,3%
Nhà TB B: p’= m / (C+V)= 25%
* m i quan h gi a m’ và p’ ư
bài tập kinh tế chính trị - Trang 2
bài tập kinh tế chính trị - Người đăng: Bánh Mì Thịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kinh tế chính trị 9 10 926