Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết : Hoa cỏ may

Được đăng lên bởi Min Zeus
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi viÕt :Hoa cá may
KÝnh tÆng th©y gi¸o

ë ®êi c«ng mÑ nghÜa cha
C«ng thÇy d¹y ch÷ cho ta vµo ®êi
Bèn m¬i n¨m Êy nhÑ tr«i
Em quªn sao ®¬c nh÷ng lêi thÇy khuyªn
Trêng ®êi l¾m nçi tru©n chuyÖn
ThÇy cho tri thøc v¬n lªn th¸ng ngµy
B»ng khèi ãc ,®«i bµn tay
Trëng thµnh nhê cã c«ng thÇy b¶o r¨n
Quªn sao ®îc bµi v¨n thÇy gi¶ng
Nh÷ng vÇn th¬ räi s¸ng hån em
§ªm ®en nhê cã ¸nh ®Ìn
Nhê thÇy em míi lµm nªn cuéc ®êi
C«ng thÇy lín l¾m thÇy ¬i
H×nh thÇy m·i m·i s¸ng ngêi lßng em.
T¸c gi¶:giang van the
Líp ;6b

...
Bµi viÕt :Hoa cá may
KÝnh tÆng th©y gi¸o
ë ®êi c«ng mÑ nghÜa cha
C«ng thÇy d¹y ch÷ cho ta vµo ®êi
Bèn m¬i n¨m Êy nhÑ tr«i
Em quªn sao ®¬c nh÷ng lêi thÇy khuyªn
Trêng ®êi l¾m nçi tru©n chuyÖn
ThÇy cho tri thøc v¬n lªn th¸ng ngµy
B»ng khèi ãc ,®«i bµn tay
Trëng thµnh nhê cã c«ng thÇy b¶o r¨n
Quªn sao ®îc bµi v¨n thÇy gi¶ng
Nh÷ng vÇn th¬ räi s¸ng hån em
§ªm ®en nhê cã ¸nh ®Ìn
Nhê thÇy em míi lµm nªn cuéc ®êi
C«ng thÇy lín l¾m thÇy ¬i
H×nh thÇy m·i m·i s¸ng ngêi lßng em.
T¸c gi¶:giang van the
Líp ;6b
Bài viết : Hoa cỏ may - Người đăng: Min Zeus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài viết : Hoa cỏ may 9 10 140