Ktl-icon-tai-lieu

Bản tuyên ngôn dân quyền

Được đăng lên bởi Lam Liều Lĩnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của
Cách mạng Pháp (1789)
Filed under: TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN,TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 10:50 sáng
Tags: Dân chủ-nhân quyền
Tqvn2004 chuyển ngữ
Theo abelard.org
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp được đưa ra cách đây hơn
200 năm, nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn còn xa mới đạt được những yêu cầu trong đó,
mặc dù đây là cơ sở cho bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa.
Vì người dịch không chuyên về luật, nên còn một đoạn chưa được dịch trong bài, và chắc
chắn nhiều chỗ khác dịch có sai sót, rất mong được độc giả Dân Luận bổ túc cho. Xin cảm
ơn các bác trước!
Trích Tuyên ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh
đọc ngày 2/9/1945
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai
có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền
mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy
có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình
đẳng về quyền lợi”.
Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Được chấp thuận bởi Quốc Hội Pháp, 26 tháng Tám năm 1789
Những người đại diện cho Nhân Dân Pháp, được tổ chức thành một Quốc Hội, tin rằng sự
thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của con người chính là nguyên nhân
duy nhất dẫn đến những tai họa của cộng đồng, và dẫn đến sự thối nát của các chính
quyền, đã quyết định xác lập – trong một tuyên ngôn chính thức – các quyền tự nhiên,
không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm của con người,

để bản tuyên ngôn này, xuất hiện thường xuyên trước tất cả các thành viên của xã hội, liên
tục nhắc nhở họ về quyền và nghĩa vụ của họ,
để hoạt động của quyền lập pháp, cũng như hành động của quyền hành pháp, có thể được
so sánh mọi lúc với các mục tiêu và chủ đích của toàn bộ thể chế chính trị, và như thế sẽ
tôn trọng các mục tiêu và chủ đích đó hơn,
và cuối cùng, để những đòi hỏi của các công dân, dựa trên các nguyên tắc đơn giản và
không thể chối cãi sau đây, sẽ luôn hướng tới duy trì Hiến Pháp và góp phần tạo hạnh phúc
cho tất cả mọi người.
Và như thế, Quốc Hội công nhận và tuyên bố, trong sự hiện diện và dưới sự che chở của
Đấng Tối Cao, nhữn...
B n Tuyên Ngôn Nhân Quy n và Dân Quy n c a
Cách m ng Pháp (1789)
Filed under: T DO DÂN CH NHÂN QUY N ,T T NGƯ ƯỞ — hoangquang @ 10:50 sáng
Tags: Dân ch -nhân quy n
Tqvn2004 chuy n ng
Theo abelard.org
B n Tuyên Ngôn Nhân Quy n và Dân Quy n c a Cách m ng Pháp c a ra cách ây h n đượ đư đ ơ
200 n m, nh ng cho n nay Vi t Nam v n còn xa m i t c nh ng yêu c u trong ó, ă ư đế đạ đượ đ
m c dù ây là c s cho b n Tuyên Ngôn c L p khai sinh n c Vi t Nam Dân Ch C ng đ ơ Độ ướ
Hòa.
Vì ng i d ch không chuyên v lu t, nên còn m t o n ch a c d ch trong bài, và ch c ườ đ ư đượ
ch n nhi u ch khác d ch có sai sót, r t mong c c gi Dân Lu n b túc cho. Xin c m đượ độ
n các bác tr c!ơ ướ
Trích Tuyên ngôn c L p c a n c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa, do H Chí Minh Độ ướ
c ngày 2/9/1945đọ
“T t c m i ng i u sinh ra có quy n bình ng. T o hóa cho h nh ng quy n không ai ườ đề đẳ
có th xâm ph m c; trong nh ng quy n y, có quy n c s ng, quy n t do và quy n đượ đượ
m u c u h nh phúc”.ư
L i b t h y trong b n Tuyên ngôn c l p n m 1776 c a n c M . Suy r ng ra, câu y độ ă ướ
có ý ngh a là: t t c các dân t c trên th gi i u sinh ra bình ng; dân t c nào c ng có ĩ ế đề đẳ ũ
quy n s ng, quy n sung s ng và quy n t do. ướ
B n Tuyên ngôn nhân quy n và dân quy n c a Cách m ng Pháp n m 1791 c ng nói: ă ũ
“Ng i ta sinh ra t do và bình ng v quy n l i, và ph i luôn luôn c t do và bình ườ đẳ đượ
ng v quy n l i”.đẳ
Ðó là nh ng l ph i không ai ch i cãi c. đượ
c ch p thu n b i Qu c H i Pháp, 26 tháng Tám n m 1789Đượ ă
Nh ng ng i i di n cho Nhân Dân Pháp, c t ch c thành m t Qu c H i, tin r ng s ườ đạ đượ
thi u hi u bi t, h h ng ho c coi th ng nh ng quy n c a con ng i chính là nguyên nhân ế ế ườ ườ
duy nh t d n n nh ng tai h a c a c ng ng, và d n n s th i nát c a các chính đế đồ đế
quy n, ã quy t nh xác l p – trong m t tuyên ngôn chính th c – các quy n t nhiên, đ ế đị
không th chuy n nh ng và b t kh xâm ph m c a con ng i, ượ ư
Bản tuyên ngôn dân quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tuyên ngôn dân quyền - Người đăng: Lam Liều Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bản tuyên ngôn dân quyền 9 10 422