Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chữ hinagara

Được đăng lên bởi lamhuynh130399
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
nguyên âm

nguyên âm đôi

あa

いi

うu

えe

おo

(ya)

(yu)

(yo)

か ka

き ki

く ku

け ke

こ ko

きゃ kya

きゅ kyu

きょ kyo

さ sa

し shi

す su

せ se

そ so

しゃ sha

しゅ shu

しょ sho

た ta

ち chi

つ tsu

て te

と to

ちゃ cha

ちゅ chu

ちょ cho

な na

に ni

ぬ nu

ね ne

の no

にゃ nya

にゅ nyu

にょ nyo

は ha

ひ hi

ふ fu

へ he

ほ ho

ひゃ hya

ひゅ hyu

ひょ hyo

ま ma

み mi

む mu

め me

も mo

みゃ mya

みゅ myu

みょ myo

ゆ yu

*

よ yo

る ru

れ re

ろ ro

りゃ rya

りゅ ryu

りょ ryo

ゑ we

を wo

や ya
ら ra

り ri

わ wa

ゐ wi

んn

が ga

ぎ gi

ぐ gu

げ ge

ご go

ぎゃ gya

ぎゅ gyu

ぎょ gyo

ざ za

じ ji

ず zu

ぜ ze

ぞ zo

じゃ ja

じゅ ju

じょ jo

だ da

ぢ (ji)

づ (zu)

で de

ど do

ぢゃ (ja)

ぢゅ (ju)

ぢょ (jo)

ば ba

び bi

ぶ bu

べ be

ぼ bo

びゃ bya

びゅ byu

びょ byo

ぱ pa

ぴ pi

ぷ pu

ぺ pe

ぽ po

ぴゃ pya

ぴゅ pyu

ぴょ pyo

...
nguyên âm
nguyên âm đôi
a i u e o
(ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu
*
yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
wa wi we wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo
Bảng chữ hinagara - Người đăng: lamhuynh130399
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng chữ hinagara 9 10 548