Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO

Được đăng lên bởi kaka_gh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
*
Số 105 BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Hưng, Ngày 08 Tháng 7 Năm 2013

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 10 - NQ/TU, ngày 22/9/2008 của
ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XVII) về “ Nâng cao chất lượng công
tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động
của MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường thị trấn”
Thực hiện kế hoạch số 52 – KH/HU, ngày 19/6/2013 cảu BTV Huyện ủy,
hướng dẫn số 112- HD/BDV ngày 20/6/2012 của ban dân vận Huyện ủy về tổ chức sơ
kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 22/9/2008 của BCH Đảng bộ
Tỉnh (Khóa XVII) “Về nâng cao chất lượng công tác dân vận tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường, thị
trấn”. Trên cơ sở kết quả đã đạt được ban thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Hưng xin báo
cáo kết quả cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQ/TU
của ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
I. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 10 – NQ/TU
của BCH Đảng bộ Tỉnh
1. Đặc điểm tình hình.
Là một xã giáp gần thành phố Nam Định và thị trấn Mỹ Lộc. Tổng diện tích
hành chính là 525,5 ha, dân số 6893 người. Đảng bộ xã có 328 Đảng viên được phân
bổ ở 14 chi bộ trong đó có 10 chi bộ thôn 4 chi bộ thuộc ngành y tế và giáo dục.
Trong những năm qua BCH Đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị phát triển toàn

diện trên các mặt công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của cấp
trên. Hàng năm đều được đánh giá là đơn vị mạnh của Huyện.
2. Công tác triển khai.
Ngay sau khi có Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 22/9/2008 của ban chấp hành
Đảng bộ Tỉnh và kế hoạch triển khai của BTV Huyện ủy – Đảng ủy xã đã tổ chức hội
nghị quán triệt nghị quyết trong cấp ủy chi bộ - đội ngũ báo cáo viên, do thường trực
cấp ủy đảm nhận, ban hành chương trình hành động và kế hoạch triển khai xuống các
cấp ủy chi bộ. Đồng thời hàng năm có kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nghị
quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh. Hàng năm đều chỉ đạo UBND xây dựng kế hoạch
tuyên truyền thực hiện ban hành các văn bản về kinh phí hoạt động của MTTQ và các
đoàn thể, phụ cấp cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trình HĐND theo quy định.
MMTQ và các đoàn thể tổ chức nghiên cứu quán triệt cho cán bộ đoàn viên,
hội viên, xây dựng chương trình đề án kế hoạch thực hiện sự quan tâm của Đảng và
nhà nước đối với chể độ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tham mưu và thường
xuyên báo cáo định kỳ với cấp ủy Đảng, chính quyền đị...
ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
*
Số 105 BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Hưng, Ngày 08 Tháng 7 Năm 2013
BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 10 - NQ/TU, ngày 22/9/2008 của
ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XVII) về “ Nâng cao chất lượng công
tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động
của MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường thị trấn
Thực hiện kế hoạch số 52 KH/HU, ngày 19/6/2013 cảu BTV Huyện ủy,
hướng dẫn số 112- HD/BDV ngày 20/6/2012 của ban dân vận Huyện ủy về tổ chức sơ
kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 10 NQ/TU ngày 22/9/2008 của BCH Đảng bộ
Tỉnh (Khóa XVII) “Về nâng cao chất lượng công tác dân vận tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ các đoàn thể xã, phường, thị
trấn”. Trên sở kết qu đã đạt được ban thường vụ Đảng ủy Mỹ Hưng xin báo
cáo kết quả cụ thể như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQ/TU
của ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
I. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghquyết 10 – NQ/TU
của BCH Đảng bộ Tỉnh
1. Đặc điểm tình hình.
một giáp gần thành phố Nam Định thị trấn Mỹ Lộc. Tổng diện tích
hành chính 525,5 ha, dân số 6893 người. Đảng bộ 328 Đảng viên được phân
bổ 14 chi bộ trong đó 10 chi bộ thôn 4 chi bộ thuộc ngành y tế giáo dục.
Trong những năm qua BCH Đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính tr phát triển toàn
BÁO CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO - Người đăng: kaka_gh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÁO CÁO 9 10 57