Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thuyết trình maclenin

Được đăng lên bởi hoangganguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC LÊ – NIN
Đề tài 10
VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ABC XYZ
Thành viên nhóm
* Nguyễn Lê Anh Thiện

91203580

Bùi Thị Hồng Phúc

61202773

Dương Vinh Quang

91202917

Nguyễn Hoàng Ga

61200860

Nguyễn Mạnh Quý

61203054

Nguyễn Nguyên Hoàng

21008061

1. Khái niệm về văn hóa và nền văn hóa
1.1. Khái niệm về văn hóa
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và
hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình ; biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời
kỳ lịch sử nhất định.
Khi nghiên cứu quy luật vận động và phát triển, C. Mác và Anghen đã khái quát hoạt động xã hội
thành hai loại hình cơ bản là “sản xuất vật chất” và sản xuất tinh thần”. Do đó văn hóa bao gồm cả văn
hóa vật chất và văn hóa tinh thần.
Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật
chất.
Văn hóa tinh thần là tổng thế các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh
thần và hoạt động tinh thần của con người.
Như vậy, nói tới văn hóa là nói tới con người, là nói tới việc phát huy những năng lực thuộc bản
chất của con người nhằm hoàn thiện con người. Do đó, văn hóa có mặt trong mọi hoạt động của con
người, trên mọi lĩnh vực hoạt động thực tiễn và sin hoạt tinh thần của xã hội.
Tuy nhiên, sự phát triển văn hóa bao giờ cũng chịu sự quy định của cơ sở kinh tế, chính trị của
mỗi chế độ xã hội nhất định. Tách rời khỏi cơ sở kinh tế và chính trị ấy sẽ không thể hiểu được nội dung,
bản chất của văn hóa. Do đó, văn hóa trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp.
Nói đến văn hóa là nói đến khía cạnh ý thức xã hội của văn hóa, tính giai cấp của văn hóa và trên
cơ sở vận động của văn hóa trong xã hội có giai cấp. người ta quan niệm rằng : nền văn hóa là biểu hiện
cho toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa đuọc hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của
mỗi thời kì lịch sử, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết
định hệ thống các chính sách, pháp luật quản lý các hoạt động văn hóa.
Nếu kinh tế là cơ sở vật chất của nền văn hóa, thì chính trị là yếu tố quy định huynh hướng phát
triển của một nền văn hóa, tạo nội dung ý thức của văn hóa.
1.2.

Khái niệm về nền văn hóa
1.2.1. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Chế độ mới xã hội chủ nghĩa được xác lập với hai tiề...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC LÊ – NIN
Đề tài 10
VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ABC XYZ
Thành viên nhóm
* Nguyễn Lê Anh Thiện 91203580
Bùi Thị Hồng Phúc 61202773
Dương Vinh Quang 91202917
Nguyễn Hoàng Ga 61200860
Nguyễn Mạnh Quý 61203054
Nguyễn Nguyên Hoàng 21008061
báo cáo thuyết trình maclenin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thuyết trình maclenin - Người đăng: hoangganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
báo cáo thuyết trình maclenin 9 10 980