Ktl-icon-tai-lieu

Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢY YẾU TỐ KHIẾN TĂNG ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thích Nữ Liên Hoa

DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài :
Âm hƣởng của cung đàn có thể dƣ ba mãi trong lòng thính giả bởi ngƣời nghệ sĩ tài ba.
Tƣơng tự, Phật giáo có thể trƣờng tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng hóa.
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên sau khi chứng ngộ, Đức Thế Tôn đã thiết lập Tăng
đoàn, mở đầu bằng sự quy ngƣỡng Phật pháp của năm anh em tôn giả Konỉdỉanõnõa (Kiều Trần
Nhƣ). Nhóm bạn đồng tu khổ hạnh này đã trở thành những thành viên đầu tiên của Tăng đoàn
Phật giáo. Từ đó Tăng đoàn phát triển dần thành một hội chúng đông đảo. Khoảng mấy năm sau,
Thế Tôn chấp thuận việc nữ giới xuất gia và giao cho Tỳ kheo Ni Mahàpajàpati Gotamì trông coi
hội chúng Ni giới. Có thể nói, một trong những đóng góp lớn lao nhất của đức Phật là việc thành
lập Tăng đoàn. Sự xuất hiện của Tăng đoàn Phật giáo gây tiếng vang rất lớn trong xã hội, làm
thay đổi hệ thống tƣ tƣởng triết học Ấn Độ đƣơng thời, mở ra một cái nhìn mới mẻ cho nhân loại
về con ngƣời và cuộc đời. Sự xuất hiện của mọi giai tầng xã hội trong Tăng đoàn Phật giáo đồng
nghĩa với việc Đức Thế Tôn thực hiện một cuộc cách mạng xã hội: xóa bỏ quan niệm phân biệt
giai cấp và giới tính, quan niệm hẹp hòi sai lầm đã ngự trị lâu đời trong xã hội Ấn Độ khiến con
ngƣời đau khổ không lối thoát.
Về mặt giáo hội, Tăng già là rƣờng cột của Phật pháp. Vì thế, Đức Thế Tôn đặc biệt chú
trọng đến việc hoàn thiện từng cá nhân trong Tăng đoàn. Ngài sẽ chƣa vào Niết-bàn khi chúng
Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni chƣa thành tựu Giới-Định-Tuệ, chƣa đủ khả năng truyền bá chánh pháp ở
đời. Đó là lời Thế Tôn tuyên bố với Ác ma. [1,601] Điều này nói lên rằng, Đức Thế Tôn đã xác
nhận Tăng đoàn là những ngƣời thay thế Ngài nối truyền ngọn đèn Chánh pháp ở thế gian. Hẳn
nhiên, đó là Tăng đoàn thanh tịnh gồm những thành viên đã và đang nỗ lực trên con đƣờng phạm
hạnh. Chỉ có sự hƣng thịnh của Tăng đoàn thì Phật giáo mới thăng hoa theo chiều lịch sử. Sự tồn
tại của Tăng đoàn là sự tồn tại của Chánh pháp.
Sự phát triển của Tăng đoàn là mạch nƣớc ngầm ngấm sâu vào lòng đất để nuôi sống vạn
vật cỏ cây. Điều này cũng có nghĩa là nếp sống Giới-Định-Tuệ của những thành viên trong Tăng
đoàn đã thực sự len lỏi trong từng nhịp sống của con ngƣời và xã hội. Lịch sử đã chứng minh
điều ấy. Hạnh phúc thay khi đƣợc dự vào hàng ngũ của Tăng đoàn. Ngƣời viết thực sự hạnh
phúc khi nghĩ về điều này và luôn tự hỏi làm thế nào để xứng đáng đƣợc nƣơng tựa vào ba ngôi
báu? Có lẽ, nỗ lực tự thân là chính. Thế nhƣng, cuộc sống...
BẢY YẾU TỐ KHIẾN TĂNG ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thích Nữ Liên Hoa
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài :
Âm hƣởng của cung đàn thể ba mãi trong lòng thính giả bởi ngƣời nghệ tài ba.
Tƣơng tự, Phật giáo có thể trƣờng tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng hóa.
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên sau khi chứng ngộ, Đức Thế Tôn đã thiết lập Tăng
đoàn, mở đầu bằng sự quy ngƣỡng Phật pháp của năm anh em tôn giả Konỉdỉanõnõa (Kiều Trần
Nhƣ). Nhóm bạn đồng tu khổ hạnh này đã trở thành những thành viên đầu tiên của Tăng đoàn
Phật giáo. Từ đó Tăng đoàn phát triển dần thành một hội chúng đông đảo. Khoảng mấy năm sau,
Thế Tôn chấp thuận việc nữ giới xuất gia và giao cho Tỳ kheo Ni Mahàpajàpati Gotamì trông coi
hội chúng Ni giới. Có th nói, một trong những đóng góp lớn lao nhất của đức Phật là việc thành
lập Tăng đoàn. Sự xuất hiện của Tăng đoàn Phật giáo gây tiếng vang rất lớn trong hội, làm
thay đổi hệ thống tƣ tƣởng triết học Ấn Độ đƣơng thời, mở ra một cái nhìn mới mẻ cho nhân loại
về con ngƣời và cuộc đời. Sự xuất hiện của mọi giai tầng xã hội trong Tăng đoàn Phật giáo đồng
nghĩa với việc Đức Thế Tôn thực hiện một cuộc ch mạng hội: xóa bquan niệm phân biệt
giai cp và giới tính, quan niệm hẹp hòi sai lầm đã ngự trị lâu đời trong xã hội Ấn Độ khiến con
ngƣời đau khổ không lối thoát.
Về mặt giáo hội, ng glà rƣờng cột của Phật pháp. Vì thế, Đức Thế Tôn đặc biệt chú
trọng đến việc hoàn thiện từng nhân trong Tăng đoàn. Ngài sẽ chƣa vào Niết-bàn khi chúng
Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni chƣa thành tựu Giới-Định-Tuệ, chƣa đủ khả năng truyn bá chánh pháp ở
đời. Đó là lời Thế Tôn tuyên bố với Ác ma. [1,601] Điều này nói lên rằng, Đức Thế Tôn đã xác
nhận Tăng đoàn những ngƣời thay thế Ngài nối truyền ngọn đèn Chánh pháp thế gian. Hẳn
nhiên, đó là ng đoàn thanh tịnh gồm những thành viên đã đang nỗ lực trên con đƣờng phạm
hạnh. Chỉ có sự hƣng thịnh của Tăng đoàn thì Phật giáo mới thăng hoa theo chiều lịch sử. Sự tồn
tại của Tăng đoàn là sự tồn tại của Chánh pháp.
Sự phát triển của Tăng đoàn là mạch nƣớc ngầm ngấm sâu o lòng đất để nuôi sống vạn
vật cỏ cây. Điều này cũng có nghĩa là nếp sống Giới-Định-Tuệ của những thành viên trong Tăng
đoàn đã thực sự len lỏi trong từng nhịp sống của con ngƣời xã hội. Lịch sử đã chứng minh
điều ấy. Hạnh phúc thay khi đƣợc dự vào hàng ngũ của Tăng đoàn. Ngƣời viết thực sự hạnh
phúc khi nghĩ vđiều y luôn tự hỏi làm thế o để xứng đáng đƣợc nƣơng tựa vào ba ngôi
báu? lẽ, nỗ lực tự thân chính. Thế nhƣng, cuộc sống dòng chảy với muôn mối duyên
sinh nên không thể có một nhân nào tồn tại độc lập không liên hệ với cộng đồng. thế,
mặc con đƣờng giải thoát phải tự mình cất bƣớc những bƣớc đi của tâm linh âm thầm,
đơn độc… nhƣng chúng ta luôn mối quan hệ mật thiết với Tăng đoàn. Sinh hoạt với Tăng
đoàn là nét nổi bật của vị tỳ kheo đệ tử Phật. Làm sao để Tăng đoàn hƣng thịnh, luôn luôn chỗ
dựa tinh thần cho mọi ngƣời, mọi giới, cũng nhƣ lòng mong mỏi thiết tha Chánh pháp đƣợc
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh 9 10 892