Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết ứng xử trong tình yêu

Được đăng lên bởi Trần Xuân Nhân
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bí quyết ứng xử trong tình yêu
CHƯƠNG I
BẠN GÁI VÀ SỰ CHINH PHỤC

Nghệ thuật chinh phục đối tượng tượng không chỉ là một "lĩnh vực" của riêng các
đấng mày râu, mà ngay cả với phái yếu cũng rất quan trọng. Để có thể hấp dẫn, lôi
cuốn một người đàn ông, một bạn trai lý tưởng mà bạn thích, vấn đề khả năng và
'sở trường' của một người con gái là cần thiết. Trong cuộc sống ngày nay, làm thế
nào để cho một người đàn ông yêu tha thiết và muốn đi đến hôn nhân thực sự với
bạn, thì quả là một điều không đơn giản. Có lẻ do cuộc sống xã hội ngày càng bực
bách và đầy dẫy những khó khăn, trong khi người đàn ông luôn coi trọng sự thành
đạt, nên họ rất ngần ngại khi quyết định lập gia đình. Quen và yêu nhau, với họ là
một điều dễ dàng, thậm chí họ luôn sẳn sàng. Thế nhưng khi đề cập tới chuyện hôn
nhân, hầu như nhiều đàn ông đều lẩn tránh bằng những câu bóng gió vu vơ rồi tìm
cách lơ đi. Do vậy trong tình yêu, khả năng chinh phục của người con gái rất quan
trọng. Để có thể giúp bạn có được người bạn đời lý tưởng:
- Đừng bao giờ đòi hỏi quá cao về mẫu người bạn tình. Hãy đưa ra một tiêu
chuẩn khiêm tốn, hợp với thực tế thân phận của mình. Ngày nay, đa số đàn ông đều
có một kiến thức nhất định cũng như khả năng nhìn nhận thế giới xung quanh. Việc
'xỏ mũi' họ không phải dễ.
- Hãy nhận thức được mục tiêu và đối tuợng mà bạn muốn chọn, nên bình quân
tiêu chuẩn của đối tượng. Chẳng hạn một cô hàng nước thì đối tượng thấp nhất là
anh chàng đồng gánh như mình và cao nhất là ông chủ cửa hàng tạp hoá. Như vậy,
tiêu chuấn giữa hai đối tượng trên là... anh chàng quản lý tạp hoá. Bạn đừng mơ
làm vợ một giám đốc hay chàng tài tử điện ảnh nào đó, vì những ước mơ đó khó trở
thành hiện thực.
- Một khi đã 'lùng săn' ra đối tượng mà bạn cho là như ý, hãy mạnh dạn tiếp cận
và ra hiệu cho chàng tiến tới. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng có cơ hội để tìm hiểu về những
sở thích, tính tình, công việc... các yếu tố cần thiết cho hạnh phúc gia đình sau này.
- Theo thời gian, khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng đã trở nên khắng khít,
bạn nên tìm cơ hội bộc lộ những thói quen không mấy tốt đẹp hay các khuyết điểm
thường gặp để dò tìm thái độ phản ứng từ phía chàng. Và tất nhiên những thử thách
có chủ tâm phải được đạo diễn một cách kín đáo, tránh gây hiểu lầm nơi đối tượng
để thử thách, bởi nó dễ dàng làm cho tiến trình phát triển tình cảm của bạn bị chùng
lại.
- Và khi tình cảm đang lên ngôi, hãy tạo những cơ hội giả để đặt vấn đề sâu xa
hơn bằng những hình thức đề cập từ xa. Dù rằng b...
http://ebook4you.orgquyết ng x trong tình yêu
Tác gi: Ngc Thúy Loan
1
CHƯƠNG I
BN GÁI VÀ S CHINH PHC
Ngh thut chinh phc đối tượng tượng không ch là mt "lĩnh vc" ca riêng các
đấng mày râu, mà ngay c vi phái yếu cũng rt quan trng. Để có th hp dn, lôi
cun mt người đàn ông, mt bn trai lý tưởng mà bn thích, vn đề kh năng và
's trường' ca mt người con gái là cn thiết. Trong cuc sng ngày nay, làm thế
nào để cho mt người đàn ông yêu tha thiế
t và mun đi đến hôn nhân thc s vi
bn, thì qu là mt điu không đơn gin. Có l do cuc sng xã hi ngày càng bc
bách và đầy dy nhng khó khăn, trong khi người đàn ông luôn coi trng s thành
đạt, nên h rt ngn ngi khi quyết định lp gia đình. Quen và yêu nhau, vi h
mt điu d dàng, thm chí h luôn sn sàng. Thế nhưng khi đề cp t
i chuyn hôn
nhân, hu như nhiu đàn ông đều ln tránh bng nhng câu bóng gió vu vơ ri tìm
cách lơ đi. Do vy trong tình yêu, kh năng chinh phc ca người con gái rt quan
trng. Để có th giúp bn có đưc người bn đời lý tưởng:
- Đừng bao gi đòi hi quá cao v mu người bn tình. Hãy đưa ra mt tiêu
chun khiêm tn, hp vi thc tế thân phn ca mình. Ngày nay,
đa s đàn ông đều
có mt kiến thc nht định cũng như kh năng nhìn nhn thế gii xung quanh. Vic
'x mũi' h không phi d.
- Hãy nhn thc được mc tiêu và đối tung mà bn mun chn, nên bình quân
tiêu chun ca đối tượng. Chng hn mt cô hàng nước thì đối tượng thp nht là
anh chàng đồng gánh như mình và cao nht là ông ch c
a hàng tp hoá. Như vy,
tiêu chun gia hai đối tượng trên là... anh chàng qun lý tp hoá. Bn đừng mơ
làm v mt giám đốc hay chàng tài t đin nh nào đó, vì nhng ước mơ đó khó tr
thành hin thc.
- Mt khi đã 'lùng săn' ra đối tượng mà bn cho là như ý, hãy mnh dn tiếp cn
và ra hiu cho chàng tiến ti. T đó, bn s d dàng có cơ h
i để tìm hiu v nhng
s thích, tính tình, công vic... các yếu t cn thiết cho hnh phúc gia đình sau này.
- Theo thi gian, khi mi quan h gia bn và đối tượng đã tr nên khng khít,
bn nên tìm cơ hi bc l nhng thói quen không my tt đẹp hay các khuyết đim
thường gp để dò tìm thái độ phn ng t phía chàng. Và tt nhiên nhng th thách
có ch tâm phi được
đạo din mt cách kín đáo, tránh gây hiu lm nơi đối tượng
để th thách, bi nó d dàng làm cho tiến trình phát trin tình cm ca bn b chùng
li.
- Và khi tình cm đang lên ngôi, hãy to nhng cơ hi gi để đặt vn đề sâu xa
hơn bng nhng hình thc đề cp t xa. Dù rng bn cũng có thi thng v vn
đề hôn nhân, song tt nht là hãy để chàng t
nguyn t nhng gi ý vi tư cách
'nhc khéo' ca bn. Không nên mơ tưởng đến nhng gì xa vi, mà hãy hành động
theo chính tiếng gi ca con tim bn vi mc độ cho phép. Nhng s v vp quá đỗi
cũng có thm cho đối tượng có suy nghĩ không hay v bn.
bí quyết ứng xử trong tình yêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí quyết ứng xử trong tình yêu - Người đăng: Trần Xuân Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bí quyết ứng xử trong tình yêu 9 10 388