Ktl-icon-tai-lieu

Binh pháp tôn tử

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BINH PHÁP TÔN TỬ & TIẾP THỊ PHƯƠNG TÂY
 Xâm phạm đến quyền lợi, ý thích cá nhân tiềm ẩn mỗi con người mà không biết. Do khác biệt tư duy, suy
nghĩ, văn hoá, ngôn ngữ.
 Aûnh hưởng từ các tích xưa, bài học kinh nghiệm xưa. Luôn áp dụng binh pháp trong công việc. Mọi việc làm
đều có suy nghĩ, chủ tâm.
 Suy nghĩ chiến lược.
 Bí quyết thắng lợi là đánh lừa đối phương. Do có khác biệt trong văn hoá.
 Địch mạnh hãy làm như ta yếu
 Muốn đánh, làm như không muốn đánh: gây hoang mang mất cảnh giác..
 Khi gần làm như xa, khi xa làm như gần: đánh lệc hướng.
 Đem mồi dụ địch
 Kết hợp các nhân tố cơ bản trong một chiến lược duy nhất. Kết hợp đi kết hợp lại các nhân tố tạo nên chiến
lược mới.
 Trực tiếp đối đầu với vấn đề: tìm ra hướng giải quyết.
 Dùng người hướng dẫn địa phương.
 Bí mật tuyệt đối hành động chớp nhoáng. Lão tử: "Người giỏi đi không để lại dấu vết, nói không lỡ lời, tính
không cần sổ, cửa không cần khoá mà mở không được, buộc không cần gút mà không sút"..
 Tấn công bất ngờ lúc địch không chuẩn bị.
 Địch nói hoà bình là chúng có âm mưu. Tôn tử: "Khi sứ giả địch ăn nói nhún nhường mà quân đội chúng lại
tăng cường, đó là lúc chúng chuẩn bị tấn công. Khi sứ giả của địch có vẻ hung hăng mà quân của chúng có vẻ
hấp tấp vội vàng, đó là lúc chúng chuẩn bị rút lui. Khi chúng nói chuyện hoà bình, đó là lúc chúng có âm
mưu.".
 Tìm cái sống trong cái chết.
 Phải biết làm gián điệp. " Một đội quân có thể bị bắt buộc phải chiến đấu nhiều năm liền, nhưng chiến thắng
chỉ quyết định trong một ngày. Nếu người chỉ huy không chịu chi tiêu hào phóng cho việc sử dụng tình báo,
ông ta sẽ không nắm bắt được tình hình của địch." Sử dụng tốt tình báo phải có người phân tích và lý luận sâu
sắc. Sử dụng tình báo hiệu quả chính là tài năng của nhà lãnh đạo.

BA MƯƠI SÁU CHƯỚC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Giấu trời qua biển. Hư hư thực thực.
Vây Ngụy, cứu Triệu. Đánh vào chỗ yếu
của địch, chỗ bất ngờ nhất.
Mượn dao giết người.
Lấy khoẻ đánh mệt. Mình yếu thì kéo dài
thời gian chờ thời cơ.
Mượn lửa cứơp của
Gương đông kích tây. Quan trọng là phải
đoán đúng phản ứng của đối phương.
Biến không thành có...
BINH PHAÙP TOÂN TÖÛ & TIEÁP THÒ PHÖÔNG TAÂY
Xaâm phaïm ñeán quyeàn lôïi, yù thích caù nhaân tieàm aån moãi con ngöôøi maø khoâng bieát. Do khaùc bieät tö duy, suy
nghó, vaên hoaù, ngoân ngöõ.
Aûnh höôûng töø caùc tích xöa, baøi hoïc kinh nghieäm xöa. Luoân aùp duïng binh phaùp trong coâng vieäc. Moïi vieäc laøm
ñeàu coù suy nghó, chuû taâm.
Suy nghó chieán löôïc.
Bí quyeát thaéng lôïi laø ñaùnh löøa ñoái phöông. Do coù khaùc bieät trong vaên hoaù.
Ñòch maïnh haõy laøm nhö ta yeáu
Muoán ñaùnh, laøm nhö khoâng muoán ñaùnh: gaây hoang mang maát caûnh giaùc..
Khi gaàn laøm nhö xa, khi xa laøm nhö gaàn: ñaùnh leäc höôùng.
Ñem moài duï ñòch
Keát hôïp caùc nhaân toá cô baûn trong moät chieán löôïc duy nhaát. Keát hôïp ñi keát hôïp laïi caùc nhaân toá taïo neân chieán
löôïc môùi.
Tröïc tieáp ñoái ñaàu vôùi vaán ñeà: tìm ra höôùng giaûi quyeát.
Duøng ngöôøi höôùng daãn ñòa phöông.
Bí maät tuyeät ñoái haønh ñoäng chôùp nhoaùng. Laõo töû: "Ngöôøi gioûi ñi khoâng ñeå laïi daáu veát, noùi khoâng lôõ lôøi, tính
khoâng caàn soå, cöûa khoâng caàn khoaù maø môû khoâng ñöôïc, buoäc khoâng caàn guùt maø khoâng suùt"..
Taán coâng baát ngôø luùc ñòch khoâng chuaån bò.
Ñòch noùi hoaø bình laø chuùng coù aâm möu. Toân töû: "Khi söù giaû ñòch aên noùi nhuùn nhöôøng maø quaân ñoäi chuùng laïi
taêng cöôøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò taán coâng. Khi söù giaû cuûa ñòch coù veû hung haêng maø quaân cuûa chuùng coù veû
haáp taáp voäi vaøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò ruùt lui. Khi chuùng noùi chuyeän hoaø bình, ñoù laø luùc chuùng coù aâm
möu.".
Tìm caùi soáng trong caùi cheát.
Phaûi bieát laøm giaùn ñieäp. " Moät ñoäi quaân coù theå bò baét buoäc phaûi chieán ñaáu nhieàu naêm lieàn, nhöng chieán thaéng
chæ quyeát ñònh trong moät ngaøy. Neáu ngöôøi chæ huy khoâng chòu chi tieâu haøo phoùng cho vieäc söû duïng tình baùo,
oâng ta seõ khoâng naém baét ñöôïc tình hình cuûa ñòch." Söû duïng toát tình baùo phaûi coù ngöôøi phaân tích vaø lyù luaän saâu
saéc. Söû duïng tình baùo hieäu quaû chính laø taøi naêng cuûa nhaø laõnh ñaïo.
BA MÖÔI SAÙU CHÖÔÙC
1. Giaáu trôøi qua bieån. Hö hö thöïc thöïc.
2. Vaây Nguïy, cöùu Trieäu. Ñaùnh vaøo choã yeáu
cuûa ñòch, choã baát ngôø nhaát.
3. Möôïn dao gieát ngöôøi.
4. Laáy khoeû ñaùnh meät. Mình yeáu thì keùo daøi
thôøi gian chôø thôøi cô.
5. Möôïn löûa cöùôp cuûa
6. Göông ñoâng kích taây. Quan troïng laø phaûi
ñoaùn ñuùng phaûn öùng cuûa ñoái phöông.
7. Bieán khoâng thaønh coù.
8. Bí maät vöôït Traàn Thöông. Con ñöôøng baát
ngôø, giaûi phaùp baát ngôø.
9. Caùch soâng ngaém löûa. Chôø ñôïi dieãn bieán
coù lôïi vôùi mình.
10. Mieäng cöôøi tay dao.
11. Maän cheát thay ñaøo
12. Thuaän tay daét boø. Chaáp nhaän cô hoäi duø
nhoû.
13. Ñaäp coû raén sôï.
14. Möôïn xaùc hoaøn hoàn. Nuùp boùng keû khaùc
taïm thôøi
15. Ñieäu hoå ly sôn. Ñöa ñòch ra khoûi vuøng
thuaän lôïi.
16. Muoán baét haõy thaû
17. Ñoåi gaïch laáy ngoïc. Xem xeùt cho gì vaø
nhaän ñöôïc gì?
18. Ñaùnh giaëc phaûi baét töôùng. Quan heä lôùn.
19. Ruùt cuûi ñaùy noài. Haïn cheá söùc maïnh cuûa ñòch
20. Khaùch bieán thaønh chuû. Tranh thuû lôïi theá cuûa ngöôøi
chuû.
21. Ve saàu loät xaùc.
22. Boû thaây gieo vaï. Vu khoáng keû khaùc
23. Gieát gaø raên khæ
24. Troäm roàng thay phöôïng. Baùn roàng rao phöôïng.
25. Ñaùnh gaàn traùnh xa. Lieân minh
26. Noùi boùng noùi gioù.
27. Laøm heo aên coïp. Toân töû: " Khi keû ñònh coøn maïnh, ta
phaûi chuaån bò caån thaän. Phaûi traùnh choã maïnh, ñaùnh
choã yeáu. Khi coù khaû naêng, haõy laøm nhö khoâng coù khaû
naêng".
28. Qua soâng phaù caàu. Caàn hieåu thôøi theá ñeå ruùt lui.
29. Khoân maø giaû ngu.
30. Khí ch töôùng.
31. Myõ nhaân keá
32. Ñeå thaønh troáng. Che giaáu thöïc löïc, laøm ñieàu laï luøng
laøm ñòch nghi ngôø.
33. Giaùn vaø phaûn giaùn
34. Khoå nhuïc keá.
35. Keá lieân hoaøn. Söû duïng lieân tieáp nhieàu keá khaùc nhau,
phoái hôïp trong cuøng moät muïc ñích.
36. Taåu vi thöôïng saùch.
Binh pháp tôn tử - Trang 2
Binh pháp tôn tử - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Binh pháp tôn tử 9 10 440