Ktl-icon-tai-lieu

Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn hóa VN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4482 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TRONG VĂN HÓA VIỆT
NAM
Thích Nữ Tâm Tú

DẪN NHẬP
Bồ tát Quán Thế Âm, hình ảnh thân thiết gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất
là những ngƣời Á Đông. Nhiều ngƣời chƣa quy y Tam Bảo, chƣa trở thành Phật tử chính thức
cũng thƣờng xƣng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tƣợng Đức Quán Thế Âm Bồ tát để phụng thờ, lễ
bái hằng ngày trong nhà. Ở Việt Nam, hình ảnh Ngài còn ảnh hƣởng sâu rộng trong văn hóa dân
gian đến độ, chúng ta đi đâu, về đâu trên đất nƣớc thân thƣơng này cũng đều thấy tôn tƣợng
Ngài.
Mặc dù có sự khác nhau về hình thái tôn thờ, nhƣng hầu hết những tôn tƣợng Ngài đều
toát ra một điểm chung nhất là tâm nguyện từ bi, hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, trái tim
đồng cảm, đức hiếu sinh và hoài bảo ban vui cứu khổ cho nhân loại. Và điều này đã ngẫu nhiên
rất khế hợp với tâm tƣ nguyện vọng cũng nhƣ thuần phong mỹ tục của ngƣời Việt Nam. Bởi lẽ,
dân ta vốn ƣa chuộng cái thiện, ghét cái ác, ƣa làm lành, lánh dữ, mong muốn một cuộc sống
thanh bình, ấm yên, hạnh phúc và luôn uớc ao mọi ngƣời cùng đến với nhau bằng sự cảm thông,
tha thứ, tâm tâm đƣợc kết nối trong tình thƣơng yêu đùm bọc. Vì vậy, đã có biết bao thiên truyện
cổ tích, truyền thuyết dân gian hay những bài vè, ca dao tục ngữ, những tuồng chèo hát bộ
.v.v…. rất nổi bật và điển hình cho nền văn hóa Việt xuyên suốt các thời đại, mà trong các tác
phẩm bất hủ đó luôn ảnh hiện dáng dấp của ngƣời Mẹ hiền Quán Thế Âm từ ái bao dung, ban
phát tình thƣơng yêu và mang an vui hạnh phúc đến cho mọi ngƣời. Có thể nói, hình ảnh Ngài là
biểu tƣợng sống nói lên tiếng nói thầm kín và những khát khao mong muốn cũng nhƣ quan điểm
đạo đức của ngƣời dân Việt Nam. Niềm khát khao đó, không chỉ đƣợc nhân gian Việt Nam cụ
thể hoá qua các hình tƣợng Quan Âm trong văn chƣơng điển tích mà hình ảnh Ngài còn thật sự
đi vào lòng ngƣời Việt Nam, mang dấu ấn sâu đậm trong đời sống Việt, mà thông qua các lễ hội,
các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, cũng nhƣ trong nghệ thuật hội họa điêu khắc… chúng ta cảm
nhận đƣợc rất rõ về điều đó.
Đành rằng, trong dân gian Việt Nam vẫn còn tồn tại những hình thức tôn thờ Bồ tát Quán
Thế Aâm hoàn toàn xa lạ với Phật pháp, và chúng ta cũng không phủ nhận rằng Phật giáo sẽ trở
nên mê tín thần quyền, là nguyên nhân gây nên những lệch lạc xã hội nếu nhƣ hình ảnh Ngài
đƣợc tôn vinh nhƣ một nữ thần ban phƣớc giáng họa. Nhƣng chúng ta cũng đừng quên rằng tính
chất làm cho Phật giáo trở nên bất hủ trong mọi thời đại là tinh thần tùy duyên bất biến. Thật
vậy, Phật giáo đi nhƣ một dòn...
BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TRONG VĂN HÓA VIỆT
NAM
Thích Nữ Tâm Tú
DẪN NHẬP
Bồ tát Quán Thế Âm, hình ảnh thân thiết gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất
những ngƣời Á Đông. Nhiều ngƣời chƣa quy y Tam Bảo, chƣa trở thành Phật tử chính thức
cũng thƣờng xƣng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tƣợng Đức Quán Thế Âm Bồ tát để phụng thờ, lễ
bái hằng ngày trong nhà. Việt Nam, hình ảnh Ngài còn ảnh hƣởng sâu rộng trong văn hóa dân
gian đến độ, chúng ta đi đâu, về đâu trên đất nƣớc thân thƣơng y cũng đều thấy tôn tƣợng
Ngài.
Mặc sự khác nhau về hình thái tôn thờ, nhƣng hầu hết những tôn tƣợng Ngài đều
toát ra một điểm chung nhất tâm nguyện từ bi, hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, trái tim
đồng cảm, đức hiếu sinh hoài bảo ban vui cứu khổ cho nhân loại. Và điều y đã ngẫu nhiên
rất khế hợp với tâm nguyện vọng cũng nhƣ thuần phong mtục của ngƣời Việt Nam. Bởi lẽ,
dân ta vốn ƣa chuộng cái thiện, ghét cái ác, ƣa làm lành, lánh dữ, mong muốn một cuộc sống
thanh bình, ấm yên, hạnh phúc và luôn uớc ao mọi ngƣời cùng đến với nhau bằng sự cảm thông,
tha thứ, tâm tâm đƣợc kết nối trong tình thƣơng yêu đùm bọc. Vì vậy, đã có biết bao thiên truyện
cổ tích, truyền thuyết dân gian hay những bài vè, ca dao tục ngữ, những tuồng chèo hát bộ
.v.v…. rất nổi bật điển hình cho nền văn hóa Việt xuyên suốt các thời đại, trong các tác
phẩm bất hủ đó luôn ảnh hiện dáng dấp của ngƣời Mẹ hiền Quán Thế Âm từ ái bao dung, ban
phát tình thƣơng yêu và mang an vui hạnh phúc đến cho mọi ngƣời. Có thể nói, hình ảnh Ngài
biểu tƣợng sống nói lên tiếng nói thầm kín và những khát khao mong muốn cũng nhƣ quan điểm
đạo đức của ngƣời dân Việt Nam. Niềm khát khao đó, không chỉ đƣợc nhân gian Việt Nam cụ
thể hoá qua các hình tƣợng Quan Âm trong văn chƣơng điển tích hình ảnh Ni còn thật sự
đi vào lòng ngƣời Việt Nam, mang dấu ấn sâu đậm trong đời sống Việt, mà thông qua các lễ hội,
các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, cũng nhƣ trong nghệ thuật hội họa điêu khắc… chúng ta cảm
nhận đƣợc rất rõ về điều đó.
Đành rằng, trong dân gian Việt Nam vẫn còn tồn tại những hình thức tôn thờ Bồ tát Quán
Thế Aâm hoàn toàn xa lvới Phật pháp, và chúng ta cũng không phủ nhận rằng Phật giáo sẽ trở
nên tín thần quyền, là nguyên nhân gây nên những lệch lạc hội nếu nhƣ hình ảnh Ngài
đƣợc tôn vinh nhƣ một nữ thần ban phƣớc giáng họa. Nhƣng chúng ta cũng đừng quên rằng tính
chất làm cho Phật giáo trở nên bất hủ trong mọi thời đại tinh thần y duyên bất biến. Thật
vậy, Phật giáo đi nhƣ một dòng sông, khi đi đến đâu cũng phản ảnh cây cỏ đôi bờ. Thế nên, khi
hình ảnh Đức Bồ tát Quán Thế Âm đƣợc lan truyền đến đất Việt thì Ngài cũng đồng thời đƣợc
Việt Nam a, Ngài hiện thân dƣới dáng dấp của con ngƣời Việt, mang âm ba, linh hồn ngƣời
Việt, Ni hóa hiện nhƣ một biểu tƣợng hàm chứa, chuyên chở những tâmcủa ngƣời Việt.
vậy, sự hiện thân của Ngài đƣợc ngƣời n Việt nhìn nhận tả trong văn chƣơng thi họa,
hay trong những đền đài, lễ hội và những phong tục cổ truyền bằng những hình tƣợng: Phật Pháp
Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn hóa VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn hóa VN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn hóa VN 9 10 355