Ktl-icon-tai-lieu

Bố trí nhà bếp theo phong thủy

Được đăng lên bởi Lê Hương Trang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trí nhà b p theo Phong Th y

Khi xây nhà, b t k

ng i nào c ng ph i cân nh c k v
trí t b p. Khu v c này vô cùng quan tr ng, quy t nh s
thành b i c a gia ch ch không ch
n thu n là m t n i
u n ng.

t c n b p r ng rãi, thông
thoáng và
ti n nghi.

t trong nh ng y u t quan tr ng u tiên khi t b p là
ph i có s t ng ng v i c a và cao trên r n c a ch nhà.
Ng i Trung Qu c úc k t r ng ông b c là h ng t t nh t
t b p. K ti p là h ng nam, h ng chính tây. Các
ng khác u không t t.

p th ng d a vào vách trái t trong nhà nhìn ra và không
c i di n nhà v sinh.
t chéo v i góc trái c a nhà c ng thích h p, có ý ngh a mu n xua
i tai ho . Ngoài
ra, nh ng v trí nên tránh là t b p trên h n c, d i g m c u thang và quay cùng
chi u v i c a chính c a nhà. H cá c ng không nên t g n b p. M t m t g ng soi
lên b p là
u t t k . Nh v y là không may m n, phúc l c s r i xa.
trí c a b p ph i kê trên n n cao ráo, không khí thoáng và ánh sáng y . Chân
p không
c g p g nh. Nghiêng l ch là
u t i k khi t b p. Mái nhà b p không
c
d t, có n c r i vào.

...
 trí nhà bp theo Phong Thy
Khi xây nhà, bt k ngi nào cng phi cân nhc k v
trí t bp. Khu vc này vô cùng quan trng, quyt nh s
thành bi ca gia ch ch không chn thun là mt ni 
u nng.
t trong nhng yu t quan trng u tiên khi t bp là
phi có s tng ng vi ca và cao trên rn ca ch nhà.
Ngi Trung Quc úc kt rng ông bc là hng tt nht
t bp. K tip là hng nam, hng chính tây. Các
ng khác u không tt.
p thng da vào vách trái t trong nhà nhìn ra và không c i din nhà v sinh.
t chéo vi góc trái ca nhà cng thích hp, có ý ngha mun xua i tai ho. Ngoài
ra, nhng v trí nên tránh là t bp trên h nc, di gm cu thang và quay cùng
chiu vi ca chính ca nhà. H cá cng không nên t gn bp. Mt mt gng soi
lên bp là u tt k. Nh vy là không may mn, phúc lc s ri xa.
 trí ca bp phi kê trên nn cao ráo, không khí thoáng và ánh sáng y . Chân
p không c gp gnh. Nghiêng lch là u ti k khi t bp. Mái nhà bp không
c  dt, có nc ri vào.
t cn bp rng rãi, thông
thoáng và  tin nghi.
Bố trí nhà bếp theo phong thủy - Người đăng: Lê Hương Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bố trí nhà bếp theo phong thủy 9 10 423