Ktl-icon-tai-lieu

bụi đất

Được đăng lên bởi KO O OK
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BUÏI ÑAÁT

Höông Giang




 
        







 




 
 cho con laøm 
   Töø hö  voâ Chuù a ñaõ thöông




                






 




 cho
 Ngaøi thöông yeâu con

töø hö  voâ Chuùa ñaõ thöông
con laøm 








                        



  
 

Taâm Tình

 
           


  
  





ngöôøi taëng con cuoäc
 Laø buïi 

 ñôøi chan chöùahoàng  aân.

                       



 

        
 Phaän buïi  ñaát con laø buïi 
 ngöôøi taëng con cuoäc  ñôøi chan chöùa hoàng  aân. 
                           
              
 

 

Töø hö

voâ Ngaøi thöông yeâu con töø hö

voâ Chuùa ñaõ thöông cho con laøm

  
Rall ...









               

 

   

 
     
 
ñaát bieát laáy
chi laáy gì ñaùp ñeàn muoân aân
hueä Ngaøi ñaõ taëng
ban.














            























  
 


 chi laáy gì ñaùp  ñeàn muoân aân  hueä Ngaø i ñaõ trao  ban. 
ñaát bieát laáy
    










































            

     
   
ngöôøi trao con cuoäc

ñaát bieát laáy

ñôøi chan chöùa hoàng

chi laáy gì maø

aân.

ñeàn muoân aân

Phaän buïi ñaát coù gì

ñaâu con laø buïi

hueä Ngaøi ñaõ taëng

(trao)

ban.

     
      

 
 

    
   
 

 

 
 
Töï Söï

1.Tình yeâu

Ngaøi

daønh

cho

con

laø

voâ

ñoái

2.Tình yeâu

Ngaøi

daønh

cho

con

laø

aùnh

saùng

laø khoân(Voâ)
laø

hy

            




             
 

  

  
yeâu

3.Tình

Ngaøi

daønh

cho

cuøng, phaän caùt buïi chaúng laø
voïng

ñeå

chi

laø...

Taâm Tình
BUÏI ÑAÁT
Töø
voâ Chuùa
ñaõ
thöông
Höông Giang
cho
con
laøm

Ngaøi
thöông
yeâu
con
töø
voâ Chuùa
ñaõ
thöông
cho
con
laøm

Töø
voâ Ngaøi
thöông
yeâu
con
töø
voâ Chuùa
ñaõ
thöông
cho
con
laøm

ngöôøi taëng
con
cuoäc
ñôøi
chan
chöùa
hoàng
aân.
Laø
buïi

ngöôøi taëng
con
cuoäc
ñôøi
chan
chöùa
hoàng
aân.
Phaän
buïi
ñaát
con
laø
buïi

ngöôøi trao
cuoäccon
ñôøi
chan
chöùa
hoàng
aân.
Phaän
buïi
ñaát coù
ñaâu
con
laø
buïi

ñaát bieát
laáy
chi laáy
ñaùp
ñeàn muoân
Rall ...
aân
hueä
Ngaøi
ñaõ
taëng
ban.

ñaát bieát
laáy
chi laáy
ñaùp
ñeàn muoân
aân
hueä Ngaøi
ñaõ
trao
ban.

ñaát bieát
laáy
chi laáy
maø
ñeàn muoân
aân
hueä Ngaøi
ñaõ
(trao)
taëng
ban.
bụi đất - Trang 2
bụi đất - Người đăng: KO O OK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bụi đất 9 10 742