Ktl-icon-tai-lieu

Ca trù

Được đăng lên bởi alohahehe-hehe
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p ChÝ VHDG sè 1/2013

Ca trï trong lßng
ng−êi Hµ Néi h«m nay
Phan Duyªn

C

a trù là một kho tàng văn hoá nghệ
thuật truyền thống ñặc sắc của người
Việt, có lịch sử phát triển từ thế kỉ XV. Các
nhà nghiên cứu về ca trù ñã tổng kết lại từ
thực tế diễn xướng và từ các tài liệu thư tịch
cổ cho biết: Ca trù có chức năng văn hóa xã
hội như dùng ñể hát thờ thần, hát thi, hát
chơi, hát mừng thọ, ñón tiếp sứ giả nước
ngoài. Trải qua bao biến cố thăng trầm của
lịch sử ñất nước, của những ñịnh kiến xã
hội, ca trù vẫn ẩn vào dòng chảy của ñời
sống xã hội, vào cuộc sống ñời thường của
những nghệ nhân ñể tồn tại một cách lặng
lẽ. Với bề dày mấy trăm năm lịch sử phát
triển và ñịnh hình, ca trù vẫn giữ ñược sức
sống bền bỉ dù ñã mai một nhiều.
Sau khi ñất nước ñổi mới, những giá trị
văn hóa truyền thống ñược sưu tầm, nghiên
cứu ñể phát huy trong xây dựng ñời sống
văn hóa ñương ñại. Sau khi nghệ thuật ca
trù ñược UNESCO công nhận là Di sản văn
hoá phi vật thể thế giới cần bảo về khẩn cấp
(2009) thì việc phục hưng ca trù ñược thúc
ñẩy mạnh mẽ hơn với sự ñầu tư mạnh hơn
cho việc gìn giữ, phát triển ca trù, cho ra
ñời những mô hình mới, nhất là các câu lạc
bộ ca trù.
Theo thống kê của các nhà nghiên cứu,
ñến giữa năm 2009 có 63 câu lạc bộ với
khoảng 769 người (bao gồm 513 ñào nương
và 256 kép ñàn và người ñánh trống chầu) ở
14 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,
Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Thanh

45

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tp.
Hồ Chí Minh) trên cả nước có hoạt ñộng
thường xuyên và có kế hoạch luyện tập
truyền nghề ca trù. Riêng thủ ñô Hà Nội
chiếm gần 1/3 tổng số câu lạc bộ của cả
nước với sự tham gia ñông ñảo của các ñào
nương, kép ñàn. Lực lượng nòng cốt là các
ñào nương lứa tuổi 45 - 50, có ñược nhiều
kĩ năng bài bản, có thể hát từ 10 - 15 thể
cách, trong ñó nhiều thể cách phức tạp.
Ngoài ra, ñào nương lứa tuổi từ 10 - 15 khá
nhiều, hát hay và ñặc biệt yêu ca trù.(1)
1. Ca trù ở Hà Nội
1.1. Ca trù ở Lỗ Khê, Đông Anh
Những năm 90 của thế kỉ XX, nhiều ñịa
phương trong cả nước ñã vận ñộng ñào kép
tham gia phục dựng ca trù. Với sự vận ñộng
ấy, hàng loạt câu lạc bộ ca trù trong cả nước
lần lượt ra ñời. Ngày 13 tháng 11 năm 1995
(lấy ngày hóa của nhị vị tổ sư ca trù), câu
lạc bộ ca trù Lỗ Khê ñã ñược thành lập, do
chính quyền thôn thống nhất với các cụ hai
họ nhằm nhân rộng phong trào. Đề án xây
dựng câu lạc bộ do ông Hoàng Kỷ khởi
thảo. Ban chủ nhiệm có ba người: chủ
nhiệm là ông Nguyễn Văn Phùng, phó
chủ nhiệm là ông N...
T¹p ChÝ VHDG sè 1/2013
45
Ca trï trong lßng
ng−êi Hµ Néi h«m nay
Phan Duyªn
a trù mt kho tàng văn hoá ngh
thut truyn thng ñặc sc ca người
Vit, có lch s phát trin t thế k XV. Các
nhà nghiên cu v ca trù ñã tng kết li t
thc tế din xướng và t các tài liu thư tch
c cho biết: Ca trù có chc năng văn hóa xã
hi như dùng ñ hát th thn, hát thi, hát
chơi, hát mng th, ñón tiếp s gi nước
ngoài. Tri qua bao biến c thăng trm ca
lch s ñất nước, ca nhng ñịnh kiến xã
hi, ca trù vn n vào dòng chy ca ñời
sng hi, o cuc sng ñời thường ca
nhng ngh nhân ñể tn ti mt cách lng
l. Vi b dày my trăm năm lch s phát
trin ñịnh hình, ca trù vn gi ñược sc
sng bn bñã mai mt nhiu.
Sau khi ñất nước ñổi mi, nhng giá tr
văn hóa truyn thng ñược sưu tm, nghiên
cu ñể phát huy trong xây dng ñời sng
văn hóa ñương ñại. Sau khi ngh thut ca
trù ñược UNESCO công nhn Di sn văn
hoá phi vt th thế gii cn bo v khn cp
(2009) thì vic phc hưng ca trù ñược thúc
ñẩy mnh m hơn vi s ñầu tư mnh hơn
cho vic gìn gi, phát trin ca trù, cho ra
ñời nhng hình mi, nht các câu lc
b ca trù.
Theo thng ca c nhà nghiên cu,
ñến gia năm 2009 63 câu lc b vi
khong 769 người (bao gm 513 ñào nương
và 256 kép ñàn và người ñánh trng chu)
14 tnh, thành ph (Hà Ni, Phú Th, Vĩnh
Phúc, Bc Ninh, Hi Dương, Hưng Yên,
Hi Phòng, Thái Bình, Nam Ðnh, Thanh
Hóa, Ngh An, Tĩnh, Qung Bình, Tp.
H Chí Minh) trên c nước có hot ñộng
thường xuyên kế hoch luyn tp
truyn ngh ca trù. Riêng th ñô Hà Ni
chiếm gn 1/3 tng s câu lc b ca c
nước vi s tham gia ñông ño ca các ñào
nương, kép ñàn. Lc lượng nòng ct là các
ñào nương la tui 45 - 50, ñược nhiu
kĩ năng bài bn, th hát t 10 - 15 th
cách, trong ñó nhiu th cách phc tp.
Ngoài ra, ñào nương la tui t 10 - 15 khá
nhiu, hát hay và ñặc bit yêu ca trù.
(1)
1. Ca trù Hà Ni
1.1. Ca trù L Khê, Đông Anh
Nhng năm 90 ca thế k XX, nhiu ñịa
phương trong c nước ñã vn ñộng ñào kép
tham gia phc dng ca trù. Vi s vn ñộng
y, hàng lot câu lc b ca trù trong c nước
ln lượt ra ñời. Ngày 13 tháng 11 năm 1995
(ly ngày hóa ca nh v t sư ca trù), câu
lc b ca tL Kñã ñược thành lp, do
chính quyn thôn thng nht vi các c hai
h nhm nhân rng phong trào. Đề án xây
dng câu lc b do ông Hoàng K khi
tho. Ban ch nhim ba người: ch
nhim là ông Nguyn Văn Phùng, phó
ch nhim ông Nguyn Thế Hi và y
viên Dương Th Nhiên. Hi viên câu
lc b khi ñầu 80 người bao gm mt
s người biết ñàn t trước năm 1945 như
ông Nguyn Ninh Sơn, nhng biết hát
trước và sau năm 1945 như Đỗ Th Nguyt,
Dương Th Nhiên, Nguyn Th Vân,
Nguyn Th Mch, Hoàng Th Thành, Đỗ
Th Sông, Nguyn Th Nhn, Nguyn Th
Tô, Nguyn Th Thiu… nhng người
mến m ca trù. T khi thành lp ñến nay,
câu lc b ñã ñạt ñược mt s kết qu ñáng
t hào. Đó ñào to ñược ñội ngũ ngh
nhân tr, tham gia ñi hát phc v ca ñình
27 ln, mt ln ñi phc v Đại hi Đng
VIII… Câu lc b ñã hp tác vi nhiu
C
Ca trù - Trang 2
Ca trù - Người đăng: alohahehe-hehe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ca trù 9 10 699