Ktl-icon-tai-lieu

Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết

Được đăng lên bởi lethioanh75
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết
Động Hương-Tích được xem như vẻ đẹp thần tiên, tự nhiên qua những công trình thiên nhiên hùng vĩ như nhủ đá hình kỳ
diệu, đã tượng hình chuồng thú không do ai tạc mà thành với đủ vẻ mỹ quan, thần kỳ. Do vẻ đẹp tuyệt vời nầy mà TrịnhSâm (1767 - 1782) có đề ngoài cửa động là "Nam Thiên đệ nhất động" (động đẹp nhất nước Nam)
ĐỀN TRÌNH ( Có 2 ban là Ban Tam bảo và Mẫu)

Văn khấn ban Tam bảo:
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Tín chủ con là…………………………………………………
Ngụ tại………………………………………………………….
Hôm nay là ngày….. tháng…..năm…………………………………………….
Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương
thường trụ Tam Bảo.
Tín chủ con thành tâm kính lễ.
Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.
Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công
danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con
được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an
khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn
khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Mẫu:
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.
Kính lạy:…
- Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
- Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên
Hương Thánh mẫu.
- Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
- Đức Đệ Tam Thủy Phủ, Lân Nữ Công Chúa.
- Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh mẫu, Tứ Vị Chầu bà, năm tòa Quan Lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên cô, mười hai
Thánh cậu,...
Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết
Động Hương-Tích được xem như vẻ đẹp thần tiên, tự nhiên qua những công trình thiên nhiên hùng vĩ như nhủ đá hình kỳ
diệu, đã tượng hình chuồng thú không do ai tạc mà thành với đủ vẻ mỹ quan, thần kỳ. Do vẻ đẹp tuyệt vời nầy mà Trịnh-
Sâm (1767 - 1782) có đề ngoài cửa động là "Nam Thiên đệ nhất động" (động đẹp nhất nước Nam)
ĐỀN TRÌNH ( Có 2 ban là Ban Tam bảo và Mẫu)
Văn khấn ban Tam bảo:
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Tín chủ con là…………………………………………………
Ngụ tại………………………………………………………….
Hôm nay là ngày….. tháng…..năm…………………………………………….
Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương
thường trụ Tam Bảo.
Tín chủ con thành tâm kính lễ.
Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.
Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công
danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con
được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an
khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn
khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết - Trang 2
Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết - Người đăng: lethioanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bài văn khấn chùa Hương các bạn nên biết 9 10 669