Ktl-icon-tai-lieu

Các kinh cần thuộc trong đạo Thiên Chúa

Được đăng lên bởi ducdatiq-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.Tôi tin
kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng
trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh
Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống
lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có
hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi
tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Phúc Thật Tám Mối
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là
của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm
của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no
đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương
xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức
Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là
con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức
Chúa Trời là của mình vậy.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được
cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà,
chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu
chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng
con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân
thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con,
và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản
nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con
trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội
cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

...
Kinh Tin Knh
Tôi tin kính Đc Chúa Trời là Cha php tc vô cùng dựng nên trời đất.Tôi tin
kính Đc Chúa GiêSu Kitô là con một Đc Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi php Đc Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng
trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh
Giá, ch<t và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày th ba bởi trong kẻ ch<t sống
lại; lên trời ngự bên hữu Đc Chúa Cha php tc vô cùng; ngày sau bởi trời lại
xuống phán xt kẻ sống và kẻ ch<t.Tôi tin kính Đc Chúa Thánh Thần; tôi tin có
hội Thánh hằng có ở khp th< này, các Thánh thông công; tôi tin php tha tội; tôi
tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Phúc Thật Tám Mối
Th nhất: Ai lòng khó khăn, ấy phúc thật, chưng nưIc Đc Chúa Trời
của mình vậy.
Th hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đc Chúa Trời làm
của mình vậy.
Th ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Th bốn: Ai khao khát nhân đc trọn lành, ấy là phúc thật,chưng sẽ được no
đủ vậy.
Th năm: Ai thương xót người, ấy phúc thật, chưng nh sẽ được thương
xót vậy.
Th sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy phúc thật, chưng sẽ được thấy mặt Đc
Chúa Trời vậy.
Th bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy phúc thật, chưng sẽ được gọi
con Đc Chúa Trời vậy.
Th tám: Ai chịu khốn nạn đạo ngay, ấy là phúc thật, chưng nưIc Đc
Chúa Trời là của mình vậy.
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được
cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đ<n cùng Bà,
chúng con nơi khóc lóc than thở kêu khẩn thương.Hỡi ôi! Chúa bầu
chúng con, xin gh mặt thương xem chúng con. Đ<n sau khỏi đày, xin cho chúng
con được thấy Đc Chúa Giêsu con lòng gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân
thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Các kinh cần thuộc trong đạo Thiên Chúa - Trang 2
Các kinh cần thuộc trong đạo Thiên Chúa - Người đăng: ducdatiq-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các kinh cần thuộc trong đạo Thiên Chúa 9 10 383