Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp phân tích mạch

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch

Biên soạn: ThS. Phan Như Quân

Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT :
Khi bắt đầu giải mạch ta sẽ chọn 1 nút trong mạch và gọi là nút gốc có điện thế
bằng không (có thể chọn tuỳ ý, như thường chọn nút có nhiều nhánh nối tới nhất làm
nút gốc).
Nội dung phương pháp :
- Chọn các nút , điện thế các nút
- Viết phương trình thế nút : điện thế tại một nút nhân với tổng các nghịch đảo R
nối tới nút, trừ cho điện thế nút kia ( nối giữa hai nút ) nhân tổng các nghịch đảo
R giữa hai nút = nguồn dòng đi vào mang dấu dương , đi ra mang dấu âm
- Giải hệ phương trình tìm điện thế nút
- Tìm dòng các nhánh theo định luật ohm
Ví dụ 1 :

-

Chọn một nút trong mạch làm nút gốc ( thường nút có nhiều nhánh tới )
Nút gốc Uo = 0
Điện thế nút a : Ua
Điện thế nút b : Ub
Điện thế của một nút là điện áp của nút đó so với nút gốc
Uao = Ua – Uo = Ua
Ubo = Ub – Uo = Ub
Uab = Ua – Ub
Uab là điện áp giữa hai nút a và b
Khi mạch có d nút thì ta có d-1 phương trình thế nút
K1a : J1 = I1 + I3
J1 =

U a U ab U a U a  U b



R1
R3
R1
R3

Phương trình thế nút tại a :
Ua(

U
1
1
 )  b  J1
R1 R3
R3

(1)

K1b :
 j 2  I 3  I 2

mà I 2 

Ub
R2

Trang 22

Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch
U a U b
U U a
 I 3  b
R3
R3
U
1
1
 J 2  U b (  )  a
R 2 R3
R3
Giải (1) và (2) tìm được Ua , Ub  I1, I2, I3

Biên soạn: ThS. Phan Như Quân

I3 

(2)

Ví dụ 2 : Giải mạch sau dùng phương pháp thế nút :

1 1
1
U a (  ) U b ( )  5  6
4 4
4
1 1
1
U b (  )  U a ( )  3  5
4 2
4

U1  U a  U b


U2  Ub
Ub  Ua

Giải hệ tìm được U a ,U b
Ví dụ 3 : Giải mạch sau dùng phương pháp thế nút :

Trang 23

Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch

0

U
 I1  2 a
5
0

0
0
1
1
1
1
U a( 
 )  U b  2 0 0
5 9  12 j 2
2
0
0
1
1
1
Ub( 
)  U a  2  30 0
2 42j
2

Ví dụ 4 : Tính P2  =?

Giải :
0
0
1 1
1
U a (  ) U b  2
4 2
2
0
0
1 1
1 u
U b  (  ) U a  1
2 4
2 2

U1

=

Ua
3
U
Ua  b  2
4
2
U
U
3
Ub  a  a
4
2
2

(2) => Ua =

(1)
(2)

3
Ub
4

Thay vào (1) 

Biên soạn: ThS. Phan Như Quân

U
9
Ub  b  2
16
2

Trang 24

Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch

Biên soạn: ThS. Phan Như Quân

 U b  32(V )
 U a  24(V )
U a 24

 6( A)
4
4
I 1  6  2  4( A)
I2 

P( 2 )  4 2  2  32( w)

Ví dụ 5 :Áp dụng phương pháp thế nút giải tìm Ua,Ub ?

1 1 1 U
20
Ub (   )  a  
6
6 4 2
2
6
U a  3V

 U b  8V  u  U b  8V

Chú ý:
3V là nguồn lý tưởng, không có điện trở trong của nguồn. Khi áp...
Chương 3. Các phương pháp phân tích mch Biên soạn: ThS. Phan Như Quân
Trang 22
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT :
Khi bắt đầu giải mạch ta sẽ chọn 1t trong mạch và gi là nút gc có điện thế
bằng không (có thể chọn tu ý, nthường chọn t nhiều nhánh nối tới nhất làm
nút gc).
Ni dung phương pháp :
- Chọn các nút , điện thế các nút
- Viết phương trình thế nút : điện thế tại một nút nhân với tổng các nghch đảo R
nối tới nút, trừ cho điện thế nút kia ( nối giữa hai nút ) nhân tổng các nghịch đảo
R giữa hai nút = nguồn dòng đi vào mang dấu dương , đi ra mang dấu âm
- Giải h phương trìnhm điện thết
- Tìm dòng các nhánh theo định luật ohm
Ví d 1 :
- Chọn một nút trong mạch làm nút gc ( thường nút có nhiều nhánh tới )
- t gc U
o
= 0
- Điện thế nút a : U
a
- Điện thế nút b : U
b
- Điện thế của một nút điện áp của t đó so với nút gốc
U
ao
= U
a
– U
o
= U
a
U
bo
= U
b
– U
o
= U
b
U
ab
= U
a
– U
b
U
ab
là điện áp giữa hai nút a và b
Khi mạch có d nút thì ta có d-1 phương trình thế nút
K1a : J
1
= I
1
+ I
3
J
1
=
3131
R
UU
R
U
R
U
R
U
baaaba
Phương trình thế nút tại a :
1
331
)
11
( J
R
U
RR
U
b
a
(1)
K1b :
232
IIj
2
2
R
U
I
b
Các phương pháp phân tích mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp phân tích mạch - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các phương pháp phân tích mạch 9 10 998