Ktl-icon-tai-lieu

Cách dạy lịch sử ở anh

Được đăng lên bởi Pham Hoang Tien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
vne xpre ss.ne t

 c-nhin/cach-day-va-ho c-su-tai-anh-2976634.html

Cách dạy và học Sử tại Anh
T rước hết, tôi xin nói qua về hệ thống giáo dục tại Anh. Ở đây, trẻ bắt đầu vào tiểu học khoảng 5-7 tuổi (tuỳ
từng bé), sau đó chuyển tiếp lên trung học ở tuổi 11-18. T ừ 5 đến 14 tuổi, tất cả các em đều phải học môn
lịch sử 2 giờ mỗi tuần.
T uy nhiên, ở tuổi 14, khi bước vào chương trình GCSE (General Certif icate of Secondary Education) chương trình 2 năm cuối phổ thông thì các em sẽ học 8-9 môn học bao gồm cả bắt buộc lẫn tự chọn để dễ
dàng tiếp tục ở các bậc học sau. Các môn bắt buộc gồm T oán, T iếng Anh, Khoa học, Giáo dục tín ngưỡng
(Religious Education) và Giáo dục thể chất. Như vậy, lịch sử là môn tự chọn.
T heo quan sát của tôi thì đa số học sinh phổ thông tại Anh chọn lịch sử và họ cần học 3 giờ mỗi tuần. Sau
khi hoàn tất chương trình phổ thông, nếu em nào chọn học chương trình A-level (cho phép học sinh tích lũy
kiến thức để vào các trường đại học) có môn lịch sử thì họ phải học môn này 5-6 giờ mỗi tuần.
Chương trình giảng dạy tại các trường học Anh rất linh hoạt. Việc học từ 14 đến 18 tuổi mới chú trọng đến
các kỳ thi còn trước tuổi đó thì không. Mặc dù có chương trình khung quốc gia nhưng nó không chi tiết,
cứng nhắc như nhiều nước khác.
Ví dụ, trong chương trình quốc gia nói rằng: "T rẻ nên được học về các sự kiện và con người nổi bật trong
thế kỷ 20" thì cũng không quy định cụ thể là bao nhiêu người, bao nhiêu sự kiện cũng như tên người và tên
sự kiện nào. Điều đó có nghĩa là nếu một giáo viên quan tâm đến nhân vật, sự kiện nào hoặc trường học đó
ở địa phương có liên hệ gần gũi với nhân vật, sự kiện đó thì có thể đưa vào chương trình giảng dạy của
mình. Chương trình quốc gia cũng không quy định về thời lượng, phương pháp cho từng chủ đề.
Chẳng hạn, khi tôi dạy cho học sinh 11, 12 tuổi, chúng tôi đã bỏ ra vài tuần chỉ để quan sát những người
sống trong một lâu đài gần thị trấn của chúng tôi, phân tích và thấu hiểu cuộc sống của họ. Ở một lớp khác,
các em được học về những người lính trong thế chiến thứ nhất. Có nhiều buổi học, chúng tôi dành thời gian
để phân tích nhật ký, bài thơ, các bức thư tình của họ.
Điều đặc biệt là chương trình môn lịch sử không quá nhiều nội dung vì tôi muốn phát triển kỹ năng đa đạng
cho các 'sử gia trẻ tuổi' của mình. Để phân tích một nguồn thông tin như một bức thư phải mất rất nhiều
thời gian nếu muốn thảo luận về nó, hiểu và liên kết nó với hoàn cảnh lịch sử bức thư ra đời, vì thế có kh...
vnexpress.ne t http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/cach-day-va-hoc-su-tai-anh-2976634.html
Cách dạy và học S ti Anh
Trưc hết, tôi xin i qua về hthống go dục tại Anh. đây, trẻ bắt đầuo tiểu hc khoảng 5-7 tuổi (tuỳ
tng ), sau đó chuyển tiếpn trung học tuổi 11-18. T 5 đến 14 tuổi, tất cả các em đều phi hc môn
lịch s 2 giờ mi tuần.
Tuy nhiên, tui 14, khi c vào cơng tnh GCSE (General Certif icate of Secondary Education) -
chương tnh 2 m cuối ph tng tc em s hc 8-9 môn hc bao gm cả bắt buc lẫn t chọn đ d
ng tiếp tục ở các bậc hc sau.c môn bt buc gm Toán, Tiếng Anh, Khoa hc, Giáo dục tín ngưng
(Religious Education) Giáo dục thể chất. Như vậy, lịch s môn t chn.
Theo quan sát của tôi t đa s học sinh ph tng tại Anh chọn lịch s và họ cần hc 3 giờ mi tuần. Sau
khi hoàn tất chương tnh ph tng, nếu em nào chn hc chương tnh A-level (cho pp hc sinh tích lũy
kiến thức đoc tng đại hc) có môn lịch s t họ phi học môn y 5-6 giờ mi tuần.
Chương tnh giảng dy tại các tng học Anh rất linh hot. Việc hc t 14 đến 18 tuổi mi chú trng đến
c kỳ thi còn tc tui đó t không. Mặc dù chương tnh khung quốc gia nhưng nó không chi tiết,
cứng nhc như nhiều nưc khác.
d, trong cơng tnh quc gia i rng: "Trnên đưc hc vềc s kiện con ni nổi bt trong
thế kỷ 20" thì cũng không quy định cụ thể bao nhiêu ngưi, bao nhiêu s kiện cũng như tên ngưi và tên
s kiện o. Điều đó nga nếu mt giáo viên quan tâm đến nhân vật, s kiện nào hoặc tng hc đó
địa pơng liên hệ gn gũi vi nhân vật, s kiện đó t thể đưao chương trình giảng dạy của
mình. Chương trình quc giang không quy định về thời lưng, phương pháp cho tng chủ đ.
Chẳng hạn, khi tôi dạy cho học sinh 11, 12 tuổi, chúng tôi đã b rai tuần chỉ đ quan sát những ngưi
sng trong mt lâu đài gần thị trấn của chúng tôi, phân tích và thấu hiểu cuc sng của h. mt lớp kc,
c em đưc hc về những ngưi lính trong thế chiến thứ nhất. nhiều bui học, chúng tôi dành thời gian
để phân tích nhật, bài t,c bc t tình của h.
Làm việc nhóm mộtch tt để kích tch tư duy cho các em. Tôi tng dùng phương pp 'xếp kim
ơng' đy dng các cuc tranh luận, phân tích các s kiện lịch s cách thức này rt hữu dng.
d, khi thảo lun xemt ngun nn ni chiến Anh hay Mỹ,c em thể liệt 20 hay 30 ý, trong đó
thể ngun nn dài hạn, hay ngn hạn nhưng điển hình. Vi nhng ý tưng đơn giản ban đu, sau khi
thảo luận ng bạn trong nm để tư duy, phân tích sp xếpc suy nghĩ của mình đã giúpc em tìm ra
nhng lập lun phc tạp đặc sắc hơn. Hoạt động y giống như hìnhnh hóa suy nghĩ cho học sinh
bằngch đặt suy nghĩ tru tưng bên trong của c emo một tiến tnh phân tích đ ri t đó tng
c trở n rõ ràng, cụ thn.
Mt s hoạt đng khác khi dy tôi dựa vào nh tranh lun bài bn đưc s dụng gần 200 năm nay ở
'Hội đồng sinh viên đại hc Cambridge' đ tạo điều kiện cho hc sinh t tin phát biểu. Tôi dùng mô hình này
để chứng t rằng nhữngch thức vẫn thể dùng trong dạy học hiện đại.
Để chuẩn bị cho tranh luận, cng tôi trải qua nhiều hot động để tìm hiểu vấn đ, xây dựngc quan điểm,
đưa ra các lập lun. Điều tvị là tc khi bắt đầu 15 phút, hc sinh mi đưc chỉ định ai sẽ thuc về 'phe'
o. Mt hc sinh thphi biện luận cho mt ý kiến trái với ý kiến thực s của h. Khi tranh luận với
Điều đc biệt chương tnh môn lịch s không quá nhiều nội dung tôi muốn phát triển kỹ ng đa đạng
cho các 's gia trẻ tuổi' của mình. Để pn tích mt ngun tng tin như một bc t phi mt rất nhiều
thời gian nếu mun thảo luận về nó, hiểu liên kết nó với hoàn cảnh lịch s bức t ra đi, thế khi
phi mt cả buổi hc. Chúng tôi chú trọng việc khuyến khích thảo luận mang tính phân tích mức đ cao cho
học sinh.
Cách dạy lịch sử ở anh - Trang 2
Cách dạy lịch sử ở anh - Người đăng: Pham Hoang Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách dạy lịch sử ở anh 9 10 969