Ktl-icon-tai-lieu

Cách xưng hô của người Việt thế kỷ 15-18

Được đăng lên bởi Hồ Hoàng Minh Lộc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách xưng hô của người Việt thế kỷ 15-18
TẠ NGỌC LIỄN
Đời xưa, đặc biệt từ thế kỷ 17-18 trở về trước, người Việt Nam xưng hô với nhau như thế nào, hiện giờ
còn là một vấn đề chưa được nghiên cứu, chưa được biết rõ. Có lẽ chính vì vậy mà trong các tiểu thuyết
lịch sử, kịch lịch sử, phim lịch sử của chúng ta ngày nay... các nhân vật khi đối thoại với nhau, họ xưng
hô rất tùy tiện theo ý chủ quan của nhà văn, nhà biên kịch với những ngôn ngữ không mang dấu ấn lịch
sử, dấu ấn dân tộc.
Đã có không ít bạn bè bảo tôi thử tìm hiểu xem ông bà ta ba, bốn trăm năm trước, khi nói chuyện, trao
đổi qua thư từ..., các cụ xưng hô với nhau như thế nào. Và tôi đã thử làm công việc này bằng cách đọc
một số tác phẩm Nôm cổ thế kỷ 15, 16 và 17, 18, rồi nhặt ra những từ xưng hô ở các đoạn văn đối thoại
trong những tác phẩm Nôm cổ đó. Kết quả hết sức thú vị, vì số lượng từ xưng hô của người xưa rất phong
phú. Có những từ xưng hô thời xưa, nay đã mất hẳn trong ngôn ngữ giao tiếp hiện đại, nhưng cũng có
những từ bây giờ vẫn dùng, song với ý nghĩa đã thay đổi. Phương pháp tôi làm để khôi phục những từ
xưng hô thời cổ ở nước ta, rất đơn giản, và bảo đảm chính xác, bởi vì chữ Nôm là chữ để ghi tiếng: nói
như thế nào, ghi lại đúng như thế. Những tác phẩm Nôm cổ tôi sử dụng ở đây, chủ yếu là các cuốn: "Chữ
Nôm và tiếng Việt qua bản giải âm Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh (Nôm thế kỷ 15) do nhà
nghiên cứu Hoàng Thị Ngọ giới thiệu, khảo cứu, phiên âm chú giải (1). Cuốn Tân biên truyền kỳ mạn lục,
Tác phẩm Nôm thế kỷ 16, của Nguyễn Thế Nghi, do nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hồng Cẩm phiên âm, chú
thích (2). Và một số văn bản Nôm thế kỷ 18 trong sách Đại Việt quốc thư, trong cuốn Gia phả họ Đỗ ở
Đông Ngạc (Kẻ Vẽ), Từ Liêm, Hà Nội.
Dưới đây là những từ xưng hô phổ biến trong giao tiếp của người Việt Nam (vùng đồng bằng Bắc Bộ) ở
các thế kỷ 15, 16, 17, 18:
- Cha gọi là áng, Bác (là chú, bác như ngôn ngữ hiện đại). Mẹ (như ngôn ngữ hiện nay), nhưng mẹ còn
gọi là nạ. Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp. Nó, hắn gọi là nghĩ. Chúng bay gọi là phô bay. Chúng tôi, chúng
ta gọi là phô min giáp. Tôi, tao, mày. Ta. Vợ. Bà phu nhân. Ngươi. Mi, chúng mi. Thiếp, chàng. Tiên sinh.
Vua gọi là Đức hoàng thượng. Chúa gọi là Đức bề trên...
Qua những từ vừa thống kê trên chúng ta thấy đó là những từ xưng hô phổ biến của người Việt Nam thời
cổ trong các tầng lớp xã hội từ vua, chúa, quý tộc đến dân thường, bao gồm các loại đại từ nhân xưng chỉ
ngôi thứ nhất (số ít, số nhiều), ngôi thứ hai (số ít, số nhiều), n...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Cách xưng hô ca người Vit thế k 15-18
T NGC LIN
Đời xưa, đặc bit t thế k 17-18 tr v trước, người Vit Nam xưng hô vi nhau như thế nào, hin gi
còn là mt vn đề chưa được nghiên cu, chưa được biết rõ. Có l chính vì vy mà trong các tiu thuyết
lch s, kch lch s, phim lch s ca chúng ta ngày nay... các nhân vt khi đối thoi vi nhau, h xưng
hô rt tùy tin theo ý ch quan ca nhà văn, nhà biên kch vi nhng ngôn ng không mang du n lch
s, du n dân tc.
Đã có không ít bn bè bo tôi th tìm hiu xem ông bà ta ba, bn trăm năm trước, khi nói chuyn, trao
đổi qua thư t..., các c xưng hô vi nhau như thế nào. Và tôi đã th làm công vic này bng cách đọc
mt s tác phm Nôm c thế k 15, 16 và 17, 18, ri nht ra nhng t xưng hô các đon văn đối thoi
trong nhng tác phm Nôm c đó. Kết qu hết sc thú v, vì s lượng t xưng hô ca người xưa rt phong
phú. Có nhng t xưng hô thi xưa, nay đã mt hn trong ngôn ng giao tiếp hin đại, nhưng cũng có
nhng t bây gi vn dùng, song vi ý nghĩa đã thay đổi. Phương pháp tôi làm để khôi phc nhng t
xưng hô thi c nước ta, rt đơn gin, và bo đảm chính xác, bi vì ch Nôm là ch để ghi tiếng: nói
như thế nào, ghi li đúng như thế. Nhng tác phm Nôm c tôi s dng đây, ch yếu là các cun: "Ch
Nôm và tiếng Vit qua bn gii âm Pht thuyết đại báo ph mu ân trng kinh (Nôm thế k 15) do nhà
nghiên cu Hoàng Th Ng gii thiu, kho cu, phiên âm chú gii (1). Cun Tân biên truyn k mn lc,
Tác phm Nôm thế k 16, ca Nguyn Thế Nghi, do nhà nghiên cu Hoàng Th Hng Cm phiên âm, chú
thích (2). Và mt s văn bn Nôm thế k 18 trong sách Đại Vit quc thư, trong cun Gia ph h Đỗ
Đông Ngc (K V), T Liêm, Hà Ni.
Dưới đây là nhng t xưng hô ph biến trong giao tiếp ca người Vit Nam (vùng đồng bng Bc B)
các thế k 15, 16, 17, 18:
- Cha gi là áng, Bác (là chú, bác như ngôn ng hin đại). M (như ngôn ng hin nay), nhưng m còn
gi là n. Tôi, ta gi là min, m, giáp. Nó, hn gi là nghĩ. Chúng bay gi là phô bay. Chúng tôi, chúng
ta gi là phô min giáp. Tôi, tao, mày. Ta. V. Bà phu nhân. Ngươi. Mi, chúng mi. Thiếp, chàng. Tiên sinh.
Vua gi là Đức hoàng thượng. Chúa gi là Đức b trên...
Qua nhng t va thng kê trên chúng ta thy đó là nhng t xưng hô ph biến ca người Vit Nam thi
c trong các tng lp xã hi t vua, chúa, quý tc đến dân thường, bao gm các loi đại t nhân xưng ch
ngôi th nht (s ít, s nhiu), ngôi th hai (s ít, s nhiu), ngôi th ba (s ít, s nhiu).
Như phn trên chúng tôi có nói, nhiu t xưng hô ph biến thế k 15-16, nhưng ngày nay chúng đã
biến khi đời sng ngôn ng mà ch tn ti trong các văn bn Nôm c, người đọc mun hiu nghĩa thì
phi nh li chú gii ca các nhà khoa hc chuyên v văn t c. Thí d, người Vit Nam thế k 15-16
nói: "Chng biết ơn áng n" (Pht thuyết đại báo ph mu ân trng kinh). Nh chú gii ca các nhà khoa
hc, độc gi ngày nay biết áng n là cha m. Và câu trên được din gii là "Chng biết ơn cha m". Hoc
đại t nhân xưng tôi, ta, người thế k 15-16 gi là min, m, giáp. Ngày nay t min, t giáp đã chết. T m
vn còn gp trong ngôn ng đời sng. (Chng hn, đôi khi trong chúng ta vn có người nói "M không
thích ung rượu...")
Nếu thng kê nhng t c xưng hô ca người Vit Nam thế k 15-18 ri đối chiếu vi nhng t xưng hô
trong giao tiếp ngày nay, chúng ta không thy s t người Vit Nam tng xưng hô vi nhau ba, bn thế
k trước vn đang có mt trong đời sng ngôn ng hin ti chiếm mt t l khá nhiu và các nhà văn, các
tác gi phim truyn, kch bn viết v lch s có th khai thác, s dng mt cách khá thoi mái. Thí d các
t xưng hô tao, mày, ta, ngươi, mi, chúng mi, thiếp, chàng, đứa kia, tiên sinh...
Cách xưng hô của người Việt thế kỷ 15-18 - Trang 2
Cách xưng hô của người Việt thế kỷ 15-18 - Người đăng: Hồ Hoàng Minh Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách xưng hô của người Việt thế kỷ 15-18 9 10 941