Ktl-icon-tai-lieu

Cái đẹp trong Phật giáo Lý - Trần

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4905 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁI ĐẸP CỦA PHẬT GIÁO TRONG THỜI LÝ TRẦN
Thích Nữ Hạnh Thuận

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nói đến Phật giáo chúng ta không thể không nói đến Phật giáo thời Lý – Trần. Đây là
thời kỳ mà có thể cho là cục thịnh nhất trong quá trình Phật giáo tồn tại ở Việt Nam. Song song
với sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ, nền văn học Việt Nam cũng đƣợc khơi nguồn từ đó.
Toàn bộ những tác phẩm văn thơ Lý – Trần đều toát lên một sự giải thoát tự tại, chứa
đựng những triết lý sâu xa nhƣng rất gần gũi với con ngƣời. Bằng những việc làm, sự nhập thể
tích cực của các vị thiền sƣ, các vua quan là những Phật tử thuần thành đã đƣa văn thơ Lý – Trần
vào lòng dân tộc. Qua những bài thơ chúng ta thấy chính phong cách sống của quý ngài đã tạo
nên cái đẹp của Phật giáo với tinh thần “nhập thế mà không trụ thế”. Bằng tƣ tƣởng bình đẳng,
vô ngã, vị tha các vị đã góp nhặt và thể hiện qua những áng văn thơ tuyệt đẹp. Ngoài ra các ngài
đã biết kết hợp chọn lọc và dung hoà các hệ tƣ tƣởng với nhau, tìm tòi những cái riêng để tạo
thành một cái chung cho dân tộc. Đây chính là nét độc đáo mà chúng ta có thể tìm thấy ở thời đại
Lý – Trần mà không thể tìm thấy ở một thời đại náo khác.
Đọc những tác phẩm văn thơ Lý – Trần chúng ta cảm thấy có một cáo gì đó rất thâm thuý
nhƣng cũng rất nhẹ nhàng. Tìm lại nét đẹp trong thơ Lý – Trần chính là tìm lại phong cách sống
của các thiền sƣ, cái đẹp đó thể hiện qua những bài thơ, những bài văn đã đi sâu vào lòng dân tộc
và đó cũng chính là lý do vì sao ngƣời viết chọn đề tài này.
Nhƣng vì kiến thức ngƣời viết còn hạn hẹp cho nên không sao tránh khỏi những sai sót
trong khi viết, dù đã hết sức cố gắng. Ngƣời viết mong đƣợc quý vị hoan hỷ và chỉ bảo thêm.
2. Phƣơng thức nghiên cứu
Đây là một đề tài khá rộng và nội dung chủ yếu là nói về cái đẹp của Phật giáo qua
những tác phẩm văn thơ Lý – Trần. Cho nên khi viết ngƣời viết chỉ chú trọng đến những tài liệu
có liên quan đến cái đẹp. Tuy nhiên cái đẹp đó đều đƣợc thể hiện qua các hành động, phong cách
sống của các vị Thiền sƣ, các vị Vua thời Lý – Trần. Cho nên khi viết ngƣời viết cũng có khái
quát một đôi nét về tiểu sử của các vị Vua và lịch sử đất nƣớc Việt Nam trong thời Lý – Trần.
Tất cả những tài liệu mà ngƣời viết sử dụng đều, không ngoài những phạm vi những tác phẩm
liên quan đến thời Lý – Trần.
3. Phạm vi nghiên cứu
Với đề tài “Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý – Trần”. Cho nên ngƣời viết trình bày nội
dung gồm ba chƣơng :

Chƣơng I : Quá trình du nhập của Phật giáo Việt Nam từ đầu Công n...
CÁI ĐẸP CỦA PHẬT GIÁO TRONG THỜI LÝ TRẦN
Thích Nữ Hạnh Thuận
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nói đến Phật giáo chúng ta không thể không nói đến Phật giáo thời Lý Trần. Đây
thời kỳ thể cho cục thịnh nhất trong quá trình Phật giáo tồn tại Việt Nam. Song song
với sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ, nền văn học Việt Nam cũng đƣợc khơi nguồn từ đó.
Toàn bộ những tác phẩm văn thơ Lý Trần đều toát lên một sự giải thoát tự tại, chứa
đựng những triết sâu xa nhƣng rất gần gũi với con ngƣời. Bằng những việc làm, sự nhập thể
tích cực của các vị thiền sƣ, các vua quan là những Phật tử thuần thành đã đƣa văn thơ Lý Trần
vào lòng dân tộc. Qua những bài thơ chúng ta thấy chính phong cách sống của quý ngài đã tạo
nên cái đẹp của Phật giáo với tinh thần “nhập thế mà không trụ thế”. Bằng tƣởng bình đẳng,
vô ngã, vị tha các vđã góp nhặt và thể hiện qua những áng văn thơ tuyệt đẹp. Ngoài rac ngài
đã biết kết hợp chọn lọc dung hoà các hệ tƣ tƣởng với nhau, tìm tòi những i riêng để tạo
thành một cái chung cho dân tộc. Đây chính là nét độc đáo mà chúng ta có thể tìm thấy ở thời đại
Lý Trần mà không thể tìm thấy ở một thời đại náo khác.
Đọc những tác phẩm văn thơ Lý Trần chúng ta cảm thấy có một cáo gì đó rất thâm thuý
nhƣng cũng rất nhẹ nhàng. Tìm lại nét đẹp trong tLý Trần chính tìm lại phong cách sống
của các thiền sƣ, cái đẹp đó thể hiện qua những bài thơ, những bài văn đã đi sâu vào lòng dân tộc
và đó cũng chính là lý do vì sao ngƣời viết chọn đề tài này.
Nhƣng kiến thức ngƣời viết còn hạn hẹp cho nên không sao tránh khỏi những sai sót
trong khi viết, dù đã hết sức cố gắng. Ngƣời viết mong đƣợc quý vị hoan hỷ và chỉ bảo thêm.
2. Phƣơng thức nghiên cứu
Đây là một đề tài khá rộng và nội dung chủ yếu nói vcái đẹp của Phật giáo qua
những tác phẩm văn thơ Lý Trần. Cho nên khi viết ngƣời viết chỉ ctrọng đến những tài liệu
có liên quan đến cái đẹp. Tuy nhiên cái đẹp đó đều đƣợc thể hiện qua các hành động, phong cách
sống của các vThiền sƣ, các vVua thời Lý Trần. Cho nên khi viết ngƣời viết cũng khái
quát một đôi nét vtiểu scủa các vVua và lịch sđất nƣớc Việt Nam trong thời Lý Trần.
Tất cả những i liệu mà ngƣời viết sdụng đều, không ngoài những phạm vi những tác phẩm
liên quan đến thời Lý – Trần.
3. Phạm vi nghiên cứu
Với đề tài “Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý Trần”. Cho nên ngƣời viết trình bày nội
dung gồm ba chƣơng :
Cái đẹp trong Phật giáo Lý - Trần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cái đẹp trong Phật giáo Lý - Trần - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cái đẹp trong Phật giáo Lý - Trần 9 10 372