Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi Vien Do
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản Trị. Anh Chị Thích Nhất Là
Định Nghĩa Nào ? Giải Thích.
1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức bằng và thông qua những người
khác. Phương thức đó được các nhà quản trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng
hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp
với nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi nhất, trong đó các cá nhân làm việc
theo nhóm có thể đạt được một hiệu suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.
3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ
chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn
lực có giới hạn. Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động quản trị chỉ phát sinh
khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như
Rôbinson trên hoang đảo, thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với nhau để
cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm
việc một mình. Trong sự kết hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu không có
nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng
thì mỗi người lại bước theo những hướng khác nhau.
Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính Nghệ Thuật. Theo Các Anh
Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu ý Những Vấn
Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị.
Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ nó nghiên cứu, phân tích về công
việc quản trị trong các tổ chức, tổng quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng
cho mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản trị và đề xuất những lý thuyết
cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức
thực hiện tốt mục tiêu. Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là những hoạt
động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các
khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên ...
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1 : Hãy Nêu Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản Trị. Anh Chị Thích Nhất
Định Nghĩa Nào ? Giải Thích.
1. Quản trị phương thức để thực hiện hiệu quả mục tiêu của tổ chức bằng thông qua những người
khác. Phương thức đó được các nhà quản trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi các chức năng
hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp
với nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
2. Quản trị là nhằm tạo lập duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi nhất, trong đó các nhân làm việc
theo nhóm có thể đạt được một hiệu suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.
3. Quản trị tiến nh làm việc với con người thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ
chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng hiệu quả nguồn
lực giới hạn. Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động quản trị chỉ phát sinh
khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. Nếu nhân chỉ sống, hoạt động một mình như
Rôbinson trên hoang đảo, thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với nhau để
cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm
việc một mình. Trong sự kết hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị hết sức cần thiếtnếu không có
nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ làm lộn xộn, thay bước cùng một hướng
thì mỗi người lại bước theo những hướng khác nhau.
Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Tính Khoa Học, Vừa Tính Nghệ Thuật. Theo Các Anh
Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu ý Những Vấn
Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị.
Quản trị vừa tính khoa học vừa tính nghệ thuật. Khoa học chỗ nghiên cứu, phân tích về công
việc quản trị trong các tổ chức, tổng quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc thuyết áp dụng
cho mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản trị và đề xuất những lý thuyết
cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ qua đó giúp các tổ chức
thực hiện tốt mục tiêu. Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức những hoạt
động quản trị ý nghĩa duy trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các
khái niệm bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị
sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước...
Quản trị một môn khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp phân tích,
thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản trị học cũng một khoa học liên ngành, sử dụng tri thức
của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê...
Quản trị vừa một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị 1 nghệ thuật. N quản trị phải hiểu biết
thuyết quản trị, nhưng để thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các
thuyết vào những tình huống cụ thể. Trong thực tiễn công c quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà
quản trị cần lưu ý đến :
+ Qui mô của tổ chức.
+ Đặc điểm ngành nghề.
+ Đặc điểm con người.
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: Vien Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC 9 10 98