Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập tư tưởng hcm

Được đăng lên bởi Andy Bill
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA MÁC- LÊNIN, TT HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO KỸ SƯ DÂN SỰ

Câu hỏi 1: Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng?
Câu hỏi 2: Trình bày điều kiện lịch sử- xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế
kỷ XX tác động đến sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 3: Trình bày những đặc điểm thời đại tác động đến sự hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 4: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan đối với quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
Nêu nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn đó?
Câu hỏi 6: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc?
Câu hỏi 7: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của CNXH?
Câu hỏi 8: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền
đoàn kết quốc tế?
Câu hỏi 9: Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định “Cách mệnh trước hết phải có đảng
cách mệnh”?
Câu hỏi 10: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng?
Câu hỏi 11: Phân tích cơ sở tư tưởng, lý luận hình thành và phát triển tư tưởng Hồ
Chí Minh?
Câu hỏi 12: Nêu các quan điểm của Hồ Chí Minh về GPDT thuộc địa? Phân tích
luận điểm: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác
con đường cách mạng vô sản”?

1

Câu hỏi 13: Nêu các quan điểm của Hồ Chí Minh về GPDT thuộc địa? Phân tích
luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần được tiến hành chủ động
sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?
Câu hỏi 14: Nêu các quan điểm của Hồ Chí Minh về GPDT thuộc địa? Phân tích
quan điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường
bạo lực cách mạng”?
Câu hỏi 15: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của
CNXH?
Câu hỏi 16: Nêu những quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Phân
tích quan điểm: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân?
Câu hỏi 17: Nêu những quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ở Việt
Nam? Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do
dân và vì dân?
Câu hỏi 18: Nêu những quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới ở Việt
Nam? Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước có hiệu lực pháp lý
mạnh mẽ?
Câu hỏi 19: Nêu những quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam?
Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về quy luật ra đời của Đả...
KHOA MÁC- LÊNIN, TT H CHÍ MINH
B MÔN TƯ TƯNG H CHÍ MINH
CÂU HI ÔN TẬP
ĐÀO TẠO K SƯ DÂN S
Câu hỏi 1: Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng?
Câu hỏi 2: Trình bày điều kiện lịch sử- hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế
kỷ XX tác động đến sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 3: Trình bày những đặc điểm thời đại tác động đến sự hình thành phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 4: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan đối với q trình hình thành
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 5: tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua mấy giai đoạn?
Nêu nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn đó?
Câu hỏi 6: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc?
Câu hỏi 7: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của CNXH?
Câu hỏi 8: Tnh bày quan đim ca Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phải gắn lin
đoàn kết quốc tế?
Câu hỏi 9: sao Hồ Chí Minh khẳng định “Cách mệnh trước hết phải đảng
cách mệnh”?
Câu hỏi 10: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng?
Câu hỏi 11: Phân tích sở tưởng, luận hình thành phát triển tưởng Hồ
Chí Minh?
Câu hỏi 12: Nêu các quan điểm của Hồ Chí Minh về GPDT thuộc địa? Phân tích
luận điểm: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không con đường o khác
con đường cách mạng vô sản”?
1
câu hỏi ôn tập tư tưởng hcm - Trang 2
câu hỏi ôn tập tư tưởng hcm - Người đăng: Andy Bill
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
câu hỏi ôn tập tư tưởng hcm 9 10 406