Ktl-icon-tai-lieu

chiến tranh và hòa bình

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến tranh và Hòa Bình
"Từ máy thâu thanh cô nàng hát nhanh, trọn kiếp thương anh lính trẻ xa nhà, tôi là người
ñi lính miền xa, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì ñâu... nhưng giữa rừng già tôi có
thấy gì ñâu....” Sáu Mù hát hai lần trước khi kết thúc bản nhạc và lần nào y cũng nhắm
mắt lại thiệt chặt. Bảy Què khoái chí cười sằng sặc, bỏ ñờn xuống, bàn:
-Bản này mày ca tới hơn bản Xuân này con không về, mà ñều mày ñừng có nhắm mắt
lại…
-Sao vậy?
-Mày ñui, mắt toàn tròng trắng không hà, mở ra hay nhắm lại thì cũng "có thấy gì ñâu".
Làm như vậy làm chi cho nó mất công mà tao ngó sao mắc cười quá hà…
-Ờ...
Sáu Mù ờ rất yếu và mặt thoáng trầm ngâm. Y bị tật nguyền ñã mười năm mà vết
thương, ñôi lúc, tưởng chừng như vẫn chưa kéo da non. Một va chạm nhẹ vẫn có thể gây
ra cái cảm giác ñau ñớn khó chịu. Bảy Què ñang cười bỗng khựng. Nhìn mặt bạn nó biết
liền là mình vừa giễu dở nên vội vàng biện bạch, khỏa lấp:
-Cũng như tao vậy, mày thấy có khi nào tao ca bản "ñường còn dài nhưng chân cứng ñá
mềm”mà hồi tụi mình học ở Vương Mộng Hồng ñâu. Còn có một giò mà cứ làm bộ ắc ê
ñếm nhịp "một, hai, ba, bốn; một, hai, ba, bốn”hoài coi nó kỳ thấy mẹ!
- Vậy bữa nào rảnh mày dợt cho tao bài Người Nghệ Sĩ Mù ñi. Bản ñó tao hát nghe mà
không rớt nước mắt tao làm con mày.
-Bản ñó mới vô làm sao cà? Bảy Què băn khoăn ñưa tay lướt nhanh trên phím ñàn mò
nốt.
-Tự nhiên tao cũng quên mất tiêu. Tao nhớ là hồi ñó mình hay nghe ở cái quán cà phê gì
ngoài Ðà Nẵng ñó. Lúc mới vô ñầu in tuồng có tiếng ñờn, rồi tiếng tiền cắc thẩy vô lon
nghe keng, keng...
-Thôi tao nhớ rồi.... Bản này của Hoàng Thi Thơ, Hùng Cường ca chớ ñâu. Rồi Bảy Què
lấy giọng vô luôn: "Ai dừng chân nơi ñây buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong bóng
tối nghe ñời ñi ra xa…”
- Nó ñó...
Page 1 of 7

- Mà không ñược ñâu...
- Sao vậy?
- Hát bản này nghe giống như hai thằng mình ñi ăn xin vậy. Tụi mình ñâu có ñi hát dạo
kiếm ăn. Mình có trách nhiệm ñàng hoàng mà, ñúng không?
- Ờ.
Lần này Sáu Mù "ờ”mạnh hơn và thốt nhiên nghiêng ñầu nở một nụ cười rạng rỡ. Y luôn
luôn thấy thích thú, vui vui sướng khi nghe Bảy Què nhắc ñến chuyện” trách nhiệm” của
hai thằng. Sáu Mù không nói ra ñược những ñiều mình biết và mình nghĩ trong lòng rành
mạch như Bảy Què nhưng y khoái nghe bạn nhắc ñi nhắc lại “nhiệm vụ” và “ý nghiã”
này nọ.
Có bữa cao hứng Bảy Què còn nói lung tung về tác dụng của chiến tranh tâm lý, tác dụng
của nhạc trong tâm hồn quần chúng.... Sáu Mù thiết tha ñược nghe cũng như Bảy Què
khát khao ñược nói. Cả hai không bỏ...
Page 1 of 7
Chiến tranh và Hòa Bình
"T máy thâu thanh cô nàng hát nhanh, trn kiếp thương anh lính tr xa nhà, tôi là người
ñi lính min xa, nhưng gia rng già tôi có thy gì ñâu... nhưng gia rng già tôi có
thy gì ñâu....” Sáu Mù hát hai ln trước khi kết thúc bn nhc và ln nào y cũng nhm
mt li thit cht. By Què khoái chí cười sng sc, b ñờn xung, bàn:
-Bn này mày ca ti hơn bn Xuân này con không v, mà ñều mày ñừng có nhm mt
li…
-Sao vy?
-Mày ñui, mt toàn tròng trng không hà, m ra hay nhm li thì cũng "có thy gì ñâu".
Làm như vy làm chi cho nó mt công mà tao ngó sao mc cười quá hà…
-...
Sáu Mù rt yếu và mt thoáng trm ngâm. Y b tt nguyn ñã mười năm mà vết
thương, ñôi lúc, tưởng chng như vn chưa kéo da non. Mt va chm nh vn có thy
ra cái cm giác ñau ñớn khó chu. By Què ñang cười bng khng. Nhìn mt bn nó biết
lin là mình va giu d nên vi vàng bin bch, kha lp:
-Cũng như tao vy, mày thy có khi nào tao ca bn "ñường còn dài nhưng chân cng ñá
mm”mà hi ti mình hc Vương Mng Hng ñâu. Còn có mt giò mà c làm b c ê
ñếm nhp "mt, hai, ba, bn; mt, hai, ba, bn”hoài coi nó k thy m!
- Vy ba nào rnh mày dt cho tao bài Người Ngh Sĩ ñi. Bn ñó tao hát nghe
không rt nước mt tao làm con mày.
-Bn ñó mi vô làm sao cà? By Què băn khoăn ñưa tay lướt nhanh trên phím ñàn mò
nt.
-T nhiên tao cũng quên mt tiêu. Tao nh là hi ñó mình hay nghe cái quán cà phê gì
ngoài Ðà Nng ñó. Lúc mi vô ñầu in tung có tiếng ñờn, ri tiếng tin cc thy vô lon
nghe keng, keng...
-Thôi tao nh ri.... Bn này ca Hoàng Thi Thơ, Hùng Cường ca ch ñâu. Ri By Q
ly ging vô luôn: "Ai dng chân nơi ñây buông lòng theo câu ca. Tôi ngi trong bóng
ti nghe ñời ñi ra xa…
- Nó ñó...
chiến tranh và hòa bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến tranh và hòa bình - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chiến tranh và hòa bình 9 10 585