Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tuổi xong đất đầu năm

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tác giả: Trần Mạnh Linh

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM:

R

Căn cứ để tính:

R

“Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh

R

Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn”
R

R

R

- Căn cứ vào Thái tuế.

R

- Căn cứ vào mệnh chủ.

R

1. Căn cứ vào Thái tuế:
R

Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà:

R

- Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm.

R

- Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm.

R

Ví dụ: Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi:
Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm).
RU

U

2. Hợp M ệnh chủ:
R

a) Hàng Can của người xông đất :
R

•

R

R

Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ
thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

RU

R

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).
U

•

Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can
mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

RU

R

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).
U

•

Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ
thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.
R

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân
(kiêu).
RU

U

•

Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh
hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.
R

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp
(Thương).
RU

U

1

P.V.C. vi tính

Tác giả: Trần Mạnh Linh

Năm ẤT DẬU 2005 Tuổi xông đất

R

Can
mệnh
chủ

ẤN

QUAN

Quý Tị 1953,

TÀI

PHÚC

Tân Tị 1941, 2001

Kỷ Tị 1989

Đinh Tị 1977

Tân Dậu 1981

Kỷ Dậu 1969

Đinh Dậu 1957

Quý Sửu 1973

Tân Sửu 1961

Kỷ Sửu 1949

Đinh Sửu 1937, 1997

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000

Mậu Thìn 1988

Bính Thìn 1976

Ất Tị 1965

Quý Tị 1953,

Tân Tị 1941, 2001

Kỷ Tị 1989

Quý Dậu 1993,

Tân Dậu 1981

Kỷ Dậu 1969

Quý Sửu 1973

Tân Sửu 1961

Kỷ Sửu 1949

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000 Mậu Thìn 1988

Đinh Tị 1977

Ất Tị 1965

Quý Tị 1953,

Tân Tị 1941, 2001

Đinh Dậu 1957

Ất Dậu 1945

Quý Dậu 1993,

Tân Dậu 1981

Đinh Sửu 1937, 1997

Ất Sửu 1985

Quý Sửu 1973

Tân Sửu 1961

Bính Thìn 1976

Giáp Thìn 1964

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000

Kỷ Tị 1989

Đinh Tị 1977

Ất Tị 1965

Quý Tị 1953,

Đinh Dậu 1957

Ất Dậu 1945

Quý D...
Tác gi: Trn Mnh Linh
P.V.C. vi tính
1
RCHN TUI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM:
RCăn c để tính:
RChi hp Tuế niên, Can hp mnh
RTài, Quan, n, Phúc nhp ni đường
RThiên tăng tuế nguyt nhân tăng th
RXuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn
R- Căn c vào Thái tuế.
R- Căn c vào mnh ch.
1. RCăn c vào Thái tuế:
RHàng chi ca năm hp vi Chi ca người xông nhà:
R- Chn người có hàng Chi Lc hp vi Chi năm.
R- Chn người có hàng Chi Tam hp vi Chi năm.
RUVí d:U Năm Quý Mùi chn người có các chi: Ng (lc hp vi chi Mùi). Người có các Chi:
Hi, Mão, Mùi (tam hp vi Chi năm).
2. Hp MRnh ch:
a) RHàng CanR ca người xông đấtR:
RNếu mun li cho công vic, quan chc thì chn người có can hp vi Can mnh ch
thành Quan (tránh hp thành Sát): Can khc Can mnh ch, khác âm dương.
RUVí dU: mnh ch Quý (âm) chn người có can Mu (dương).
RNếu mun li cho tài lc thì chn người có can hp vi Can mnh ch thành Tài: Can
mnh ch khc Can ca người xông đất.
RUVí dU: mnh ch Quý chn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).
RNếu mun li cho hc hành, thi c, n tín thì chn người có can hp vi can mnh ch
thành n (tránh hp thành Kiêu): Can sinh Can ca mnh ch, khác âm dương.
RUVí dU: mnh ch Quý (âm) chn người có Can là Canh (n), không chn người có can Tân
(kiêu).
RNếu mun li cho con cái thì chn người có can hp vi can mnh ch thành Thc (tránh
hp thành Thương): Chn người có can được can mnh ch sinh và cùng âm dương.
RUVí dU: mnh ch Quý (âm) chn người có can là t (Thc), không chn người có can Giáp
(Thương).
Chọn tuổi xong đất đầu năm - Trang 2
Chọn tuổi xong đất đầu năm - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chọn tuổi xong đất đầu năm 9 10 346