Ktl-icon-tai-lieu

Chu Văn An

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu Vaên An – Con ngöôøi vaø thôøi ñaïi

Nguyeãn Duy Chính

CHU VAÊ N AN
(1292 – 1370)
CON NGÖÔØ I VAØ THÔØ I ÑAÏ I
Nguyeãn Duy Chính
Thaân taëng nhöõng anh em CVA

*
* *
Traàn vaõn thöû haø thôøi, duïc vònh ñaïi phi hieàn giaû laïc
Phöôïng sôn toàn aån xöù, tró löu tröôøng ngöôõng trieát nhaân phong
(Cuoái ñôøi Traàn laø thôøi naøo, ngaâm vònh rong chôi haù chaúng phaûi laø
caùi thuù vui cuûa baäc hieàn giaû ?
Nuùi Phöôïng vaãn coøn daáu veát ôû aån, ñænh non vaãn maõi maõi ngöôõng moä
phong thaùi cuûa keû trieát nhaân)
Caâu ñoái thôø Chu An
*
*

*

Hôn 600 naêm tröôùc, nhaø nho Chu An1 ñaõ moät thôøi laøm raïng danh
cho giai caáp só phu, neâu cao khí tieát vaø theå hieän tinh thaàn chính tröïc uy vuõ
baát naêng khuaát. Trong khi chính söï suy ñoài, tình theá nhieãu nhöông, oâng ñaõ
hieân ngang daâng sôù xin cheùm baûy ngöôøi nònh thaàn, vaø khaúng khaùi töø quan
khi khoâng ñöôïc nhaø vua chaáp thuaän. OÂng trôû veà thieát tröôøng daïy hoïc,
mang caùi phong vò “giaøy coû, vôù gai”2 ñeå truyeàn baù ñaïo lyù thaùnh hieàn.

1

OÂng chính teân Chu An, sau khi cheát ñöôïc truy taëng teân thuïy Vaên Trinh, töôùc Coâng neân ñôøi sau hay goïi
laø Chu Vaên An
2
Boá mieät mang haøi qui khöù nhaät, Thanh ñaàu baïch phaùt duïc Nghi Xuaân (thô Traàn Nguyeân Ñaùn trong baøi
Haï Tieàu AÅn Tieân Sinh Baùi Quoác Töû Giaùm Tö Nghieäp töùc laø Möøng Tieàu AÅn Tieân Sinh Nhaän Chöùc Tö1

Chu Vaên An – Con ngöôøi vaø thôøi ñaïi

Nguyeãn Duy Chính

Chu An töï laø Linh Trieät, hieäu Tieàu AÅn, ngöôøi laøng Quang Lieät,
huyeän Thanh Trì, tænh Haø Ñoâng. Söû saùch khoâng cheùp oâng sinh naêm naøo,
chæ bieát oâng maát naêm Canh Tuaát (1370). Theo thaàn tích ñình laøng Thanh
Lieät, nôi thôø oâng laøm Thaønh Hoaøng thì oâng sinh naêm Nhaâm Thìn (1292).
Nhö vaäy oâng thoï 79 tuoåi. OÂng ñoã Thaùi hoïc sinh (töùc tieán só) nhöng khoâng
ra laøm quan maø ôû taïi queâ nhaø. OÂng tính öa ñoïc saùch, döïng moäït ngoâi nhaø ôû
söôøn ñoài, caïnh bôø ñaàm vöøa laøm thö vieän, vöøa laøm tröôøng laïi laø nôi soaïn
saùch.
Cöù theo söû cuõ, thôøi Traàn nöôùc ta coù boán hoïc hieäu, coù theå coi nhö boán
ñaïi hoïc quoác gia, goàm hoïc hieäu Traàn Ích Taéc, hoïc hieäu Thieân Tröôøng, thö
vieän Laïn Kha vaø hoïc hieäu Cung Hoaøng cuûa Chu An. Cöù theo phoûng ñoaùn,
thö vieän Laïn Kha trong nuùi Phaät tích coù leõ thieân veà Thieàn toâng vì do trieàu
ñình thieát laäp, hoïc hieäu Traàn Ích Taéc daønh cho vöông toân coâng töû vaø toân
thaát nhaø Traàn, chæ coù hai hoïc hieäu Thieân...
Chu Vaên An Chu Vaên An Con Con ngöôøi vaø thôøi ñaïingöôøi vaø thôøi ñaïi Nguyeãn Duy ChínhNguyeãn Duy Chính
www.vietkiem.comwww.vietkiem.com
1
CHU VAÊN AN CHU VAÊN AN
(1292 (1292 1370) 1370)
CON NGÖÔØI VAØ THÔØI ÑAÏICON NGÖÔØI VAØ THÔØI ÑAÏI
Nguyeãn Duy Chính
Thaân taëng nhöõng anh em CVA
*
* *
Traàn vaõn thöû haø thôøi, duïc vònh ñaïi phi hieàn giaû laïc
Phöôïng sôn toàn aån xöù, tró löu tröôøng ngöôõng trieát nhaân phong
(Cuoái ñôøi Traàn laø thôøi naøo, ngaâm vònh rong chôi haù chaúng phaûi laø
caùi thuù vui cuûa baäc hieàn giaû ?
Nuùi Phöôïng vaãn coøn daáu veát ôû aån, ñænh non vaãn maõi maõi ngöôõng moä
phong thaùi cuûa keû trieát nhaân)
Caâu ñoái thôø Chu An
*
* *
Hôn 600 naêm tröôùc, nhaø nho Chu An
1
ñaõ moät thôøi laøm raïng danh
cho giai caáp só phu, neâu cao khí tieát vaø theå hieän tinh thaàn chính tröïc uy vuõ
baát naêng khuaát. Trong khi chính söï suy ñoài, tình theá nhieãu nhöông, oâng ñaõ
hieân ngang daâng sôù xin cheùm baûy ngöôøi nònh thaàn, vaø khaúng khaùi töø quan
khi khoâng ñöôïc nhaø vua chaáp thuaän. OÂng trôû veà thieát tröôøng daïy hoïc,
mang caùi phong vò “giaøy coû, vôù gai
2
ñeå truyeàn baù ñaïo lyù thaùnh hieàn.
1
OÂng chính teân Chu An, sau khi cheát ñöôïc truy taëng teân thuïy Vaên Trinh, töôùc Coâng neân ñôøi sau hay goïi
laø Chu Vaên An
2
Boá mieät mang haøi qui khöù nhaät, Thanh ñaàu baïch phaùt duïc Nghi Xuaân (thô Traàn Nguyeân Ñaùn trong baøi
Haï Tieàu AÅn Tieân Sinh Baùi Quoác Töû Giaùm Tö Nghieäp töùc laø Möøng Tieàu AÅn Tieân Sinh Nhaän Chöùc Tö
Chu Văn An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu Văn An - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chu Văn An 9 10 193