Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề khoa học

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chuyªn ®Ò khoa häc n¨m häc 2007 - 2008
NguyÔn v¨n viªn
2
Híng dÉn lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang víi
phÇn mÒm Microsoft Project
A. Lý do chän chuyªn ®Ò
LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang
®îc ¸p dông hÇu hÕt cho ®å ¸n m«n häc, ®å ¸n tèt nghiÖp cña sinh viªn vµ
trªn thùc tÕ h¬n 90% c«ng tr×nh x©y dùng ë ViÖt Nam ®Òu ¸p dông ph¬ng
ph¸p nµy. Víi tÝnh chÊt phæ th«ng nh vËy nã ®ßi hái cã mét phÇn mÒm hç trî
®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau:
- DÔ lËp vµ dÔ qu¶n lý;
- M« t¶ mèi quan hÖ ®¸p øng ®îc tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng
(mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªn...);
- Gi¶m bít ®îc khèi lîng tÝnh to¸n khi tÝnh chÊt c«ng viÖc t¬ng tù
nhau;
- DÔ dµng chØnh söa nÕu cã mét sè yÕu tè thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi
c«ng;
- Tù tÝnh ®îc mét sè th«ng sè do yªu cÇu cña c«ng viÖc (biÓu ®å nh©n
lùc, tæng nh©n c«ng, tæng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh...);
- §¸p øng ®îc tÝnh chuyªn nghiÖp ho¸ cña c«ng nghÖ x©y dùng ®¬ng
®¹i.
PhÇn mÒm Microsoft Project ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ®ã.
B. Ph¹m vi, ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
* Ph¹m vi: ChØ xÐt vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é
thi c«ng.
* §èi tîng: C«ng tr×nh x©y dùng ®¬n vÞ (d©n dông vµ c«ng nghiÖp).
* Ph¬ng ph¸p: Nghiªn cøu lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tÕ thi c«ng.
C. Néi dung cña chuyªn ®Ò
* Nghiªn cøu tæng quan vÒ c¸c ph¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng.
* Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.
* Sö dông phÇn mÒm Microsoft Project trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é thi
c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.
Chuyên đề khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề khoa học - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Chuyên đề khoa học 9 10 944