Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tôn giáo

Được đăng lên bởi Thinh Phan Sy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 2:
QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC,
TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
I. TÌNH HÌNH DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
1. Những đặc điểm cơ bản, tình hình dân tộc ở Việt Nam
Việt Nam là quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc (53 dân tộc thiểu số
chiếm 14% dân số cả nước, cư trú chủ yếu ở miền núi, vùng sâu vùng xa,
vùng biên giới), cùng cư trú, tồn tại và phát triển trên lãnh thổ Việt Nam, đã
sớm hình thành các đặc điểm cơ bản:
- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam chung sống đoàn kết, hoà hợp.
Ngay từ thuở khai sinh, các dân tộc phải cố kết, chung sức, chung lòng
chống chọi với thiên nhiên, bão lũ; tinh thần đoàn kết càng được phát huy
hơn trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Trong
sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
truyền thống đoàn kết, thống nhất dân tộc không ngừng được củng cố và
phát triển, tạo nên sức mạnh vĩ đại để chiến thắng thiên tai, chiến thắng thù
trong, giặc ngoài đem lại thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Các dân tộc cư trú xen kẽ nhau, có trình độ phát triển kinh tế - xã
hội không đồng đều, nhưng không có sự phân chia lãnh thổ và chế độ xã hội
riêng. Hình thái cư trú xen kẽ nhiều dân tộc anh em, phản ánh mối quan hệ
đoàn kết, thống nhất của cộng đồng dân tộc Việt Nam trong một quốc gia.
Những năm gần đây, gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tính
chất đan xen đó càng tăng lên. Hiện nay, ở miền núi hầu như không có tỉnh,
huyện nào chỉ có một cồng đồng hai dân tộc sinh sống, như: Lai Châu, Lào
Cai, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm
Đồng… Do địa bàn cư trú, phong tục tập quán và tâm lý, lối sống của các
dân tộc, nên trình độ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền dân tộc không
đồng đều. Một số dân tộc có dân số ít, ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp khó khăn, như: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu…
- Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa Việt
Nam đa dạng, phong phú, thống nhất. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập
quán, tâm lý, lối sống, tín ngưỡng tôn giáo mang tính đặc thù, tạo nên những
sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc, tồn tại và phát triển trong tính đa
dạng và thống nhất của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

- Địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược đặc biệt
quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và
bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Đồng bào cư trú suốt dọc tuyến biên
giới phía Bắc, Tây và Tây Nam, có nhiều cửa ngõ thông thương giữa nướ...
Chuyên đề 2:
QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC,
TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
I. TÌNH HÌNH DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
1. Những đặc điểm cơ bản, tình hình dân tộc ở Việt Nam
Việt Nam quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc (53 dân tộc thiểu số
chiếm 14% dân số cả nước, trú chủ yếu miền núi, vùng sâu vùng xa,
vùng biên giới), cùng trú, tồn tại phát triển trên lãnh thổ Việt Nam, đã
sớm hình thành các đặc điểm cơ bản:
- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam chung sống đoàn kết, hoà hợp.
Ngay t thuở khai sinh, các dân tộc phải cố kết, chung sức, chung lòng
chống chọi với thiên nhiên, bão lũ; tinh thần đoàn kết càng được phát huy
hơn trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Trong
sự nghiệp cách mạng, dưới s lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
truyền thống đoàn kết, thống nhất dân tộc không ngừng được củng cố
phát triển, tạo nên sức mạnh đại đ chiến thắng thiên tai, chiến thắng thù
trong, giặc ngoài đem lại thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Các dân tộc trú xen kẽ nhau, trình độ phát triển kinh tế -
hội không đồng đều, nhưng không có sự phân chia lãnh thổ và chế độ xã hội
riêng. Hình thái trú xen kẽ nhiều dân tộc anh em, phản ánh mối quan hệ
đoàn kết, thống nhất của cộng đồng dân tộc Việt Nam trong một quốc gia.
Những năm gần đây, gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hoá, hội, tính
chất đan xen đó càng tăng lên. Hiện nay, miền núi hầu như không tỉnh,
huyện nào chỉ một cồng đồng hai dân tộc sinh sống, như: Lai Châu, Lào
Cai, Yên Bái, Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, m
Đồng… Do địa bàn trú, phong tục tập quán tâm lý, lối sống của các
dân tộc, nên trình độ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền dân tộc không
đồng đều. Một sốn tộc dân số ít, ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế -
xã hội còn gặp khó khăn, như: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu…
- Mỗi dân tộc bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa Việt
Nam đa dạng, phong phú, thống nhất. Mỗi dân tộc đều phong tục, tập
quán, tâm lý, lối sống, tín ngưỡng tôn giáo mang tính đặc thù, tạo nên những
sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc, tồn tại phát triển trong tính đa
dạng và thống nhất của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chuyên đề tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tôn giáo - Người đăng: Thinh Phan Sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề tôn giáo 9 10 878