Ktl-icon-tai-lieu

Cổ học tinh hoa

Được đăng lên bởi Tiêu Cơm
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cổ Học Tinh Hoa
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc &
Từ An Trần Lê Nhân

Lời Tựa
"Có mới, nới cũ" thường tình vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến, tất Cựu học phải lùi và
có khi sợ rồi mai một đi mất.
Nhưng, Tân học mà hay, tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy tức là
tinh hoa của Cựu học. Cựu học nước nhà là một thứ học trải qua bao nhiêu đời, đã làm
cho ông cha ta phù thực được cương thường, chấn chỉnh được phong hóa, bảo tồn được
quốc thể, duy trì được thế đạo nhân tâm, thật không phải là một cái Học không có giá trị
đáng khinh rẻ hay quên bỏ được. Vả chăng: "Tri kim, nhi bất tri cổ, vị chi manh cổ; tri
cổ, nhi bất tri kim, vị tri lục trầm" ta đã biết truyện đời nay, ta lại cần phải học truyện đời
xưa, ta ôn lại việc đời xưa mà ta rõ được việc đời nay, có như thế, thì cái Học của ta mới
không đến nỗi khiếm khuyết. Vì, tuy chia làm cổ, kim, nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi
sớm, buổi chiều trong một ngày của trời đất, kẻ học giả mà câu nệ chấp nhất, chỉ biết cổ

không muốn biết kim, hay chỉ biết kim không muốn biết cổ, thì sao gọi là "bác cổ thông
kim" được!
Cựu học của ta là gì? Cựu học của ta tức là Hán học nghĩa là một cái Học chung cho cả
mấy dân tộc ở Á Đông đã chịu cái văn hóa của giống người Hán, tức là người Trung Hoa.
Cựu học không phải là chỉ có Tứ Thư, Ngũ Kinh, xưa kia đa số quen dùng làm cái học cử
nghiệp mà thôi. Ngoại giả, còn Bác gia chư tử thật là man mác rộng như bể, học thuyết
đủ mọi mặt, lý tưởng rất xâu xa, muốn học cho tới nơi, phải mất bao nhiêu công phu, thời
giờ mới được.
Nay, chúng tôi biên tập quyển sách nầy, không phải là muốn chuyên tâm nghiên cứu
riêng một phái nào hay một nhà nào. Chúng tôi chỉ góp nhặt một đôi chút lý tưởng trong
Cổ học gọi là để cho người đọc thiệp liệp qua được một ít tinh hoa của lối học cũ mà thôi.
Nên chúng tôi mới lạm dụng bốn chữ "Cổ Học Tinh Hoa" làm nhan sách.
Chúng tôi có ý chọn những bài ngắn mà nghĩa lý hàm súc dồi dào. Những bài ấy tuy là
truyện từ đời xưa bên Tàu, nhưng ứng dụng vào đời nào và ở đâu cũng được. Vì truyện
tuy cổ, nhưng cái chân lý thì bao giờ cũng là một, mà bao giờ cũng như mới. Nào hiếu đệ,
nào trung tín, nào lễ nghĩa, nào liêm sĩ, đến cả những việc kỳ quái, sinh tử; bài nầy chính
giọng huấn giáo, bài kia rõ thể ngụ ngôn, truyện nầy nghiêm trang khắc khổ, truyện kia
khôi hài lý thú; đức Khổng nói "Nhân" hồn nhiên như hóa công; ông Mạnh bàn "Nghĩa"
chơm chởm như núi đá, Tuân Tử nói "Lễ" thật là đường bệ, Mặc Tử nói "Ái" thật là rộng
rãi, hình danh như Hàn phi tử thật là ngh...
C Hc Tinh Hoa
Ôn Như Nguyn Văn Ngc &
T An Trn Lê Nhân
Li Ta
"Có mi, ni cũ" thường tình vn thế. Tân hc mi ngày mt tiến, tt Cu hc phi lùi
có khi s ri mai mt đi mt.
Nhưng, Tân hc hay, tt Tân hc mt nn tng vng chc. Nn tng y tc
tinh hoa ca Cu hc. Cu hc nước nhà mt th hc tri qua bao nhiêu đời, đã làm
cho ông cha ta phù thc được cương thường, chn chnh được phong hóa, bo tn được
quc th, duy tđưc thế đạo nhân tâm, tht không phi là mt cái Hc không gtr
đáng khinh r hay quên b được. V chăng: "Tri kim, nhi bt tri c, v chi manh c; tri
c, nhi bt tri kim, v tri lc trm" ta đã biết truyn đời nay, ta li cn phi hc truyn đời
xưa, ta ôn li vic đời xưa ta được vic đời nay, như thế, tcái Hc ca ta mi
không đến ni khiếm khuyết. Vì, tuy chia làm c, kim, nhưng chng qua cũng ch bui
sm, bui chiu trong mt ngày ca tri đt, k hc gi câu n chp nht, ch biết c
Cổ học tinh hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổ học tinh hoa - Người đăng: Tiêu Cơm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Cổ học tinh hoa 9 10 262