Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Phong Hiệp Vĩnh Phúc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI TIEU LUẬN/BÀI VIẾT GIŨA HỌC PHẦN
MÔN VĂN HOÁ DÂN GIAN VIỆT NAM
1.
2.
3.
4.
5.

Các quan hệ ứng xử trong dân gian nẩy sinh từ đời sống nông nghiệp.
Những câu nói dân gian liên quan đến triết lý Âm Dương.
Những phong tục tập quán trong dân gian liên quan đến triết lý Âm Dương.
Quan niệm của người bình dân Việt Nam về vai trò người phụ nữ trong xã hội.
Tìm những dẫn chứng trong văn học dân gian nói lên mối liên quan giữa hình
dáng bên ngoài với tâm lí, tính cách bên trong của con người.
6. Chiếc khố của nam giới Việt Nam.
7. Yếm của phụ nữ Việt Nam.
8. Áo bà ba Nam Bộ.
9. Cầu treo Việt Nam.
10.Cầu cây (hoặc cầu tre) ở nông thôn miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
11.Đặc điểm văn hoá giao tiếp người Việt.
12.Đặc điểm kỹ thuật làm tranh dân gian miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
13.Tranh Đông Hồ nhìn từ góc độ mỹ thuật và mỹ thuật dân tộc.
14.Chùa làng trong văn hoá dân gian miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
15.So sánh sân khấu dân gian truyền thống và sân khấu hiện đại (qua các thể loại).
16.Chuyển biến trong sinh hoạt vật chất của làng xã Việt Nam hiện nay.
17.Chuyển biến nhận thức của người bình dân (trong làng xã) Việt Nam hiện nay.
18.So sánh giống lúa cổ còn lưu giữ trong dân gian với giống lúa hiện nay.
19.Tên những nông cụ (chia theo cách gọi địa phương 3 miền: Bắc, Trung, Nam).
20.Mùa vụ của cây lúa và các công đoạn trồng lúa.
21.Lễ hội dân gian miền Bắc (hoặc một địa phương cụ thể).
22.Lễ hội dân gian miền Trung (hoặc một địa phương cụ thể).
23.Lễ hội dân gian miền Nam (hoặc một địa phương cụ thể).
24.Lễ hội dân gian ở Tây Nguyên.
25.Những trò chơi dân gian gắn với đời sống lao động nông nghiệp (giải thích)?
26.Ý nghĩa của một số biểu tượng văn hoá dân gian.
27.Đình Bắc Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
28.Đình Trung Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
29.Đình Nam Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
30.Những làng Việt Bắc Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
31.Những làng Việt Trung Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
32.Những làng Việt Nam Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
33.Những làng Việt Bắc Bộ có các hội hè nổi tiếng.
34.Những làng Việt Trung Bộ có các hội hè nổi tiếng.
35.Những làng Việt Nam Bộ có các hội hè nổi tiếng.
36.Những làng bản ở vùng cao có các hội hè nổi tiếng.
37.Những làng/bản ở Việt Nam có chợ tình.
1

38.Văn hoá dân gian dọc bờ một con sông như: sông Hồng, sông Đà … (vấn đề này
có thể triển khai trên 15 đề tài).
39.Những trò chơi dân gian cần thể lực.
40.Những trò chơi dân gian cần trí lực.
41.Những trò chơi dân gian cần sự khéo léo của tay chân.
42.Nhữ...
ĐỀ TÀI TIEU LUẬN/BÀI VIẾT GIŨA HỌC PHẦN
MÔN VĂN HOÁ DÂN GIAN VIỆT NAM
1. Các quan hệ ứng xử trong dân gian nẩy sinh từ đời sống nông nghiệp.
2. Những câu nói dân gian liên quan đến triết lý Âm Dương.
3. Những phong tục tập quán trong dân gian liên quan đến triết lý Âm Dương.
4. Quan niệm của người bình dân Việt Nam về vai trò người phụ nữ trong xã hội.
5. Tìm những dẫn chứng trong văn học dân gian nói lên mối liên quan giữa hình
dáng bên ngoài với tâm lí, tính cách bên trong của con người.
6. Chiếc khố của nam giới Việt Nam.
7. Yếm của phụ nữ Việt Nam.
8. Áo bà ba Nam Bộ.
9. Cầu treo Việt Nam.
10.Cầu cây (hoặc cầu tre) ở nông thôn miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
11.Đặc điểm văn hoá giao tiếp người Việt.
12.Đặc điểm kỹ thuật làm tranh dân gian miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
13.Tranh Đông Hồ nhìn từ góc độ mỹ thuật và mỹ thuật dân tộc.
14.Chùa làng trong văn hoá dân gian miền Bắc (miền Trung, miền Nam).
15.So sánh sân khấu dân gian truyền thống và sân khấu hiện đại (qua các thể loại).
16.Chuyển biến trong sinh hoạt vật chất của làng xã Việt Nam hiện nay.
17.Chuyển biến nhận thức của người bình dân (trong làng xã) Việt Nam hiện nay.
18.So sánh giống lúa cổ còn lưu giữ trong dân gian với giống lúa hiện nay.
19.Tên những nông cụ (chia theo cách gọi địa phương 3 miền: Bắc, Trung, Nam).
20.Mùa vụ của cây lúa và các công đoạn trồng lúa.
21.Lễ hội dân gian miền Bắc (hoặc một địa phương cụ thể).
22.Lễ hội dân gian miền Trung (hoặc một địa phương cụ thể).
23.Lễ hội dân gian miền Nam (hoặc một địa phương cụ thể).
24.Lễ hội dân gian ở Tây Nguyên.
25.Những trò chơi dân gian gắn với đời sống lao động nông nghiệp (giải thích)?
26.Ý nghĩa của một số biểu tượng văn hoá dân gian.
27.Đình Bắc Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
28.Đình Trung Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
29.Đình Nam Bộ (hoặc một địa phương cụ thể).
30.Những làng Việt Bắc Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
31.Những làng Việt Trung Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
32.Những làng Việt Nam Bộ có các đặc sản nổi tiếng.
33.Những làng Việt Bắc Bộ có các hội hè nổi tiếng.
34.Những làng Việt Trung Bộ có các hội hè nổi tiếng.
35.Những làng Việt Nam Bộ có các hội hè nổi tiếng.
36.Những làng bản ở vùng cao có các hội hè nổi tiếng.
37.Những làng/bản ở Việt Nam có chợ tình.
1
Cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: Phong Hiệp Vĩnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cơ sở văn hóa việt nam 9 10 176