Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hoá Việt Nam

Được đăng lên bởi xe-hoi-que
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT

GIAÙO TRÌNH

CÔ SÔÛ VAÊN HOAÙ VIEÄT NAM

LEÂ CHÍ DUÕNG

1997

Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam

-2-

MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU ..................................................................................... 4
CHÖÔNG MOÄT: VAÊN HOÙA VAØ VAÊN HOÙA VIEÄT NAM......................... 7
I. VAÊN HOÙA LAØ GÌ? ................................................................................. 7
1. Ñònh nghóa. ......................................................................................... 7
2. Caùc chöùc naêng cuûa vaên hoùa............................................................. 11
3. Vaên hoùa vôùi caùc khaùi nieäm vaên minh, vaên hieán, vaên vaät. ............. 14
4. Caáu truùc cuûa vaên hoùa. ...................................................................... 16
5. Vaán ñeà loaïi hình vaên hoùa. ............................................................... 17
II. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM. ..................................................................... 26
1. Vaên hoùa Vieät Nam töø cô taàng vaên hoùa Ñoâng Nam AÙ hoäi nhaäp vaøo
vaên hoùa Ñoâng AÙ. .................................................................................. 27
2. Chuû theå vaên hoùa Vieät Nam............................................................. 29
3. Lòch trình vaên hoùa Vieät Nam........................................................... 34
III. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM MÔÛ ROÄNG ÑÒA BAØN TÖØ BAÉC VAØO
NAM. ........................................................................................................ 37
IV. CAÙC LÔÙP VAÊN HOÙA VIEÄT NAM................................................... 37
1. Lôùp vaên hoùa baûn ñòa. ....................................................................... 37
2. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa AÁn Ñoä. .......................................... 37
3. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Trung Quoác................................... 37
4. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa cuûa caùc toäc ngöôøi anh em treân ñaát
nöôùc Vieät Nam. .................................................................................... 37
5. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Chaâu AÂu. ...................................... 37
V. CHUÙNG TA NGHÓ GÌ VEÀ ÑAËC TRÖNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM?37
VI. CAÙC VUØNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM............................................... 38
1. Vuøng vaên hoùa mieàn nuùi phía Baéc.................................................... 38
2. Vuøng vaên hoùa Taây Baéc...............................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
CÔ SÔÛ VAÊN HOAÙ VIEÄT NAM
LEÂ CHÍ DUÕNG
1997
Cơ sở văn hoá Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở văn hoá Việt Nam - Người đăng: xe-hoi-que
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Cơ sở văn hoá Việt Nam 9 10 958